6. Stracone zachody miłosne, Dwaj panowie z Werony, Komedya omyłek, Ugłaskanie sekutnicy[komedie].pdf

(169190 KB) Pobierz
DZIEŁA WILIAMA S Z E K S P I R A
DZIEŁA
WILIAMA
w p rz e k ła d a c h .
pod re d a k c y ą
SZEKSPIRA
J. Korzeniowskiego, St. Kożmiana, K. O strowskiego,
J. Paszkowskiego, J. Kasprow icza, A. Langego,
Ed. Porębow icza i St. Rossowskiego
Dr. HENRYKA BIESELEISENA.
T o m VI.
Stracone zachody miłosne. — D w aj panow ie
z W erony. — K om edya omyłek. —Ugłaskanie
sekutniey. — Objaśnienia.
Wydanie drugie.
L W Ó W .
NAKŁADEM
K SIĘ G A R N I
POLSKIEJ.
Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.
1 S © 5.
KOM EDYE
D zieła S zekspira. Tom VI.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin