Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa NZ po zimnej wojnie.pdf

(8029 KB) Pobierz
Irena Popiuk-Rysińska
EWOLUCJA SYSTEMU
ZBIOROWEGO BEZPIECZEŃSTWA
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
PO ZIMNEJ WOJNIE
71
Irena Popiuk-Rysińska
EWOLUCJA SYSTEMU
ZBIOROWEGO BEZPIECZEŃSTWA
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
PO ZIMNEJ WOJNIE
DOM
WYDAWNICZY
Warszawa
2013
Spis treści
Wykaz skrótów..................................................................................................
W stęp.................................................................................................................
I. Zbiorowe bezpieczeństwo - koncepcje i próby realizacji.................
1. Istota i koncepcja zbiorowego bezpieczeństwa................................
2. Prekursorzy idei zbiorowego bezpieczeństwa..................................
3. System zbiorowego bezpieczeństwa Ligi Narodów..........................
II. System zbiorowego bezpieczeństwa według Karty Narodów
Zjednoczonych i próby jego uruchomienia w czasie zimnej
wojny.............................................................................................................
1. System zbiorowego bezpieczeństwa w Karcie Narodów
Zjednoczonych........................................................................................
2. Adaptacja systemu bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
do warunków zimnej wojny..................................................................
III. Główne uwarunkowania i czynnild ewolucji systemu zbiorowego
bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej
w ojny...........................................................................................................
IV. System zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
wobec wewnętrznych konfliktów zbrojnych i naruszeń praw
człowieka.....................................................................................................
1. Wzrost znaczenia czynnika humanitarnego w definiowaniu
zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.................
2. Odpowiedzialność za ochronę - próba legitymizacji
interwencji humanitarnej.......................................................................
9
13
31
31
41
47
50
50
55
67
84
84
110
6
Spis treści
3. Rozwój funkcji Rady Bezpieczeństwa w zakresie ochrony
ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych..............................
4. Odpowiedzialność za odbudowę - rozwój funkcji Rady
Bezpieczeństwa w zakresie odbudowy po konflikcie.....................
V. System bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu
międzynarodowego.....................................................................................
1. Włączanie problemu terroryzmu międzynarodowego w obszar
działania Rady Bezpieczeństwa w czasie zimnej w ojny.................
2. Skupienie uwagi Rady Bezpieczeństwa na zwalczaniu terroryzmu
państwowego po zakończeniu zimnej w ojny....................................
3. Nowe elementy w działalności antyterrorystycznej Rady
Bezpieczeństwa po „11 września”.......................................................
117
131
135
136
142
149
VI. Ewolucja w zakresie stosowania środków wymuszających............... 160
1. Rozszerzenie zakresu autoryzacji użycia siły.................................... ...160
2. Kwestia autoryzacji dorozumianej..................................................... ...172
3. Od sankcji kompleksowych do ukierunkowanych.............................178
4. Sankcje przeciw terrorystom i organizacjom terrorystycznym___ _189
5. Sankcje przeciw państwom naruszającym Traktat
0 nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ........................................... 197
VII. Ewolucja operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych............... 205
1. Dorobek operacji pokojowych do schyłku zimnej w ojny............... 206
2. Nowa dynamika operacji pokojowych po zakończeniu zimnej
wojny ...................................................................................................... ...212
3. Różnicowanie się natury pozimnowojennych operacji
pokojowych.................................................................................................228
4. Ukształtowanie nowej generacji operacji pokojowych................... ...252
5. Doświadczenia operacji pokojowych po zimnej wojnie
1 ich implikacje....................................................................................... ...257
VIII. Główne cechy ewolucji systemu zbiorowego bezpieczeństwa
Narodów Zjednoczonych po zimnej w ojn ie....................................
1. Ewolucja ujęcia zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego...............................................................................
2. Zmiana konceptualna: humanizacja bezpieczeństwa.
„Nowy paradygmat dla nowego wieku”? ...........................................
265
265
272
Spis treści
7
279
282
291
296
296
297
298
299
299
300
308
311
311
318
325
3. Zmiany w zakresie środków i metod działania................................
4. Zmiana relacji między systemem zbiorowego bezpieczeństwa
a porozumieniami regionalnymi..........................................................
Posłowie.............................................................................................................
A n ek s.................................................................................................................
Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
według typu i regionu w latach 1980-2009.............................................
Posiedzenia otwarte i zamknięte Rady Bezpieczeństwa NZ
w latach 1946-2012 ....................................................................................
Liczba rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ uchwalonych
i zawetowanych w latach 1946-2012........................................................
Liczba weto i zawetowanych rezolucji w kolejnych dekadach
przez stałych członków Rady Bezpieczeństwa.......................................
Trwające operacje pokojowe ONZ (lipiec 2013 r .)..............................
Operacje zakończone.................................................................................
Operacje trwające (lipiec 2013 r.)............................................................
Bibliografia.......................................................................................................
1. Monografie ............................................................................................
2. Artykuły..................................................................................................
3. Dokumenty (wybrane) i wydawnictwa encyklopedyczne...............
Zgłoś jeśli naruszono regulamin