Szarobłękitni - na tropach zbrodni.pdf

(9371 KB) Pobierz
SZAROBŁĘKITNI
NA TROPACH ZBRODNI
K S IĄ Ż K A I W IED ZA
S Z A R O B Ł Ę K I T N I
NA TROPACH ZBRODNI
Tadeusz Brytan, Ryszard Kaczorowski,
Romuald Łabanow, Edward Nowak,
Wiesław Pietryka, Jarosław Rulski,
Artur Rutkiewicz, Waldemar Tygielski,
Barbara Żukowska
K siążka i W ied za • W arszaw a 1974
Z a m ia st p rzed m o w y
od W ydawcy
„Szarobłękitni” to czwarty już z kolei tom reportaży
o pracy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa.
Oddajemy go Czytelnikowi w przededniu 30 rocznicy
powołania ludowych organów porządku i bezpieczeń­
stwa.
Książka ta jest tematyczną kontynuacją trzech po­
przednich, które ukazały się nakładem Wydawnictwa
„Książka i Wiedza” . Przypominamy ich tytuły:
„W imieniu prawa” , „Dalszy ciąg nastąpił” i „Drogi w
ciemność” . Podobnie jak one zawiera reportaże, któ­
rych tematem jest walka o utrwalenie władzy ludowej
w naszym kraju, walka z dywersją polityczną i ideolo­
giczną oraz szpiegostwem uprawianym i inspirowanym
przez zimnowojenne ośrodki imperialistyczne, a także
relacje z przebiegu śledztw, w których ujawniono
sprawców mniej lub bardziej znanych przestępstw go­
spodarczych i kryminalnych.
Książka ta jest zbiorem reportaży napisanych na pod­
stawie dokumentów i relacji osób biorących bezpośred­
ni udział w wydarzeniach. Nie ma w niej opisów sensa­
cyjnych i mrożących krew w żyłach pościgów. Jest na­
tomiast prosta, surowa prąwda o codziennym trudzie
funkcjonariuszy SB i MO, kwitowanym zazwyczaj kil-
kuwierszową wzmianką w prasie codziennej. Są też
wspomnienia o ludziach młodych i prostych, ludziach
o gorących sercach, którzy częstokroć wprost z leśnego
oddziału partyzanckiego szli na rozkaz partii do pracy
w aparacie bezpieczeństwa, aby kontynuować walką
z wrogiem, działającym często podstępnie, z ukrycia.
Szli nieraz o głodzie, w cywilnych ubraniach, źle uzbro­
jeni, nie pytając o zapłatę, którą jakże często stawała
się bezimienna mogiła gdzieś w leśnej głuszy. Trwali
jednak na swoich posterunkach, bo tak nakazywał im
patriotyzm, wola budowania nowej, socjalistycznej
Polski.
Tragiczne to były lata, w których przegrani polity-
kierzy rozpalali ogień bratobójczej walki w dopiero co
wyzwolonym kraju, leczącym najboleśniejsze rany,
dźwigającym się z ruin i potrzebującym każdych rąk,
każdego serca, a nade wszystko spokoju i ładu. Narzu­
coną walką o ten spokój, o możliwość twórczej pracy
nad odbudową ojczyzny podjęli funkcjonariusze MO
i SB, znacząc jej szlak setkami ofiar.
W okresie obchodów XXX-lecia Polski Ludowej i jej
organów bezpieczeństwa przypomnienie tamtych tra­
gicznych lat ma na celu nie „rozdrapywanie starych
ran” , lecz uświadomienie młodemu pokoleniu, które
wyrosło w Polsce Ludowej, jaką cenę płaciliśmy za to,
aby mogły być urzeczywistnione idee socjalizmu, aby
nasze noce były spokojne, a dni wypełnione twórczą
pracą. Jest to także wyraz skromnego hołdu dla tych,
którzy w walce oddali życie.
Książka ta wraz z trzema poprzednimi stanowi prze­
gląd dorobku organów MO i SB w okresie XXX-lecia.
Stanowi dokument tego, jak organy te nieustannie do­
skonalą styl pracy i podnoszą poziom wykształcenia
swych kadr, co widać na przykładzie relacji z różnych
spraw, które zawiera niniejszy zbiór. Choć w wielu
z nich nie brak momentów dramatycznych, nie one jed­
nak nadają ton książce. Dominują w niej opisy faktów
oraz wysiłków SB i MO zmierzających do zdemaskowa­
nia groźnych przestępców politycznych czy kryminal­
nych. Jest to więc literatura faktu, która dzięki swemu
autentyzmowi pozwala lepiej poznać ludzi w każdej
sytuacji spieszących nam z pomocą, dbających o nasz
spokój, o nasze zdrowie, życie i mienie. Niech każdy
z nas będzie ich sojusznikiem w tej ważnej dla wszyst­
kich sprawie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin