Zbiorowa - Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego 2017.pdf

(18433 KB) Pobierz
Eisenzeitliche Siedlungskeramik
der Przeworsk-Kultur
Ceramika osadowa kultury
przeworskiej z młodszego
okresu przedrzymskiego
Michael Meyer
Piotr Łuczkiewicz
Björn Rauchfuß
(eds.)
BERLIN STUDIES OF THE ANCIENT WORLD
-
prägt in ihrem polnischen
Kerngebiet und mit ihrem Ausstrahlen in benachbarte
Regionen die jüngere vorrömische Eisenzeit (Ende .–
. Jhd. v. Chr.) im östlichen Mitteleuropa. Bislang wird
sie fast ausschließlich anhand ihrer Grabfunde definiert
und bewertet. Die vorliegenden Beiträge, die auf einen
Workshop des Exzellenzclusters Topoi zurückgehen,
nehmen erstmals die Siedlungskeramik der Przeworsk-
Kultur ausführlich in den Blick. Die intensiven Diskus-
sionen prägen die Beiträge des hier vorgelegten Bandes.
okresu przedrzym-
skiego w całej wschodniej części Europy Środkowej,
od końca
III
w. p.n.e. po koniec I w. p.n.e., było w
dużej mierze kształtowane przez kulturę przeworską.
Dotychczas była ona definiowana głównie na pod-
stawie materiałów sepulkralnych. Zgromadzone tu
artykuły, powstałe na bazie referatów wygłoszonych
podczas konferencji zorganizowanej w Berlinie przez
Exzellenzcluster Topoi, koncentrują się natomiast
na ceramice pochodzącej z osad. W dużej mierze
odzwierciedlają też intensywne dyskusje toczone
w czasie obrad.
50
·
50
Eisenzeitliche Siedlungskeramik
der Przeworsk-Kultur
Ceramika osadowa kultury
przeworskiej z młodszego okresu
przedrzymskiego
Michael Meyer
Piotr Łuczkiewicz
Björn Rauchfuß
Zgłoś jeśli naruszono regulamin