chronimy-zdrowie-2019-10-.pdf

(1478 KB) Pobierz
Sekretariat Zdrowia
Chronimy
ZDROWIE
Pamiętajmy, że od prawidłowego funkcjonowania jelit
zależy bardzo wiele — od zdrowia fizycznego,
aż po samopoczucie psychiczne.
B I U LET YN • N R 10 • PA Ź DZ I E R N I K 2019
BIULETYN 10/2019
2
3
N O T K A R E D A K C YJ N A
Rozpoczynająca się jesień ma
znaczący wpływ na zdrowie
i nastrój naszych pociech. W tym
czasie dziecko jest narażone
na różnego rodzaju infekcje
i choroby. Na co się przygotować
i jak można zapobiec niektórym
schorzeniom?
4
CUKIER —
NAJWIĘKSZY
WRÓG JELIT
Cukier oraz wszelkie wysoko
przetworzone produkty spożywcze
wzmagają problemy trawienne.
Wielu rodziców, którzy chcą dbać
o zdrowie swoich dzieci, daje im
na śniadanie szklankę soku i miskę
płatków oraz pozwala na jedzenie
słodyczy. Nie wiedzą, że w ten
sposób aplikują im bombę cukrową.
6
ZWIĄZEK
UMYS ŁU Z CIAŁEM
Aby mózg skutecznie przewodził
sygnały, musi mieć do dyspozycji
określoną ilości składników
odżywczych. To co spożywamy,
wpływa na nasz mózg.
8
CO S ŁUŻY
T WOIM NOGOM!
Jeżeli chcesz mieć zdrowe i piękne
nogi, musisz o nie zadbać. Nogi
są dla nas bardzo istotną częścią
ciała, choć najczęściej o tym nie
pamiętamy.
10
TA R TA W A R Z Y W N A
Z TOFU
Często wystarczą proste składniki by
otrzymać coś wyjątkowego.
BIULETYN 10/2019
3
NOTK A REDAKCYJNA
Rozpoczynająca się jesień ma znaczący wpływ na zdrowie
i nastrój naszych pociech. W tym czasie dziecko jest narażone
na różnego rodzaju infekcje i choroby. Na co się przygotować
i jak można zapobiec niektórym schorzeniom?
Nie uchronimy naszego malucha przed
wszystkimi dolegliwościami. Warto jednak
wzmacniać jego odporność poprzez odpo-
wiednią dietę i aktywnością fizyczną (np.
regularne spacery). Do tego warto ograni-
czyć cukier, ponieważ jest on szczególnie
destrukcyjny dla odporności dziecka. Mimo,
że wiadomo to już od wielu dekad, wciąż nie
potrafimy go odmawiać. Tymczasem jego
spożywanie znacząco obniża zdolność bia-
łych krwinek do zabijania patogenów. Udo-
wodnili to naukowcy z Uniwersytetu Loma
Linda, którzy podali grupie ochotników ilość
cukru równą tej znajdującej się w litrze ga-
zowanego napoju (a więc ok. 100 gramów),
a następnie zbadali ich krew, do której do-
dano także „bakteryjny koktajl”. Stan, w któ-
rym białe krwinki były wyraźnie mniej zdol-
ne do neutralizowania mikroorganizmów,
trwał aż przez 5 godzin!
Jeśli nasze dziecko lub my sami wpadli-
śmy więc w spiralę infekcji, odstawmy cu-
kier choć na jakiś czas. A najlepiej — na za-
wsze. Cukier to również największy wróg
jelit, dlaczego? Koniecznie przeczytajcie po-
niższy artykuł.
BEATA ŚLESZYŃSKA
REDAKTOR WYDANIA
BIULETYN 10/2019
4
CUKIER —
NAJWIĘKSZY WRÓG JELIT
Częste choroby u dzieci takie jak schorzenia
skóry, przewlekłe zmęczenie, alergie, pro-
blemy ze snem, ogólne zaburzenie działa-
nia układu odpornościowego a nawet pro-
blemy emocjonalne i psychiczne wszelkiego
typu — mają swoje podłoże w zaburzeniach
jelitowych. Cukier oraz wszelkie wysoko
przetworzone produkty spożywcze wzma-
gają problemy trawienne. Wielu rodziców,
którzy chcą dbać o zdrowie swoich dzieci,
daje im na śniadanie szklankę soku i miskę
płatków oraz pozwala na jedzenie słody-
czy. Nie wiedzą, że w ten sposób aplikują
im bombę cukrową.
Jedzenie słodkich dań i słodyczy dostar-
cza dzieciom często ogromnej przyjem-
ności, jednak pamiętajmy, że narażamy je
na poważne niebezpieczeństwa. Słodko-
ści sprzyjają rozrostowi szkodliwych grzy-
bów w przewodzie pokarmowym. Badania
pokazują, że te niewielkie pasożytnicze or-
ganizmy zupełnie nieszkodliwe w pojedyn-
kę mogą zrujnować zdrowie dziecka, kiedy
pozwolimy, aby skolonizowały jelita. Dzieci,
które nadużywają cukier karmią te bardzo
niemiłe pasożyty, głównie drożdżaki z rodzi-
ny Candida albicans. Być może niewiele ro-
dziców zdaje sobie sprawę, że są one obec-
ne w ciele każdego dziecka już od urodze-
nia. Gdy układ odpornościowy funkcjonuje
prawidłowo, grzyby nie mnożą się, więc nie
stwarzają zagrożenia — prawidłowa flora
bakteryjna trzyma je w ryzach. Sytuacja ra-
dykalnie się zmienia, gdy zakłócimy tę rów-
nowagę, np. stosując do leczenia antybioty-
ki. Grzyby Candida zakładają w organizmie
dosłownie kolonie, wywierając biochemicz-
ną presję, abyśmy dostarczali im odpowied-
niej ilości cukrów, ich podstawowego poży-
wienia, i powodują różnorodne przykre ob-
jawy chorobowe.
BIULETYN 10/2019
5
Nadmierne spożycie cukru zaburza florę
bakteryjną. Bakterie jelitowe żywią się cu-
krem i bardzo szybko przyzwyczajają się
do jego dużych ilości. U dzieci prowadzi to
do rodzaju uzależnienia i dlatego też tak
trudno jest całkowicie zrezygnować z jedze-
nia słodyczy. Niekorzystny wpływ słodyczy
polega również na tym, że często odbiera-
ją one dzieciom apetyt, wpływają na nad-
wagę zmieniają przyzwyczajenia i powo-
li zaczynają uzależniać. ...”Co trzecie małe
dziecko w wieku do 3 lat ma nadwagę...”—
twierdzi Frauenarzt Prof. Jürgen Kleinste-
in. Według dziesięcioletnich badań prowa-
dzonych przez Uniwersytet w Magdeburgu
dzieci ciągle przybierają na wadze.
Dzieci pałaszując słodycze i pijąc słodkie
soczki dodatkowo zmniejszają w jelitach
wchłanianie większości składników odżyw-
czych pochodzących z jedzenia. Jeśli po-
zwalamy dzieciom na spożywanie produk-
tów bogatych w cukier, po pierwsze znacznie
ograniczamy w ten sposób dostępność wi-
tamin i minerałów, które zjadłyby w postaci
na przykład bogatego w wartości odżywcze
owocu, po drugie „niszczymy” ich jelita, któ-
re nie wchłaniają dobrze pozostałych skład-
ników. Stąd szybka droga do niedożywienia
i szeregu chorób z tym związanych.
Jeżeli do tej pory w diecie dziecka było
za dużo cukru, uświadomienie sobie tego
faktu przez rodzica może być pierwszym
krokiem do zmiany. Nie oznacza to jednak,
że przebiegnie ona łatwo i bez protestu.
Pierwsza reakcja dziecka na zredukowaną
podaż cukru w diecie nie będzie więc miła
i rodzic podejmujący się odstawienia swojej
pociesze cukru może spodziewać się prote-
stów i walki o powrót dawnego, przesyco-
nego cukrem jedzenia, ale pamiętajmy, że
od prawidłowego funkcjonowania jelit zale-
ży bardzo wiele — od zdrowia fizycznego,
aż po samopoczucie psychiczne.
BEATA ŚLESZYŃSKA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin