9. Miarka za miarkę, Troilus i Kresyda, Cymbelin, Objaśnienia [komedie].pdf

(159925 KB) Pobierz
DZIEŁA
WILIAMA
w p rzek ład ach
SZEKSPIRA
J.
Korzeniowskiego, St. Koźmiana, K. Ostrowskiego,
i .
Paszkowskiego,
J.
Kasprowicza,
A .
Langego,
Ed. Porębowicza i St. Rossowskiego
pod r ed a k ey ą
Dr. HENRYKA BIEGELEISENA.
Tom
IX.
M IA R K A ZA M IA R K Ę . — T R O IL U S I K R E -
S Y D A . — C YM BELIN. — O B JA ŚN IE N IA . —
-T Zahorski: S Z E K S P I R W
.
POLSCE.
W7danie drugie.
N A K Ł A D E M
K S IĘ G A R N I
POLSKIEJ
Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.
i a
Zgłoś jeśli naruszono regulamin