Ƥerᴏnⅰ L., Οjcⅰec Pⅰᴏ. Ͳᴏm II.pdf

(25948 KB) Pobierz
r
Luigi Peroni
TOM II
Tłumaczenie
Joanna
Curyło
-
TYTUŁ ORYGINAŁU
Padre
Pio
da Pietrelcina
©
Edizioni Borla s.r.l.
Via delle Fornaci, 50 - 00165 Roma
TŁUMACZENIE
Z
JĘZYKA WŁOSKIEGO
Joanna
Curyło
REDAKCJA I KOREKTA
Zespół
PROJEKT
OKŁADKI
I
SKŁAD
Łukasz
Kosek
ZDJĘCIE
NA
OKŁADCE
East News
ISBN 978-83-7569-061-3
©
2008 Dom Wydawniczy „Rafael"
ul. Ostatnia
le
31-444 Kraków
tel./fax: 012 41114 52
e-mail: rafael@rafael.pl
www.rafael.pl
DRUK: Drukarnia Kolejowa Kraków
Spółka
z o.o.
3
POMYSŁ
KSIĘDZA
ORIONE
XXIX
Zakaz odprawiania mszy w
kościele
dla ojca Pio.
Oświadczenie Świętego
Oficjum. Ojciec Luigi z Avellino
odpowiedzialny za plan przeniesienia. „Jestem do twojej
dyspozycji: kiedy jestem z
przełożonym,
jestem z Bogiem".
Murarz mierzy do ojca Pio z pistoletu. List
księdza
Orione.
Kapucynów w San Giovanni Rotondo zo-
stał
ojciec Ignazio z Ielsi1.
Groźne
rozruchy
sprawiły, że
z dnia na
dzień wydał
nakaz odosobnienia ojca Pio. Do
podjęcia
takiej decyzji
przyczynił się także
fakt,
że
zarówno burmistrz San Giovanni, jak
i prefekt Foggii (on przede wszystkim), zaalarmowani
ciągłymi
na-
ciskami ze strony
władz
miejskich, uprzedzili go, aby nie podejmo-
wał żadnych
kroków, które
mogłyby mieć
przykre konsekwencje.
W tej sytuacji ojciec Ignazio z Ielsi nie
mógł dłużej zwlekać.
25 czerwca 1923 roku
wydał
ojcu Pio polecenie, aby nie
wybierał
się,
jak zwykle,
odprawić mszę świętą
w
kościółku,
lecz aby
uczynił
to w kaplicy klasztornej.
Pogłoski
o tym
przedostały się już
na
zewnątrz, więc
kiedy mi-
nistrant ojca Pio
pojawił się
przy
ołtarzu, wyraźnie oszołomiony,
z oczyma
pełnymi łez,
zgromadzeni zrozumieli,
że
zakonnika pod-
dano odosobnieniu. „W
maleńkim kościółku rozległy się
urywa-
ne szlochy, serce zranionego ludu
wibrowało
niczym uderzenia
wielkiego
młota„."
2
• Wieść obiegła okolicę. Głos
ludu
potężniał,
nawołując
wszystkich do wspólnej walki. Fala ludzi
składająca się
1 O. Ignazio z Ielsi, w
życiu świeckim
Salvatore Testa,
był przełożonym
w San Gio-
vanni Rotondo od 10lutego1922 do 25 sierpnia 1925 r.
2 Giuseppe De Rossi,
Franciscus,
s. 76. Brunatto mówi,
że przełożony
klasztoru po-
wierzył
mu
już
wówczas klucze do kaplicy na pierwszym
piętrze,
aby
ją zamykał
na czas mszy odprawianej przez o. Pio.
Przełożonym
klasztoru
4
OJCIEC PIO
z trzech
tysięcy
osób, poprzedzana przez
orkiestrę
oraz
władze
cy-
wilne i wojskowe,
skierowała się
w
stronę
klasztoru Kapucynów
z zamiarem
wtargnięcia
do
środka.
Lecz burmistrz,
stanąwszy
na
krześle,
które
pełniło funkcję
podium,
uspokoił
ich
słowami:
„Je-
żeli będą próbować przenieść
ojca Pio,
złożę dymisję
i jako
zwykły
obywatel
będę walczył
razem z wami"
3 •
Jego
słowa uśmierzyły
gniew, ale nie
zahamowały
eksplozji mi-
łości.
Ludzie spokojnie weszli na teren klasztoru, ciasnym
kręgiem
otoczyli ukochanego zakonnika,
całowali
jego
ręce
i habit. Ojciec
Pio
usiłował wyrwać się
i
ukryć
przed wybuchem ich entuzjazmu,
lecz otoczono go i prawie
zaciągnięto
do okienka
wychodzącego
na
plac.
Stojącego
w oknie zakonnika, bladego i
drżącego, ogarnęła
fala
niekończącego się
aplauzu zgromadzonych wiernych
4 •
Gwardian
obiecał, że następnego
dnia ojciec Pio odprawi, zgod-
nie ze zwyczajem,
mszę poranną
i
pozwolił
mu
zejść
do
kościo­
ła,
gdzie
odśpiewano
uroczyste
Te Deum.
Radość
zgromadzonych
osiągnęła
apogeum.
Kościółek był wypełniony
po brzegi, podobnie
przykościelny
plac, a nawet na przestrzeni kilometra aleja
wiodąca
do klasztoru. Wszyscy upadli na kolana, aby
otrzymać błogosła­
wieństwo,
którego przy
ołtarzu udzielił pełen
pokory zakonnik.
Kronikarz tamtej epoki
napisał: „Każdy,
kto
był
wówczas obecny,
pamięta wspaniały
zachód
słońca
tamtego dnia"
5 •
Głos zabrał
rów-
nież
prefekt Foggii,
prosząc,
aby nie zakazywano ojcu Pio odpra-
wiania mszy w
kościele
6
3 Francesco Morcaldi (s. 209). O manifestacji ludu zob. list o. Ignazio do
generała
zakonu z 28 czerwca 1923 r.
4 Giuseppe De Rossi,
Franciscus,
s. 76.
5 Szerszy opis w: Francesco Morcaldi i Giuseppe De Rossi. De Rossi podaje,
że
powstał
wówczas komitet, którego zadaniem
było
czuwanie nad
kręgiem
przy-
jaciół
arcybiskupa, aby zapobiec ewentualnym
działaniom
przeciwko o. Pio.
25 czerwca 1923 r. komitet
wysłał
do gwardiana klasztoru telegram:
„Mieszkańcy
zebrani na uroczystym zgromadzeniu, oburzeni
niewłaściwym postępowaniem
wobec o. Pio, stanowczo
protestują, domagając się
natychmiastowego
odwołania
dotychczasowych
zarządzeń,
gotowi
osobiście podjąć działania zmierzające
do
triumfu
sprawiedliwości
wobec
przesławnych
cnót
kapłańskich
naszego dobro-
czyńcy"
(list o. Ignazia z Ielsi do ojca
generała
z 28 czerwca 1923 r.).
6 List o. Pietra z Ischitelli do ojca
generała
z 28 czerwca 1923 r.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin