Tomasz Ossowicz - Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii.pdf

(4804 KB) Pobierz
Tomasz Ossowicz
Urbanistyka operacyjna
Zarys teorii
2 F\QD :\GDZQLF]D 3ROLWHFKQLNL :URFïDZVNLHM
Tomasz Ossowicz
Urbanistyka operacyjna
Zarys teorii
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2019
Recenzenci
Robert Masztalski
Tomasz Parteka
Opracowanie redakcyjne
Iwona Skoczylas
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki, zarówno w całości,
jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana w sposób elektroniczny,
fotograficzny i inny bez zgody wydawcy i właściciela praw autorskich.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2019
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
http://www.oficyna.pwr.edu.pl
e-mail: oficwyd@pwr.edu.pl
zamawianie.ksiazek@pwr.edu.pl
ISBN 978-83-7493-071-0
Druk i oprawa
beta-druk, www.betadruk.p
l
Spis treści
1.
2.
3.
4.
Wstęp
.........................................................................................................................
1.1. Urbanistyka operacyjna
.....................................................................................
1.2. Polityka przestrzenna
........................................................................................
1.3. Urbanistyka operacyjna jak ogrodnictwo
..........................................................
1.4. Cel i struktura pracy
..........................................................................................
Struktura i realizacja polityki przestrzennej
..............................................................
2.1. Struktura polityki przestrzennej
........................................................................
2.2. Uwarunkowania organizacyjne zarządzania przedsięwzięciami
urbanistycznymi
................................................................................................
Typologia przedsięwzięć urbanistycznych
................................................................
3.1. Inicjacja rozwoju
...............................................................................................
3.1.1. Istota przedsięwzięcia
.............................................................................
3.1.2. Konstrukcja przedsięwzięcia
..................................................................
3.1.3. Ile terenów wyznaczyć pod zabudowę i gdzie?
.....................................
3.1.4. Bierna polityka przestrzenna
..................................................................
3.2. Oferty przestrzenne
...........................................................................................
3.2.1. Istota przedsięwzięcia
.............................................................................
3.2.2. Przygotowanie ofert przestrzennych
......................................................
3.2.3. Szczególne cechy polityki ofertowej
......................................................
3.3. Doskonalenie przestrzeni
..................................................................................
3.3.1. Istota przedsięwzięcia
.............................................................................
3.3.2. Ulepszenia systemu mobilności
.............................................................
3.4. Ochrona wartościowego stanu posiadania
........................................................
3.4.1. Istota przedsięwzięcia
.............................................................................
3.4.2. Chronione wartości
.................................................................................
3.4.3. Konstrukcja przedsięwzięć ochronnych
.................................................
3.4.4. Integracja działań w ramach przedsięwzięć ochronnych
.......................
3.4.5. Mierniki realizacji przedsięwzięć ochronnych
.......................................
3.4.6. Polityka ochronna
...................................................................................
3.5. Metamorfoza urbanistyczna
..............................................................................
3.5.1. Istota przedsięwzięcia
.............................................................................
3.5.2. Postępowanie w ramach metamorfozy urbanistycznej
..........................
3.6. Pobudzanie rozwoju
..........................................................................................
Narzędzia i sposoby stosowane w urbanistyce operacyjnej
.....................................
4.1. Formalnoprawne narzędzia planistyczne
..........................................................
4.2. Nieformalne narzędzia planistyczne
.................................................................
4.3. Instrumenty ochronne
........................................................................................
4.4. Zamrażanie i zawieszanie zmian
......................................................................
4.5. Nabywanie nieruchomości
................................................................................
4.6. Zbywanie nieruchomości
..................................................................................
4.7. Bezpośrednie zobowiązania właściciela nieruchomości: podatki i opłaty
.......
4.8. Pośrednie zobowiązania właściciela nieruchomości i inwestora
......................
5
5
5
7
8
10
10
15
19
22
22
23
25
58
61
61
72
90
91
91
93
106
106
108
111
113
119
121
121
121
123
140
147
147
165
166
192
197
211
216
221
4
Spis treści
4.9. Inwestycje
.........................................................................................................
4.10. Procedury całościowych przekształceń
............................................................
4.11. Partnerstwo
.......................................................................................................
4.12. Negocjacje i perswazja
.....................................................................................
4.13. Partycypacja społeczna
.....................................................................................
4.14. Monitoring
........................................................................................................
4.15. Promocja
...........................................................................................................
5. Uczestnicy polityki przestrzennej
..............................................................................
5.1. Sfera społeczna
..................................................................................................
5.2. Sfera biznesu
.....................................................................................................
5.3. Sfera wiedzy
......................................................................................................
5.4. Sfera opiniotwórcza...........................................................................................
5.5. Sfera prawa
........................................................................................................
6. Modele zarządzania przedsięwzięciami
....................................................................
6.1. Zarządzanie na podstawie wspólnego planu
.....................................................
6.2. Zarządzanie poprzez uzgadnianie
.....................................................................
6.3. Zarządzanie na podstawie harmonogramu
........................................................
6.4. Zarządzanie za pomocą sztabu grupy operacyjnej
............................................
6.5. Zarządzanie przez projekty
...............................................................................
Bibliografia
.....................................................................................................................
Spis ramek
.......................................................................................................................
Spis ilustracji
...................................................................................................................
Spis tabel
.........................................................................................................................
Operational City Planning – The Outline of a Theory. Abstract
.....................................
230
233
233
234
234
240
242
244
245
247
253
254
256
260
261
265
265
266
270
275
290
291
292
293
Zgłoś jeśli naruszono regulamin