chronimy-zdrowie-2019-12.pdf

(12163 KB) Pobierz
Sekretariat Zdrowia
Chronimy
ZDROWIE
„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem
wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”
(1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,18).
B I U L E T Y N • N R 12 • G R U DZ I E Ń 2 019
BIULETYN 12/2019
2
3
N O T K A R E D A K C YJ N A
„Dziękuję” to jedno
z najpiękniejszych i najbardziej
pojemnych słów świata. To krótkie
słowo — jeśli tylko wypowiadamy
je szczerze — pełne jest radości,
miłości i szczęścia. Kryje się za nim
ogromna treść.
4
ROLA INTELIGENCJI
EMOCJONALNEJ
Inteligencja emocjonalna wiąże
się nie tylko z podejmowaniem
decyzji. Badania wskazują, że choć
rodzaj pracy podejmowanej przez
większość osób po ukończeniu
nauki odzwierciedla ich IQ, to
jednak biegłość, jaką osiągną w tej
pracy ma niewielki związek z ich
ilorazem inteligencji.
6
DL AC ZEGO
DZ I Ę KOWAN I E J E ST
WA Ż N E?
„Dziękuję” to jedno z tych
magicznych słów, które potrafi
otworzyć drzwi, serca ludzi,
a czasem pomaga także znaleźć
pracę.
8
ZDROWIE
N A Ś W I ĄT E C Z N Y M
STOLE
Jeśli popatrzymy na tradycyjny stół
polski podczas świąt, to „zdrowe”
jest ostatnim słowem, jaki
przychodzi nam do głowy. Często…
niesłusznie.
10
WAR Z Y W N E
MUFFINKI
Wypróbuj sprawdzonego przepisu
na domowe muffinki z warzywami
na słono.
BIULETYN 12/2019
3
NOTK A REDAKCYJNA
„Dziękuję” to jedno z najpiękniejszych i najbardziej pojemnych słów świata.
To krótkie słowo — jeśli tylko wypowiadamy je szczerze — pełne jest
radości, miłości i szczęścia. Kryje się za nim ogromna treść.
Dziękuję, to znaczy: dobrze, że jesteś; że mi
pomagasz; że chcesz się zaangażować; że
dajesz swój czas i umiejętności. W autentycz-
nym „dziękuję” mieszczą się kilogramy sza-
cunku i uznania oraz dekagramy onieśmiele-
nia spowodowanego obdarowaniem. Dzię-
kować trzeba zawsze, wszędzie i za wszystko.
„Dziękczynne myślenie” podnosi poziom po-
czucia bycia szczęśliwym. Nie oczekuj jednak
tego, że poczujesz się świetnie od razu, jak tyl-
ko zaczniesz wyrażać głośno swoje podzięko-
wania. Doskonalenie języka wdzięczności to
proces, który rozwija się z czasem. Dziękując
innym nawet za rzeczy, które są ich obowiąz-
kiem, bądź za które płacimy, wyrażamy szacu-
nek do pracy i wysiłków drugiej osoby, a także
sygnalizujemy nasze zadowolenie i spełnienie
naszych potrzeb.
Wszyscy potrzebujemy dowodów uznania
i wdzięczności od innych ludzi, aby mieć
pewność, że postępujemy właściwie i jeste-
śmy doceniani — zwłaszcza ze strony naj-
bliższych. Jeżeli chcemy liczyć na to ze stro-
ny innych, to sami powinniśmy zacząć oka-
zywać to właściwie.
Nasze radosne „dziękuję” jest ogromną na-
grodą dla tego, komu je posyłamy; o wiele
cenniejszą niż materialny ekwiwalent w po-
staci tradycyjnej czekolady czy kwiatka. To
też wyraz naszej kultury i dobrego wycho-
wania.
Podobnie jest z dziękowaniem Panu Bogu.
On nie potrzebuje naszego dziękczynienia,
ale skoro Go kochamy i w Niego wierzymy,
warto okazać Mu swoją wdzięczność. Mamy
za co dziękować. Bez Jego obecności byliby-
śmy bardzo słabi. Jego łaskawość wyprze-
dza nasze kroki i czyny.
BEATA ŚLESZYŃSKA
BIULETYN 12/2019
4
ROLA INTELIGENCJI
EMOCJONALNEJ
Inteligencja emocjonalna wiąże się nie tylko z podejmowaniem decyzji.
Badania wskazują, że choć rodzaj pracy podejmowanej przez większość osób
po ukończeniu nauki odzwierciedla ich IQ, to jednak biegłość, jaką osiągną
w tej pracy ma niewielki związek z ich ilorazem inteligencji.
Nie jest także związana z ocenami, jakie
mieli w szkole. Jest raczej związana z ich
inteligencją emocjonalną. Nasze powodze-
nie i szczęście w życiu jest bardziej zależne
od inteligencji emocjonalnej niż od innych
rodzajów inteligencji.
Szereg badań naukowych wykazuje, że roz-
wijanie inteligencji emocjonalnej leczy de-
presję, lęki, zaburzenia obsesyjno-kompul-
sywne, zaburzenia stresowe pourazowe,
anoreksję, bulimię oraz uzależnienia takie
jak alkoholizm, a nawet tym problemom za-
pobiega. Na przykład, 12-stopniowy pro-
gram Anonimowych Alkoholików jest sto-
sunkowo skuteczny, ale jego skuteczność
wzrasta czterokrotnie, gdy jest on połą-
czony z programem rozwijania inteligencji
emocjonalnej.
BIULETYN 12/2019
5
A co z osobami, które niekoniecznie bory-
kają się z uzależnieniem czy określoną cho-
robą? Zwiększanie inteligencji emocjonalnej
pomaga myśleć wyraziściej i efektywniej ko-
munikować się z otoczeniem. Wzmaga jed-
ność w grupie, redukuje wypowiedzi mo-
gące prowadzić do polaryzacji oraz sprzy-
ja szczęśliwszemu życiu.
W ciągu minionych kilkunastu lat uczeni
przeprowadzili szeroko zakrojone bada-
nia mające na celu ustalenie, jakie czynni-
ki wpływają na inteligencję emocjonalną.
Dziedziczenie, doświadczenia z dzieciństwa
i obecny poziom emocjonalnego wsparcia
odgrywają tu pewną rolę.
Kolejny istotny czynnik to sposób odżywia-
nia się. Bonnie Beezhold wykazała, że dieta
roślinna sprzyja zdrowszym nastrojom za-
równo u mężczyzn, jak i u kobiet. Przejście
na wegetarianizm zmniejsza poziom stre-
su, niepokoju i depresji; najwyraźniej dla-
tego, że pokarm roślinny nie zawiera kwasu
arachidonowego, czyli kwasu tłuszczowego
powodującego stany zapalne, występujące-
go głównie w mięsie i rybach.
Także aktywność fizyczna ma istotny wpływ
zarówno na iloraz inteligencji, jak i inteligen-
cję emocjonalną. Im więcej czasu poświęca-
my oglądaniu telewizji dla rozrywki, tym niż-
sza jest nasza kreatywność i słabsze postę-
py w nauce. Ponadto tego rodzaju rozrywka
sprzyja osłabieniu emocjonalnej kontroli,
między innymi zwiększając częstotliwość
występowania przestępstw związanych
z przemocą i na tle seksualnym. Podobnie
działa oglądanie filmów i granie w gry kom-
puterowe. Jak uczy apostoł Paweł, zmienia-
my się przez patrzenie (zob. 2 Kor 3,18).
Jednak największy wpływ na inteligen-
cję emocjonalną wywierają nasze wierze-
nia. To, w co wierzymy — to znaczy nasza
ocena zdarzeń, sposób myślenia o proble-
mach, cicha (i nie tylko) rozmowa z samym
sobą — w znacznym stopniu kształtuje na-
sze emocje. Tak więc nasze wierzenia mają
znacznie więcej wspólnego z tym, co czu-
jemy, niż z tym, co rzeczywiście dzieje się
w naszym życiu.
DR PETER LANDLESS
Zgłoś jeśli naruszono regulamin