Orędzia Maryi i Jezusa z Trevignano Romano (22.11.2018-30.11.2019).pdf

(3840 KB) Pobierz
Ferdinando Carignani
Świadectwa
miłości
Przesłania
Maryi
z Trevignano Romano
tłumaczenie
Katarzyna Górecka
Wydawnictwo Esprit
2020
Wszystkie
orędzia
Od
22
listopada
2018
roku
do
30
listopada
2019
roku
Uwagi
W
tej
części książki
przytoczone
zostały przesłania
przekazane Giselli
między
22
listopada
2018
roku
a
30
listopada
2019
roku.
Spisała
je po objawieniach, któ-
rych
była adresatką.
Poprzednie
przesłania,
od pierw-
szego objawienia z
21
kwietnia
2016
roku do
17
listopa-
da
2019
roku,
można znaleźć
na stronie internetowej
www.lareginadelrosario.com
lub
w
książce
Asciughero
le vostre lacrime. La Madonna e sua
fi
glio Gesu a Tre-
vignano Romano
[Osuszę
wasze
łzy.
Matka
Boża
i Jej
Syn w Trevignano Romano], zredagowanej przez ojca
Flavia Ubodiego.
Konieczne jest
uściślenie, że są
to objawienia pry-
watne, a zatem nawet
jeśli odnoszą się
one do
całej
ludzkości,
nie
zobowiązują
naszych
sumień
do wia-
ry w nie.
Podmiotem
większości orędzi
jest
Święta
Dziewica.
Jedynie kilka
orędzi
pochodzi od Jezusa i Boga Ojca,
co zostaje
każdorazowo
zaznaczone.
Wszystkie objawienia w Trevignano
miały
miejsce
w czasie odmawiania
różańca
w kaplicy
Najświętsze­
go Serca lub podczas
comiesięcznych spotkań
mod-
litewnych na wzgórzu przy Via Campo delle Rose,
chyba
że
w
tekście
podano inaczej.
Zostaje tutaj
również
wskazane
późniejsze wypeł­
nienie
się
niektórych
orędzi
o proroczej
treści
(czy-
telnik jest tym samym zaproszony do samodzielnej
oceny ich
wiarygodności).
Trevignano Romano,
22
listopada
2018
roku
Moje drogie dzieci!
na modlitwie, to
właśnie
chciałabym widzieć
w rodzinach.
Jaką radość
spra-
wiacie mojemu Sercu! Moi
umiłowani,
zawsze
bą,dź­
cie zjednoczeni;
będziecie potrzebować
siebie nawza-
jem. Spowiadajcie
się, jeśli
macie negatywne uczucia
wobec braci,
oczyśćcie się, ponieważ
czas jest bliski.
Bądźcie
gotowi!
Kościół
zostanie zaatakowany, bu-
rze
słoneczne wzmagają się, zagrażając
technologii,
więc
módlcie
się,
módlcie
się,
módlcie
się,
zawsze
bądźcie
przy moim Synu. Niech
spłynie
na was
bło­
gosławieństwo
Trójcy
Świętej
- Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
Amen.
Trevignano Romano,
24
listopada
2018
roku
Umiłowane
Dziękuję, że jesteście
tutaj
dzieci!
mojego wezwania
w waszych sercach. Dzieci, znam wasze
trudności,
wasze
lęki
i wasze
życie;
przyjmijcie
łaski,
które na
141
Dziękuję, że wysłuchaliście
was teraz
spłyną.
Moje dzieci! Karmcie
się słowem
mojego Syna,
bądźcie
dobrzy i uczciwi wobec
bliź­
nich. Drogie dzieci, jako Matka
cierpię, widząc,
jak
wielu
się
modli, a potem
postępuje
z
dumą
i
pychą.
Czerpcie
naukę
z tego, co
powiedział
Jezus. Moje
dzieci, mój Syn potrzebuje waszych modlitw, ale
wy
będziecie
Go
wciąż
bardziej
potrzebować.
Teraz
błogosławię
was w
imię
Ojca i Syna, i Ducha
Świę­
tego. Amen.
Trevignano Romano,
27
listopada
2018
roku
Moje
umiłowane,
drogie dzieci!
Dziękuję, że klęczycie
tu na modlitwie.
Umiło­
wane dzieci, wszyscy
często zastanawiają się,
kiedy
nadejdzie
dzień
przybycia mego Syna, ale dlacze-
go pytacie, skoro nawet nie rozpoznajecie znaków
czasu? Dzieci, kiedy odmawiacie
różaniec,
zawsze
go
rozważajcie,
modlitwa
różańcowa
bez medyta-
cji i w
pośpiechu
nie jest
ważna.
Moje dzieci,
jakże
krwawi moje Niepokalane Serce, gdy
widzę
pasterzy
Kościoła
w grzechu! Módlcie
się
za moich
kapłanów.
Módlcie
się
za
Rosję.
Teraz udzielam wam mojego ma-
cierzyńskiego błogosławieństwa
w
imię
Ojca i Syna,
i Ducha
Świętego.
Amen.
142
Zgłoś jeśli naruszono regulamin