Rozporzadzenie_w_sprawie_wykazu_wyrobów_zmiana_2.pdf

(105 KB) Pobierz
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2018 r.
Poz. 984
RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADM INISTRACJ I
1)
z dnia 18 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. poz. 1002 oraz z 2010 r. poz. 553) w pkt 1.6 załącznika
wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1.6.2 otrzymuje brzmienie:
„1.6.2.
WYMAGANIA OGÓLNE
Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 oraz z kurtki lekkiej speł-
niającej wymagania normy PN-EN 15614.
Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.”;
2)
w pkt 1.6.3:
a)
tytuł otrzymuje brzmienie:
„1.6.3.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA KURTKI I SPODNI UBRANIA SPECJALNEGO SPEŁ-
NIAJĄCYCH WYMAGANIA NORMY PN-EN 469”,
b) ppkt 1.6.3.1 otrzymuje brzmienie:
„1.6.3.1.
Opis ogólny
Ubranie powinno być wykonane z tkaniny zewnętrznej, z warstwą termoizolacyjną.
W przypadku wykonania kurtki z odpinanymi warstwami konstrukcyjnymi wymagane jest trwałe naniesienie na
wszywce identyfikacyjnej nakazu używania kompletnej kurtki, a użycie kurtki pozbawionej wewnętrznych
warstw ochronnych powinno być w jednoznaczny sposób widoczne na zewnątrz kurtki.
Dolna krawędź kurtki powinna być zabezpieczona przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną.
Dopuszcza się oznakowanie kurtki i spodni napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać wyma-
gania normy PN-EN 469 w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.
Nogawki spodni powinny być szerokie, umożliwiające swobodne zakładanie na cholewkę buta strażackiego we-
dług pkt 1.9, od dołu zabezpieczone przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną. Dopuszcza
się zastosowanie na wysokości kolan dodatkowych wkładów i wzmocnień chroniących stawy kolanowe.”,
c)
1)
uchyla się ppkt 1.6.3.3;
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
Dziennik Ustaw
3)
dodaje się pkt 1.6.4 w brzmieniu:
–2–
Poz. 984
„1.6.4.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA KURTKI LEKKIEJ UBRANIA SPECJALNEGO SPEŁNIA-
JĄCEJ WYMAGANIA NORMY PN-EN 15614
1.6.4.1. Opis ogólny
Dopuszcza się oznakowanie kurtki lekkiej napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 15614 w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.”.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz.
K. Kozłowski
Zgłoś jeśli naruszono regulamin