Beata Jędrzejczak - Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne. TOM 1. Polska i województwa.pdf

(8748 KB) Pobierz
Beata Jędrzejczak
SŁOWNIK SLOGANÓW
REKLAMUJĄCYCH POLSKIE
MARKI TERYTORIALNE
TOM 1
POLSKA I WOJEWÓDZTWA
W YDAW NICTW O UNIW ERSYTETU GDAŃSKIEGO
GDAŃSK 2018
Recenzent
prof. dr hab. Urszula Kęsikowa
Redaktor Wydawnictwa
Maria Mosiewicz
Projekt okładki i stron tytułowych
Jakub Kozak
Skład i łamanie
Maksymilian Biniakiewicz
Publikacja sfinansowana z działalności statutowej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w ramach grantu
dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
© Copyright by Uniwersytet Gdański
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN 978-83-7865-665-4
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel./fax 58 523 11 37, tel. 725 991 206
e-mail: wydawnictwo@ug.edu.pl
www.wyd.ug.edu.pl
Księgarnia internetowa: www.kiw.ug.edu.pl
SPIS tReśCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Słownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Fotografie wybranych reklam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Indeks sloganów według podziału na reklamowane nimi marki terytorialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
WStęP
Uznajemy za oczywiste, że komunikaty reklamowe mają skupiać uwagę odbiorcy,
uzmysłowić mu istnienie produktu i wywołać chęć jego posiadania. Reklama jest swe-
go rodzaju sposobem komunikowania się producenta z odbiorcą za pośrednictwem
różnych mediów, służy prezentacji i zachwalaniu oferowanych usług, towarów i idei
(Weigt 2001, 24). Mniej oczywiste jest to, że sam komunikat reklamowy też jest to-
warem, który najpierw się zamawia, tworzy i sprzedaje zamawiającemu, a następnie
odsprzedaje publiczności mediów. Jeżeli dany komunikat wyda się klientom atrakcyj-
ny, jest szansa na to, że owi klienci staną się też nabywcami reklamowanego towaru
(Bralczyk 2004, 9).
Jedną z form reklamy są slogany, czyli teksty językowe przypominające magicz-
ne zaklęcia, powtarzane i zapamiętywane niczym rytualne formy (Bralczyk 2004, 12).
Slogan najczęściej jest pojmowany jako językowe narzędzie, które dzięki swym atrybu-
tom, tj. efektywności i lapidarności, może pełnić zamierzone funkcje: zachęcać ludzi
do określonych działań (Kochan 2007, 22). Dzięki swoistej formie językowej slogan ma
przede wszystkim nakłaniać odbiorcę do pewnych wyborów i postaw oraz sterować
jego świadomością, dopiero w drugiej kolejności ma być źródłem informacji (Chlu-
dzińska 2002, 119). Jeżeli celem aktu komunikacyjnego jest realizowanie strategii na-
kłaniających odbiorcę do określonego sposobu postępowania, zgodnego z intencjami
osoby nadającej przekaz, to można tu mówić o perswazji (Albin 2000, 110). Nadawca
i odbiorca sloganu reklamowego mają świadomość, że biorą udział w grze. Jej reguły
ustala nadawca, który operuje środkami językowymi w taki sposób, aby w ukształto-
wanym tekście perswazja była niemal niewidoczna. W ostatecznej rozgrywce najważ-
niejszy jest jednak odbiorca, ponieważ to on decyduje o wyniku gry.
Slogany, mimo że są wykorzystywane także w polityce, akcjach społecznych i dzia-
łaniach wizerunkowych, najbardziej kojarzą się z reklamą. Reklamować jednak można
wszystko. Na rozwój reklamy w Polsce pozwoliła transformacja systemowa po 1989
roku, przede wszystkim zmiany ukierunkowane na budowę wolnego rynku i po-
wstanie mediów masowych. Niedługo później, bo na wczesne lata dziewięćdziesiąte
ubiegłego wieku, datuje się w Polsce początek marketingu terytorialnego, który w kra-
jach europejskich ma nieco dłuższą tradycję. W Polsce marketing terytorialny oparto
przede wszystkim na promocji (Sekuła 2005, 216–218). Jednostki terytorialne zaczęły
prowadzić działania marketingowe, które kierowano w stronę potencjalnych przy-
7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin