2018_terminal_gazu_brzeznica.pdf

(268 KB) Pobierz
INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK
WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
Orlen Paliwa Sp. z o. o. - Terminal
Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy
przy ul. Dworcowej 15
OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Podstawową działalnością Terminala Gazu Płynnego w
Nowej Brzeźnicy jest świadczenie usług w zakresie
magazynowania i przeładunku gazu płynnego propan –
butan oraz dystrybucji tego gazu do odbiorców. W celu
realizacji tej działalności prowadzone są procesy
składające się z następujących operacji:
rozładunek cystern kolejowych,
rozładunek
i załadunek cystern drogowych,
magazynowanie
gazu płynnego w zbiornikach,
tłoczenie
gazu do urządzeń napełniających,
magazynowanie
i przeładunek butli pełnych i próżnych,
magazynowanie
zbiorników przydomowych
RODZAJE ZAGROŻEŃ
Rodzaje zagrożeń
możliwych do
wystąpienia w
zakładzie
Nazwa zakładu
POŻAR
WYBUCH
Orlen Paliwa Sp. z
o. o. - Terminal
Gazu Płynnego w
Nowej Brzeźnicy
przy ul. Dworcowej
15
SPOSOBY POWIADAMIANIA
I ALARMOWANIAMIESZKAŃCÓW
W przypadku powstania awarii na terenie obiektu
społeczeństwo
może
być
powiadamiane
o występujących zagrożeniach za pośrednictwem:
mediów
(radio, telewizja regionalna),
służb współdziałających podczas likwidacji
awarii
(Policja, Straż Miejska, Obrona Cywilna,
Państwowa Straż Pożarna),
Internetu
(strony internetowe podmiotów
publicznych, w tym aktywny pasek na stronie
internetowej KW PSP w Łodzi).
SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób ogłoszenia alarmów
Rodzaj
alarmu
Sygnał
akustyczny
Modulowany
dźwięk syreny
w okresie
trzech minut
Ciągły dźwięk
syreny
w okresie
trzech minut
Środki masowego
przekazu (trzykrotne
powtórzenie zapowiedzi
słownej)
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm...............
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla ………….
Sygnał
wizualny
Ogłoszenie
alarmu
Znak żółty
w kształcie
trójkąta (lub
innej figury)
Odwołanie
alarmu
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm………….
(podać przyczynę, rodzaj
alarmu itp.) dla…………...
-----------------
Zgłoś jeśli naruszono regulamin