Jan Kawecki, Bolesław Roman - Elk. Z dziejow miasta i powiatu.pdf

(35012 KB) Pobierz
JAN KAW ECKI BOLESŁAW ROM AN
Z DZIEJÓW MIASTA I POWIATU
POJEZIERZE
O LSZ TYN 1970
„Ś
r o d o w i s k o g e o g r a f i c z n e
OPRACOWALI JANUSZ JAWOROWSKI I TADEUSZ LENIK
r o z d z ia ł
ROZDZIAŁ „W ALO RY TURYSTYCZNE”
OPRACOWAŁ TADEUSZ R. BRONOWSKI
PODROZDZIAŁ „SYTUACJA GOSPODARCZA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM”
OPRACOWAŁ EDMUND HAHN
PODROZDZIAŁ „N AZW Y FIZJOGRAFICZNE”
OPRACOWAŁ GUSTAW LEYDING
REDAKTOR
|
W ANDA
W Y D A W N IC Z Y
KO RYCKA
j
R E D A K T O R T E C H N IC Z N Y
L E A N D E R G A R D Z IE L E W S K I
PRO JEKT O BW O LUTY I O K ŁA D K I
Z Y G F R Y D G A R D Z IE L E W S K I
Z D J Ę C IA
KAPUSTO , ALO JZY K U R A C ZY K
W ACŁAW
WYDANO PRZY WSPÓŁUDZIALE
PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
W EŁKU
Obchody Tysiąclecia istnienia państwowości polskiej stały się powodem
powszechnego zainteresowania zarówno przeszłością jak teraźniejszością
kraju, regionu oraz swego środowiska. Zainteresowanie to wzbudziło po­
trzebą stałego informowania społeczeństwa o postępowych tradycjach
walk narodu polskiego z uciskiem narodowym i społecznym oraz osiąg­
nięciach społeczno-gospodarczych dwudzistolecia w nowych warunkach
politycznych i społecznych.
Stosunkowo szczupłe informacje otrzymało ełckie społeczeństwo
0 przeszłości swego powiatu oraz o swym aktualnym dorobku dwudzie­
stoletniej działalności, W miarę naszych bardzo skromnych możliwości
staraliśmy się publikować wybrane zagadnienia z rozwoju naszego życia
społecznego i gospodarczego. Publikacje te nie ujmowały całokształtu
zjawisk historycznych i społecznych, określających wiekowy dorobek we
wszystkich dziedzinach naszego życia. Formy naszej informacji ograni­
czały się w większości do krótkich artykułów prasowych, odczytów,
spotkań i opracowań wydawanych w bardzo małej liczbie egzemplarzy.
Nie zaspokajały one zainteresowania społeczeństwa, a szczególnie mło­
dzieży wiadomościami o mieście i powiecie. Postanowiliśmy zatem wydać
popularne, monograficzne opracowanie podstawowych wiadomości o mie­
ście i powiecie.
Pracę tę podzieliliśmy na kilka zasadniczych części, uwzględniających
ogólną charakterystykę powiatu, ponad pięćsetletnią walkę ludu mazur­
skiego o polskość tej ziemi, dorobek powojenny powiatu w granicach
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz zasadnicze kierunki dalszego roz­
woju poszczególnych dziedzin gospodarki powiatowej.
Zdajemy sobie sprawę, że w popularnym opracowaniu naszej mono­
grafii nie byliśmy w stanie podać wyczerpujących wiadomości ani z prze­
szłości naszej ziemi, ani z je j obecnego dorobku. Naukowe, pełne opra­
cowanie historii naszego regionu aż do czasów najnowszych ukaże się
dopiero za kilka lat. W chwili obecnej pragniemy przedstawić naszemu
społeczeństwu tylko najważniejsze zjawiska historyczne i gospodarcze,
które miały decydujący wpływ na obecny obraz stosunków gospodarczych
1społecznych powiatu.
W układzie tematycznym monografii założyliśmy chronologiczny pro­
5
ces rozwoju powiatu od odległej epoki osadnictwa polskiego na tej ziemi
aż do dzisiejszych osiągnięć w zagospodarowaniu regionu. W części
historycznej podkreślamy i wyodrębniamy poszczególne zjawiska zuńąza-
ne z walką ludu mazurskiego o polskość naszego powiatu i całego regionu
mazurskiego. Pragniemy, aby czytelnicy uzyskali jak najwięcej mate­
riału informacyjnego świadczącego o polskości ziemi mazurskiej.
Wyzwolenie powiatu z wiekowego ucisku narodowego i społecznego
było wielkim przełomem w życiu całego regionu mazurskiego. Nowe
warunki społeczne i polityczne zapoczątkowały nieprzerwane pasmo
osiągnięć ludności w aktywizacji społeczno-gospodarczej swego powiatu.
Proces ten staramy się podać w ujęciu dynamicznym, obrazującym po­
szczególne etapy naszego rozwoju w poszczególnych dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego.
U źródeł naszego powodzenia i burzliwego rozwoju leży niewątpliwie
trafność określenia kierunków rozwoju powiatu. Kierunki te przedsta-
u.ńamy w odrębnych rozdziałach obejmujących perspektywiczne założenia
dalszego zagospodarowania powiatu.
Monografia nasza jest pierwszą próbą syntetycznego ujęcia całokształtu
zjawisk społecznych w historycznym rozwoju naszego powiatu. Z tego
też względu jest ona daleka od doskonałości, a występujące niedociągnię­
cia zechcą nam Czytelnicy wybaczyć.
Książka niniejsza jest wspólnym dorobkiem zoielu ofiarnych działaczy
społecznych, żyjących i pracujących na tej ziemi. Działacze ci przeżywali
wraz z tą ziemią wszystkie je j trudne i chlubne dzieje ostatnich lat dwu­
dziestu pięciu. Z ziemią tą zrośli się już na zawsze, a swój emocjonalny
stosunek do niej podkreślili niezmordowaną pracą badawczą nad je j prze­
szłością i teraźniejszością. Z ich zainteresowań i pasji szperackiej powsta­
ła niniejsza monografia.
Zarówno autorom jak i wydawcom składamy tą drogą serdeczne słowa
podziękowania i uznania za włożony trud dla dobra naszego powiatu.
KOMITET REDAKCYJNY
PR ZY PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY
NARODOWEJ W EŁKU
ZIEMIA EŁCKA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin