Jastrzebiec_Grozne-polozenie.pdf

(3112 KB) Pobierz
1}. J a s t r z ę b i e c .
m
Groźne
Położenie
CENA 60 KOP.
SKŁAD G ŁÓ W N Y
W
k s ię g a r n i
S. SADOW SKIEGO
MARSZAŁKOWSKA 115.
1904
DRUK
W ACŁAW A MAŚLANKIEWiCZA
ALEJA JEROZOLIMSKA 21.
W ARSZAW A
E g a . a r c h i w a l n y IB t,
M. JflSTr^ZEBIEC
GROŹJSE
POŁOŻENIE
S
i
ć A. DAŃ
Li:
i
1 ri T
. I CH PAN
b i b l i o t e k a
Tel. 26-68-63
00 330 Warszawa, ul. Nowy Swteł 7'»
s w m
QŁówNT w
\ [ s \ ^ m w \
s. snbowsKiE^o
nni^szfltH w
115
O snfl
1904
A 0 3 B 0 J1 E H 0
U E H S yP O K )
JBapuiaBa, 16 Mapxa 1904 ro^a.
W
S T
Ę
P .
/
|ie przedstawiamy czytelnikom żadnej
[:kwestyi nowej i dotąd nieznanej.
Mówimy o jednej z najważniejszych
u nas kwestyi żydowskiej. Zdolne i biegłe
pióra roztrząsały ją już niejednokrotnie, nigdy
jednak wyczerpująco.
Ogromna stosunkowo liczba żydów w na­
szym kraju, odrębność ich zupełna, pomimo
tyluwiekowego pobytu, niechęć i nienawiść
ku ludności chrześcijańskiej, pokryte płasz­
czykiem naiwności i obłudy, wzrost ich, bo­
gactwa i wpływy w Zachodniej Europie, a
przez to i ogólne wzmożenie się ich potęgi,
powinny zwrócić baczność i uwagę ludnoś­
ci chrześcijańskiej na ten olbrzymi zastęp,
VI
grożący nam zubożeniem, wywłaszczeniem
i zupełnym upadkiem.
Kwestya żydowska dlatego u nas na jas­
ne drogi wyprowadzoną nie została, że nie­
bezpieczny ten żywioł kryje się zręcznie przed
poszukiwaniem badaczy.
Potężna organizacya korporacyi żydow­
skich, egzystująca we wszystkich krajach Euro­
py i innych części świata, dążność wspólna
i solidarna całego żydowstwa, sposoby, jakich
używali i używają do osiągnięcia pożądanego
od wieków wytkniętego celu, a nareszcie śle­
pe posłuszeństwo, z jakiem każdy żyd wy­
konywa rozkazy, dyktowane przez kahał,
wszystko to doskonale uzbraja ich w walce
ze światem chrześcijańskim.
Gdziekolwiek
bowiem żydzi osiedli, stanowią oni zupełnie
inny naród w narodzie, a poddając się niby,
lecz tylko pozornie prawom krajowym, słu­
chają jedynie rządu, utworzonego przez sie­
bie i dla siebie.
Uderzyć więc musimy całą siłą na alarm!
wydać z całych sił okrzyk zgrozy i pobudki,
wzywającej chrześcijan do solidarnej obrony
Zgłoś jeśli naruszono regulamin