Maryja o masonerii kościelnej (13-VI-1989).pdf

(38 KB) Pobierz
13.VI.1989 r.
MARYJA do
księdza STEFANO GOBBI’EGO:
Zadaniem masonerii jest prowadzenie dusz na zatracenie
-
przez doprowadzanie
ich do kultu fałszywych bogów. Celem zaś masonerii kościelnej jest zniszczenie
Chrystusa i Jego Kościoła, przez utworzenie nowego bożka, to znaczy fałszywego
Chrystusa i fałszywego Kościoła. Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego,
wcielonym Słowem. Jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem,
połączył bowiem naturę ludzką
i
naturę Boską w Swej Boskiej Osobie. Sam Jezus
dał w Ewangelii najpełniejsze określenie Siebie mówiąc, że jest Prawdą, Drogą
i
życiem. Jezus jest Prawdą, gdyż objawia wam Ojca. Daje nam Swoje ostateczne
Słowo. Doprowadza do doskonałego wypełnienia całe Boże Objawienie. Jezus jest
życiem, ponieważ
dzięki łasce, którą wysłużył przez odkupienie
obdarza was
samym Bożym życiem. Ustanawia sakramenty jako skuteczne środki udzielania
łaski. Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca za pomocą Ewangelii, którą nam dał
jako drogę do przebycia, aby osiągnąć zbawienie. Jezus jest Prawdą, ponieważ jako
żywe Słowo, On sam jest źródłem
i
przypieczętowaniem całego Bożego Objawienia.
Masoneria kościelna usiłuje więc zaciemnić Jego Boskie Słowo przez interpretacje
naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez próby uczynienia Go rzekomo bardziej
zrozumiałym i lepiej słuchanym, pozbawia Je całej nadprzyrodzonej zawartości.
Przez to szerzą się coraz bardziej błędy w Kościele katolickim. Z powodu
rozpowszechniania się tych błędów wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary,
realizując w ten sposób proroctwo, które dałam wam w Fatimie: „Przyjdą czasy, gdy
wielu ludzi utraci prawdziwą wiarę". Utrata wiary to odstępstwo. Masoneria
kościelna działa w podstępny i diabelski sposób, aby wszystkich ludzi doprowadzić
do odstępstwa.
Jezus jest życiem, ponieważ daje Łaskę. Celem masonerii kościelnej
jest usprawiedliwianie grzechu, przedstawianie go nie jako zła, lecz jako wartości
i
dobra. Doradza się popełnianie
go
jako sposób zaspokajania wymagań własnej
natury i niszczy się przez to korzeń, z którego mogłaby wyrosnąć skrucha. Mówi się,
że spowiedź nie jest już konieczna. Zgubny owoc tego przeklętego raka
-
który
rozszerzył się w całym Kościele
-
to powszechny zanik spowiedzi indywidualnej.
Dusze stale żyją w grzechu, odrzucając dar życia, ofiarowanego nam przez Jezusa.
Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca za pomocą Ewangelii. Masoneria kościelna
popiera egzegezę, która
-
doszukując się w Ewangelii najróżniejszych gatunków
literackich
-
daje wyjaśnienia racjonalistyczne i naturalistyczne. Przez to cała
Ewangelia jest ciągle rozrywana. Dochodzi się w końcu do zaprzeczania
historycznej rzeczywistości cudów i zmartwychwstania Chrystusa, a nawet podaje
się w wątpliwość samą Boskość Jezus a i Jego zbawczą misję. Po zniszczeniu
Chrystusa historycznego Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, usiłuje
zniszczyć Chrystusa Mistycznego, którym jest Kościół. Ten założony przez
Chrystusa Kościół jest jedyny: to Kościół święty, powszechny, apostolski, jeden
zbudowany na Piotrze. Jak Jezus tak i Kościół
-
przez Niego założony
i
będący Jego
Mistycznym Ciałem
jest prawdą, życiem
i
drogą. Kościół jest prawdą, gdyż to
jedynie jemu Jezus powierzył strzeżenie całego nienaruszalnego depozytu wiary.
Powierzył to Kościołowi hierarchicznemu, czyli Papieżowi i zjednoczonym z nim
Biskupom. Masoneria kościelna usiłuje zniszczyć tę rzeczywistość przez fałszywy
ekumenizm, skłaniający
do
przyjęcia wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako
posiadających część prawdy. Masoneria kościelna opracowuje plan założenia
jednego powszechnego Kościoła ekumenicznego, utworzonego przez zmieszanie
wszystkich wyznań chrześcijańskich
-
w tym i Kościoła katolickiego.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin