Grzegorz Szymanski - Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce.pdf

(5505 KB) Pobierz
G
RZEGORZ
S
ZYMAŃSKI
I
NNOWACJE MARKETINGOWE
W SEKTORZE E
-
COMMERCE
Monografie Politechniki Łódzkiej
Łódź 2013
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski
dr hab. Grażyna Rosa, prof. US
Redaktor Naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania:
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Niniejsza monografia jest efektem realizacji projektu badawczego habilitacyjnego
Nr N N115 089537 pt. „Uwarunkowania zarządzania innowacjami marketingowymi
jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w sektorze e-commerce”
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Copyright by Politechnika Łódzka 2013
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel/fax 42 684-07-93
e-mail: zmowienia@info.p.lodz.pl
www.wydawnictwa.p.lodz.pl
ISBN 978-83-7283-521-7
Nakład 140 egz. Ark druk 19,0. Papier offset. 80 g 70 x 100
Druk ukończono w październiku 2013 r.
Wykonano w Drukarni Quick-Druk, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Nr 2047
SPIS TREŚCI
Wstęp
......................................................................................................................... 5
1. Sektor e-commerce
na tle rozwoju społecznego
................................................
1.1.
Definicja i ewolucja społeczeństwa informacyjnego
....................................
1.2.
Rozwój internetu w społeczeństwie.............................................................
1.3. E-commerce,
e-biznes i e-gospodarka
.........................................................
1.4. E-commerce
w sektorach B2B, B2C, C2C, C2B, B2G.....................................
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
10
10
22
32
48
2.
Znaczenie innowacji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
..................... 67
Pojęcia, cechy i definicje
innowacji .............................................................. 67
Źródła innowacji
........................................................................................... 71
Konkurencyjność w aspekcie innowacji
....................................................... 79
Ewolucja modeli procesu innowacyjnego
.................................................... 83
Innowacje marketingowe na tle ogólnej klasyfikacji
.................................... 98
Zarządzanie innowacjami marketingowymi
................................................. 109
3.
Narzędzia i aktywności proinnowacyjne w sektorze
e-commerce
..................... 117
3.1.
Technologia informacyjno-komunikacyjna istotą innowacji w e-handlu
..... 117
3.2.
Innowacyjne systemy wsparcia firm w handlu internetowym
..................... 122
3.3.
Oprogramowanie platform e-commerce
..................................................... 133
3.4.
Narzędzia wspomagające handel internetowy
............................................ 141
3.5.
Techniki perswazji w działaniach e-commerce
............................................ 155
4.
Marketing
internetowy
w działaniach e-commerce
........................................... 165
4.1.
Charakterystyka marketingu internetowego w obszarze innowacji
marketingowych
........................................................................................... 165
4.2.
Pozycjonowanie stron internetowych
– SEO ............................................... 169
4.3.
Linki sponsorowane
PPC............................................................................
178
4.4.
Reklama kontekstowa
ADkontakt
............................................................. 183
4.5.
Internetowa grafika reklamowa
display
.................................................... 185
4.6.
Reklamowa poczta elektroniczna
– e-mailing .............................................. 193
4.7.
Marketing społecznościowy
Social marketing
........................................... 199
4.8.
Innowacje marketingowe w e-commerce
studium przypadków
.............. 205
4.9.
Kierunki rozwoju marketingu internetowego w sektorze e-commerce
....... 213
5.
Wpływ innowacji marketingowych na handel
internetowy...............................
220
5.1.
Metodyka i organizacja badania
.................................................................. 220
5.2.
Analiza wpływu zarządzania innowacjami marketingowymi
na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora e-commerce
......................... 228
5.3.
Analiza relacji między popularnością zakupów internetowych w Polsce
a wykorzystywaniem innowacji marketingowych przez przedsiębiorstwa
e-commerce ................................................................................................. 241
3
S
PIS TREŚCI
5.4. Wpływ innowacji w sektorze e-commerce na efektywność działań
marketingowych ...................................................................................... 251
5.5. Wnioski i podsumowanie.......................................................................... 257
6. Załączniki
......................................................................................................... 265
6.1. Wykaz macierzy zależności do weryfikacji H1............................................ 265
6.2. Wykaz tabelaryczny stosowanego w literaturze nazewnictwa
„społeczeństwa informacyjnego”.............................................................. 271
6.3. Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii internetu ..................... 273
6.4. Kwestionariusz ankiety ............................................................................. 275
6.5. Kwestionariusz ankiety okresowej ............................................................ 280
Literatura
.............................................................................................................. 281
Summary
............................................................................................................... 297
Charakterystyka zawodowa autora
....................................................................... 299
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin