Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego T. 2.pdf

(273243 KB) Pobierz
KRQBIIEA
Marcina Kromera,
H istorya sarna uh w ieki sła w y naszej docho­
wać m oże. O na je st p rzem ijających cza ­
sów rachm istrzem , ośw iatą prawdy', m i­
strzynią żyw ota, p am iętnicą za słu g , pod-
żogą cn oty ham ulcem n iecn oty, u n a w et
m atką tiieśinit rtelnośct; p on iew aż
oasr
ma w to potrafią, że n ajprzedniejsza część
c z ło w ie k a , m ianow icie sła w a zacn a m ię­
dzy lu d źm i na w ieki ży je.
Marcin BlaiowskL
TOM II.
SANOK.
NAKŁAD I DRUK KAROLA
POLLAKA.
i
Wf./SćP
. ■ ....
_
BISKUPA
WARMIŃSKIEGO,
K SIĄ G X X X .
Dotąd
w
trzecli językach,
MIANOWICIE W ŁACIŃSKIM, POLSKIM I NIEMIECKIM WYDANA,
na język polski z łacińskiego przełożona
przez
Marcina z Błażowa Błażowskiego
■wydana w Krakowie w |trń % m i M. Loba r. 1611.
Obecne wydanie w język u polskim trzecie.
TOM 11.
SANO K .
NAKŁAD I DRUK KAROLA
1868.
POLLAKA.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin