Jezus o nieuchronnej śmierci Ziemi (18.05.2013).pdf

(207 KB) Pobierz
Vassula Rydén
Prawdziwe
Życie
w Bogu
Orędzia
z lat 2003-2020
Katowice
2020
Posłuchajcie Mnie: najważniejszym czynnikiem, który ukazuje
łaskę, jest rozwój nadprzyrodzoności, który występuje, gdy Mój
Święty Duch dotyka cię, pokolenie. Przypomnij im, że Mój Duch
ucieka od kłamliwego języka, od rąk przelewających niewinną
krew, od serca, knującego intrygi, od pragnących czynić zło, od
fałszywego świadka, który kłamie z każdym oddechem, od czło-
wieka siejącego niezgodę pomiędzy braćmi. I chcę dodać tych,
którzy odczuwają przyjemność w czynieniu zła. Zaprawdę czło-
wiek, który przyznaje głos niesprawiedliwości, nigdy nie pozosta-
nie niezauważony przeze Mnie.
Dlatego, pokolenie, nie przychodź do Mnie, twego Stwórcy, w
Dzień Sądu, z winą. Módl się, módl się, módl się i pozbądź się
swojej
winy i nie marnuj całej swojej energii na czynienie zła. Ja
jestem gotów teraz zmyć twoją winę!
230
Vassulo, pamiętaj,
że twoje słowa będą dosięgały cielesnego,
zepsutego świata i Moje Słowo wiele razy zostanie stłumione
przez pożądliwość, która rodzi się z namiętności tego świata i jest
prawdziwie ciemnością.
231
Błogosławiony ten, który Mnie obejmuje, zostanie przemienio-
ny, a jego dusza zazna radości.
Wędruj pilnie wraz ze Mną. Miłość cię kocha i błogosławi. IC
18.05.2013
– Panie?
Daję ci Mój Pokój, droga córko. Wszystkie Moje plany doty-
czące ciebie wypełnią się.
Istnieje ogromne zło, obrzędy mordowania dzieci, zawsze do-
konywane w imię pokoju i postępu; morderstwa,
oszustwa, ko-
rupcja, zamieszki i krzywoprzysięstwo ukazują, czym stało się to
pokolenie.
Gniew Mojego Ojca nie może być już dłużej powstrzymywa-
ny. Nadchodzi nieuchronna śmierć ziemi, a to, co to pokolenie
posiało, będzie zbierać. Ogień rozszaleje się gwałtowniej niż wi-
230
231
Por. Ps 53. (Przyp. red.)
Por. 1 J 2,12-17. (Przyp. red.)
103
działo to kiedykolwiek ludzkie oko, a żywioły ziemi stopią się od
żaru ognia,
232
pochłaniając przyrodę, ludzi, zwierzęta i wszyst-
ko!
233
Moja córko, tego ognia nie można uniknąć. Moje Serce wyle-
wa łzy ze smutku, ale obecnie to jest jedyne lekarstwo. Znajduję
się nieustannie w agonii i jestem przeszywany cierniami uwięzio-
nymi w Moim Ciele. Moi aniołowie wylewają łzy zakrywając
twarze dłońmi widząc, że to pokolenie zginie w jednym momen-
cie, kiedy Mój Ojciec
zawoła: „dosyć!”, a zatem nie mówcie:
„ach! współczucie Pana jest wielkie, On nam przebaczy”. Czy
zapomnieliście, że zarówno miłosierdzie jak i gniew pochodzą od
Ojca? Potrzebuję przede wszystkim pojednania i prawdziwej me-
tanoi,
234
od wszystkich Kościołów. Zgromadzenie się w Moje Imię
otoczy Mnie chwałą.
Niech Mój Dom, Vassulo, będzie jeden! Ze Mną u twego boku
nie musisz się lękać! Upiększ Mój Dom i ożyw, doprowadzając
go do jedności! Podążaj drogą, którą przed tobą wytyczyłem, wy-
trwaj na ścieżce jedności, realizując, co ci nakazałem.
Powiedz Moim Pasterzom podczas tych zgromadzeń, że swą
radość mogą odnaleźć tylko we Mnie. Skierujcie spojrzenie na
Mnie. Nie odwracajcie się ani na prawo, ani na lewo. Niech po
Moich Krwawych Śladach kroczą wasze stopy, stopy Moich ka-
płanów i Moich współpracowników w tym Dziele. Doprowadzę
was do Domu. Pójdziemy ramię w ramię, jak dwoje dobrych przy-
jaciół. Będziemy kroczyć wspólnie po szafirach, w Mojej chwale,
zwycięsko po Moich Dziedzińcach. Zwracam się teraz do was,
należący do Mnie, Moi przyjaciele, których serca poruszył Mój
Głos, Mój Szlachetny Temat i których połączył Mój Poemat o
Miłości, Jedności i Pojednaniu. Mówię wam, Mój Ojciec was po-
……
Por. 2 P 3,10-12
w przekładzie Jakuba Wujka:
...a żywioły od gorąca rozpuszczą się,
a ziemia i dzieła, które na niej są, popalone będą. (...) oczekiwając i spiesząc się na
przyszcie dnia Pańskiego, przez które niebiosa gorające rozpuszczą się i żywioły od
gorącości ognia stopnieją...
(Przyp. red.)
233
Por. Ap 15,1n (Przyp. red.)
234
Gr. μετα�½οια (metanoia)
przemiana, nawrócenie, dosłownie: przemiana umysłu.
232
104
błogosławił. W majestacie i wspaniałości poszybujecie w niebiosa
ze Mną wprost do Mego Tronu. A Ja, z Moim Królewskim Ber-
łem, poprowadzę was do mieszkań wewnątrz Mojego Miasta,
wewnątrz
Mojego Królestwa.
235
Wezwałem was i czuwałem nad
wami, nigdy nie spuszczając was z Moich Oczu...
Jan,
Mój uczeń, był lampą zapaloną i jaśniejącą. Bądźcie Moi-
mi Janami, bądźcie zapaleni i jaśniejący w tym mrocznym świe-
cie. Nie czekajcie na ludzką aprobatę. Ona powinna być dla was
niczym, jak jest niczym dla Mnie. Nie troszczcie się o to, drogie
dusze, bądźcie jedno i żyjcie Jednością, którą polecam wam żyć.
236
IC
17.09.2013
Orędzie otrzymane po międzynarodowej pielgrzymce do Ziemi
Świętej.
Daję ci Mój pokój, kwiecie. Bądź Moją świątynią, ponieważ
poprzez tę świątynię Ja odbuduję Mój Kościół. Żyj więc dla Mnie.
Każdego dnia okazuj Mi wdzięczność. Nigdy nie wahaj się przy-
chodzić do Mnie, a zwłaszcza nigdy nie wątp w Moją Miłość, jaką
mam dla ciebie.
Niech każda chwila życia będzie rozmową ze Mną. Nie pozwól
nigdy, aby zły odwrócił twoją uwagę, nigdy nie wątp o Mojej sta-
łej Miłości. Nie ustawaj w umacnianiu Mojego Kościoła przez
gromadzenie pasterzy razem!
Wszyscy Moi Pasterze podobają Mi
się i uwielbiają Mnie, kiedy widzę ich zgromadzonych razem,
budujących jedność. Natomiast goryczą napełniają Mnie ci, któ-
rych serca są nieposłuszne.
– Panie, oni otoczyli chwałą Twoje Święte Imię.
Rzeczywiście oni wywyższyli Mnie, a ich uwielbienia dosię-
gły Moich Uszu. Vassulo, czy znasz znaczenie słów: „otrzymali
wodę z litej skały, w pragnieniu ochłodę
– z kamienia twarde-
Por. Św. Teresa z Avila, Zamek wewnętrzny, Flos Carmeli 2015. (Przyp. red.)
236
Por. np. Komentarz św. Cyryla Aleksandryjskiego bpa do Ewangelii św. Jana, księga
11,11
Chrystus jest więzią jedności
w: Liturgia Godzin tom II, Pallottinum 1984, s. 694.
(Przyp. red.)
235
105
Zgłoś jeśli naruszono regulamin