tylko_jedno_slowo_kocham-tango_od_tadzia.pdf

(4803 KB) Pobierz
ro
rcCHA
IEDNO
sŁoWA
:
MUZYKA
Lrc
czARUJĄcE
TANGo
REWJI
,,PARADA
GWIAZD"
W MORSKIEM
OKU
AN
RZEJA l,VŁAsT
=
ZY
MUNTA
KARASIŃSKIEG
2
P
r
rcp
|ęlr
nu
pl
o
r
o
u
lltlrlaaonc.
?Ylonuntr Dubllctnffo
TYLE,o
JEDNo sŁowo,
TANGO
khi
-iii{*llJ$ti,o
illt?|ix'łxit
rt
c,,
Mo
rrL
le
aLo
(
-
EocEAIt,r...
Mulykr, z.
KA$ABlŃgEIEoo.
ł.tl.
E.
wABs.
$łgrrr eNI}B5aJ^
wŁAsTA.
Śptuw
Tompo
dl
tnnSo
FOBTSPIAN
Jalr
wpe.tę.ory.n|e
nc.
ło
muerht
driy
iltło|6
t9
vo.llra,to
q
.
hru-tny
bdJ
Tlk
w
ra.m|o
.
ułoh
twyoh 8l
-
n?,
o
srozgśoIe,lrtró
. re u-o|e.tłl
l.
l.
Aob,poł|edrJr!u
.
|ro.
I
nle
rlongłma
tt
.
to
.
ohr-ny
|16
b6l
|
łry,
Jc|r
ror.ve6
tn6j,
Co
tesrore
rto
nn|e
orc.La?
P..
.
ory.nę?
t.
t.
odyd
rr.broł
rc
-
roo,gdyś
Słan|łm
r|ę
rnq.
oe
I
rełrcł
uyś|,
pe
-łnł
drie
ci
o
ni
oo
dttś...
drIeń:
trrtrrcar
$qyrĘ$
1930
b;
oebrlbEor
łulr|
Woltt,
l|ę
wtrclkle
prłru
nutolek|e.
Wrllllvt.
G.69zz
W.
Co
śyiewa
\Tursrsrrł
!6t.
RETNAI
N.
Nio-ory
dln
runie
uio,
nie
m6w
do
mule
nlo,
Prze-ba-ozg
ze
-
po-mnę
ol
do-wuyoh dnl.
'l
To
ty.
lLo
Je.dno gło.wo
Nlm
Ju-tro
olas
ror-dlie-ll
oog
,rko
-
obam'(
te
'
srore
Llt.
J.
lonenorllt
t
Trrllrrlc.
$ztYcb.
t.
ltoictcrrr'
4
TTIIEENE
7.
Już
rligdy
Tan
go
!..,
.
Pamiętam
tusoje
oczy
Tango
Słowa
Andreeja Własta
Muayka Jerzego
Petersburskiego
Sława
Tadeusza
Stacha
Muzyka
Zygmunta
Karasiftskiego
2.
Nosza,
Słowa
oldlena
Muzyka
Stefci GÓrskiej
Tango
jest
noc
7.
Nie
odchodź
odemnt,
Tango
Słow
a
Andrz
ej
a
Wła
sta ltluryha
Artur
a
G
oI
d,a, Arr,
H
enry
ka
W
a
3.
rÓża
Szłłarłatna
Boston
Kataszka
8.
Nie
chce
rni
się
Slow-fox
Sł,owa
Konrada
Słowa
Andrzeja Własta Muzyka
Szymona
Tomu
l[uzyka
Jerzego
Petersburskiego
Aru,Iuo
Wesby
4.
Codziennie
Słowa
Andrzeja Własta Muzyka Henryka
Warsa
Foxtrot
dancing
9.
Gdzie
tusoje
serce
?
Słowa
Andrzeja Własta Muzyka
Artura
Golda
Tango
5,
Zegnaj
Tango
10,
Czy
przyjdziesz
znÓw
BIues
?.,
Słowa Ani],rzeja Wtasta
i
Artura Tura
trll.uzyha
Jerzego
Petnrsburskiego
Słowa
Andrzeja Własta Muzyka Henryka
Warsa
la'
\
\
WYDAWNICTWA
GEBETHNER,A
I
WOLFFA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin