# INSTRUKCJA INSTALACJI WERSJI 2017.r.3.txt

(1 KB) Pobierz
Uwaga !!! na czas instalacji wy³¹czyæ oprogramowanie Antywirusowe.


1. zainstaluj (wypakuj) podane poni¿ej pliki exe:
	Autocom CARS 2017 Rev.3 vFiNaL by code4bin.exe
	Autocom Generic 2017 Rev.3 vFiNaL by code4bin.exe
	Autocom TRUCKS 2017 Rev.3 vFiNaL by code4bin.exe
	Delphi CARS 2017 Rev.3 vFiNaL by code4bin.exe
	Delphi TRUCKS 2017 Rev.3 vFiNaL by code4bin.exe
  Po wypakowaniu na pulpicie pojawi¹ siê icony Cars, Trucks i Generic.

2. uruchamiamy program Cars lub Trucks (ka¿dy z osobna !!!) z ikon widocznych na pulpicie
  (naciskamy na nie dwa razy jak do otwarcia):
 - klikamy strza³ka w prawo sprawdzamy poprawnoœæ klucza (zielony haczyk);
 - klikamy strza³ka w prawo;
 - klikamy Du¿e (Start);
 - Kliknij przycisk Tak (yes), aby zapisaæ plik FileActivation, wskazujemy np. PULPIT;
 - Pojawi siê czerwony napis operacja zakoñczona niepowodzeniem (ignorujemy tak ma pisaæ).

3. Zapisany plik na pulpicie proszê wskazaæ w aktywatorze
  (znajdujê siê on w miejscu wypakowania danej wersji, folder 1. 2017r3 keygen, plik Keygen 2017.01 vFiNaL.exe):
 - Ponawiamy aktywacjê czyli uruchamiamy program z ikony na pulpicie Cars lub Trucks;
 - naciskamy strza³ki w prawo po ponownym naciœniêciu Start Kliknij nie (no);
 - Nastêpnie Kliknij tak;
 - W oknie, które siê pojawi naciskamy na plik FileActivation.xml dwa razy;
 - Poczekaj na kompletne zainstalowanie (pojawi siê pasek postêpu aktywacji).

Zgłoś jeśli naruszono regulamin