E. Mach Odczyty popularno-naukowe.pdf

(9858 KB) Pobierz
W y d a w n ic tw o
„ P r z e g lą d u
F ilo z o fic z n e g o " .
ODCZYTY POPULARNO-NAUKOWE
E. M A C H A
z niem ieckiego przełożył
łf
o /f ia t/łó z ły /e .
/
2.
U
1. C h a ra k te r e k o n o m ic z n y b a d a ń p r z y r o d n i­
czych.
O p r z e o b r a ż a n iu i p r z y s to s o w y w a n iu
w m y śle n iu p rz y ro d n ic z y m .
3 . O z a s a d z ie p o ró w n y w a n ia w fizyce.. '
f
4 . O w p ły w ie o k o lic z n o ś c i p rz y p a d k o w y c h
n a ro zw ó j o d k ry ć , i w y n a la z k ó w ^ -
Ł 0 D Z,
18 99.
=£pj~ ~
http://rcin.org.pl
P ołączone B iblioteki W FiS UW, IF iS P A N i P TF
U.434
39000434000000
©
I*
40
<
02
O
m
)
Druk S. D ęb sk ieg o w L od zi, M ikołajew ska 2 5 .
http://rcin.org.pl
Charakter ekonomiczny M a ń przyrodniczymi.
http://rcin.org.pl
f(o3B0JieH0 IJeHsypoio
T. JI0A3B, 2 ,
thh
<I»eBpa.iH 1 8 9 9 ro/ja.
http://rcin.org.pl
Charakter ekonomiczny badań przyrodniczych *).
G d y j n y ś l n a s z a o g r a n ic z o n e m i ś r o d k a m i
sw e m i usiłuje o d z w ie r c ie d lić b u jn e ż y c ie
ś w i a t a , k t ó r e g o s a m a d r o b n ą t y lk o j e s t
cząstk ą, a którego w yczerpać k ie d y k o l­
w ie k nie m a n a w e t n ad z ie i, t o p o w i n n a z e
w s z e c h w z g lę d ó w siłam i s w e m i o s z c z ę d n ie
rozporządzać.
S tą d to filozofja w s z y s t­
k i c h c z a s ó w s t a r a ł a się z a s a d n ic z e r y s y
r z e c z y w is to ś c i o b ją ć n ie w i e lk ą lic z b ą t w i e r ­
dz e ń , o r g a n i c z n i e z e s ta w io n y c h . „ Z y c ie nie
r o z u m i e śm ierci, a ś m i e r ć nie r o z u m i e ż y -
c i a “ . T a k m ó w i s t a r y filozof. P o m i m o to
w s z a k ż e , b y ilo ś ć r z e c z y n ie p o ję t y c h z m n ie j­
szyć, m o z o l o n o się b e z u s t a n n i e n a d ty m ,
by ś m ie r ć z r o z u m ie ć p rz e z ży c ie , a życie
p r z e z śm ierć.
J) Odczyt wygłoszony na posiedzeniu uroczystym
Cesarskiej Akademii Nauk
w
Wiedniu, 25 maja 1882 r.
http://rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin