Tadeusz A. Olszański - Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci.pdf

(22377 KB) Pobierz
Tad eu sz A n d rz ej O lsz ań ski
Trud
n ie p o d le g ło ś c i
Ukraina na przełomie tysiącleci
In sty tu t
Stu d ió w
Strate g ic z n y c h
K rakó w 2003
C o p y rig ht © by Tad eu sz A . O lsz ań ski
C o p y rig h t © by In sty tu t Stu d ió w Strateg icz ny ch
Krakó w 2003
O p raco w an ie: M ic hał Bu rek
Pro jekt o kład ki: A g niesz ka K lich
ISBN 8 3 - 8 7832- 41- 3
In sty tu t Stu d ió w Strateg icz n y c h
U l. M iko łajska 4
31 - 027 Krakó w
F.P.H. Piksel
tel. (012) 412 71 99,
e- mail: pik sel@pik sel.com .pl
S p is tr e ś c i:
W stę p
R o z d z ia ł I
R o z d z ia ł II
R o z d z ia ł III
R o z d z ia ł IV
R o z d z ia ł V
R o z d z ia ł V I
R o z d z ia ł V II
Z a k o ń c z e n ie
D o d a tk i:
1.
2.
3.
G łó w n e p a rtie p o lity c z n e U k ra in y
C z o ło w i p o lity c y w s p ó łc z e sn e j U k ra in y
178
186
208
P o c z ą tk i
W ie lk ie lata
Bu d o w a p o d sta w p a ń s tw o w o ś c i
D ro g a d o sta b iliz a c ji
C z a s k ry z y só w , c z as o d ro d z e n ia
Je d n a o jc z y z n a , d w a p a lrio ty z m y .
N a ró d U k ra in y w o b e c sw e g o p a ń s tw a
11
28
42
65
97
139
158
M ie js c e K ry m u w ra m a c h U k ra in y
Stru k tu ra n a ro d o w o ś c io w a U k ra in y w 1989 i 2001 i . 201
W y b ra n a Bib lio g ra f ia
5
Wstęp
G d y 24 sierp n ia 1991r. U krain a o g ło siła niep o d leg ło ść, w ielu p rz e w id y w a­
ło , ż e p ań stw o u kraiń skie b ęd z ie z jaw iskie m efem ery c z ny m lu b w n ajle p ­
sz y m raz ie strefą n iestab iln o śc i p o lity cz n ej. In ni sąd z ili, ż e na w sc h o d z ie
Eu ro p y p o w staje no w e m o c arstw o , p o ten c jalny p artn er Z ach o d u . M y lili się
i je d n i, i d ru d z y . Pań stw o u k raiń sk ie o kaz ało się trw ałe i z askaku jąc o sta­
b iln e w ew n ętrz nie, z d ru g iej je d n ak stro ny - słab e i n ieskło n n e d o rad y kal­
neg o z erw an ia z Ro sją. N ie sp raw d z iły się z aró w no n ajw iększ e o b aw y , jak
też najw iększ e nad z ie je z w iąz an e z n iep o d leg ło śc ią U krainy .
Po d w u n astu latac h p ań stw o u kraiń skie nie m a d o brej p rasy . Jeg o ste re o ­
ty p o w y o b raz , p o d z ielan y p rz ez w iększ o ść z acho d nic h m ed ió w i an ality ­
kó w , p rz ed staw ia kraj, p o g rąż o ny w c ięż kim kry z y sie p o lity c z n y m i g o sp o ­
d arc z y m , kiero w an y p rz ez lu d z i niez d o ln y ch d o o d p o w ied z i na w y z w an ia,
stające p rz ed p ań stw em i naro d em , kraj u bo ż ejący , w któ ry m n ie następ u ją
p rz em ian y g o sp o d arcz e, nie p o w staje sp o łec z eństw o o b y w atelskie, d e m o ­
kracja je st z ag ro ż o na, a w o lno ści m ed ió w w łaściw ie ju ż nie m a. Z g o d n ie
z ty m stereo ty p em U krain a co raz w y raź n iej o d su w a się o d Z ach o d u , co
g ro z i „ w c h ło n ięc iem " jej p rz ez Fed erac ję Ro sy jską.
Pu n ktem w y jśc ia teg o stereo ty p u , w w iększ o śc i p u n któ w fałsz y w eg o ,
je st p rz eko n anie, ż e p ań stw a p o stk o m u n isty c z n e nie m o g ą ro z w ijać się
in acz ej, n iż fo rso w n ie i b ez z astrz eż eń p rz y jm u jąc ro z w iąz an ia g o sp o d ar­
c z e i p o lity cz n e, p rz y jęte w najw y ż ej ro z w in ięty c h p aństW ąch Z ac ho d u ,
w sz y stko z aś in n e o z n acz a z astó j, kry z y s, jeśli nie w ręcz katastro fę, a tak­
ż e p o g ląd , ż e d o w o lne sp o łec z eń stw o , kiero w an e w o d p o w ied n i sp o só b ,
je st w stan ie d o ko nać sko ko w eg o p rz ejścia d o stan d ard ó w c ech u jąc y c h te
p ań stw a. Prz eko n an ia to są ty p o w y m i sąd am i a p rio ri. Prz e c z y im nie-
u p rz ed z o na o b serw ac ja ro z w o ju w ię ksz o śc i p ań stw p o stso w iec kic h , któ re
p o d ejm o w ały ty lko niektó re z refo rm su g ero w any c h p rz ez z ac h o d n ic h
eksp ertó w , na ró ż ne sp o so b y ad ap tu jąc je d o w łasny ch w aru n kó w i tak
b u d u jąc no w e, p o stk o m u n isty c z n e sp o łecz eństw o .
7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin