Konstytucja PRL z 22.07.1952 r.pdf

(844 KB) Pobierz
KONSTYTUCJA
KONSTYTUCJA
PRL
Publikowanv tekst K onstytucji PRL
jest iednolitvm tekstem
ustaw y zasadniczej ogłoszonym
. .O bwieszczeniem przewodniczącego
R ady Państw a”
/ dnia 16 lutego 1976 r .,
zam ieszczonym w D zienniku Ustaw nr 7
poz. 36
7.
dnia 21 lutego 1976 r.
Uwzględnia on zm iany
wprowadzone do K onstytucji PR L
w okresie
od dnia 22 lipca 1952 r.
do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu.
K ( ) X S 'I Y T lX :jA
POL SKIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
LUDOWEJ
Uchwalona
przez Sejm Ustawodawczy
w dniu
2 2 Iipca 1952 r.
^'ars/aw a 1976
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOW A
jest republiką ludu pracującego.
Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniej­
szych postępowych tradycji Narodu Polskiego i urzeczyw ist­
nia idee wyzwoleńcze polskich mas pracujących.
Polski lud pracujący pod przewodem bohaterskiej klasy robot­
niczej, opierając się na sojuszu robotniczo-chłopskim, walcz\’ł
dziesiątki lat o wyzwolenie z niewoli narodowej, narzuconej
przez pruskich, austriackich i rosyjskich zaborców-koloniza-
torów, tak samo jak walczył o zniesienie w yzysku polskich
kapitalistów i obszarników.
W okresie okupacji Naród Polski toczył nieustępliw ą, bohate­
rską w alkę z krw aw ym najazdem hiderow skim . Historyczne
zw\'cięstwo Związku Socjalistycznych R epublik Radzieckich
nad faszyzmem wyzwoliło ziemie polskie, umożliwiło polskie­
mu ludowi pracującem u zdobycie władzy i stworzyło warunki
narodowego odrodzenia Polski w nowych, sprawiedliw ych
granicach. Na wieczne czasy powróciły do Polski Ziemie
O dzyskane.
W cielając w życie wiekopomne wskazania M anifestu Polskie­
go Komitetu W yzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r.
i rozwijając jego zasady programowe, władza ludowa - dzięki
ofiarnym i twórczym wysiłkom polskiego ludu pracującego,
w walce z zaciekłym oporem rozbitków starego ustroju kapita-
listyczno-obszarniczego - dokonała w ielkich przeobrażeń spo­
łecznych. W' w yniku rewolucyjnych w alk i przemian obalona
została władza kapitalistów i obszarników , utrwaliło się pańs­
two dem okracji ludowej, ksztahuje się i um acnia nowy ustrój
społeczny, odpowiadający interesom i dążeniom najszerszych
mas ludowych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin