SKRYPT - PRAWO ADMINISTRACYJNE, SKRYPT PA, red. A. Maciąg (Administratywistka.pl).pdf

(1459 KB) Pobierz
Skrypt z Prawa administracyjnego pod redakcją mgr Anny Maciąg
Skrypt z Prawa administracyjnego
rok akademicki 2019/2020
pod redakcją
mgr Anny Maciąg
wersja 3 rozszerzona
Wrocław 2020
Skrypt z Prawa administracyjnego pod redakcją mgr Anny Maciąg
Spis treści
Wykaz skrótów.........................................................................................................................................................9
Bibliografia ............................................................................................................................................................ 11
[brak] 1. Administracja publiczna – sposoby definiowania; administracja publiczna a administracja prywatna;
sfery ingerencji administracji /funkcje ...................................................................................................................15
[brak] 2. Sposoby definiowania prawa administracyjnego; pogranicze prawa administracyjnego .......................15
[brak] 3. Sposoby klasyfikowania norm prawa administracyjnego .......................................................................15
[brak] 4. Zasady ogólne prawa administracyjnego ................................................................................................15
5. Publiczne prawa podmiotowe; interes prawny a interes faktyczny; władztwo; szkoda legalna ........................15
[brak] 6. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa administracyjnego; cechy źródeł prawa administracyjnego ..................15
7. Źródła prawa administracyjnego w świetle regulacji Konstytucji .....................................................................16
8. Europeizacja polskiego prawa administracyjnego; międzynarodowe prawo administracyjne – prawo Unii
Europejskiej (kontekst źródeł prawa administracyjnego w Polsce).......................................................................16
[brak] 9. Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle Konstytucji .............17
[brak] 10. Rozporządzenia jako źródła prawa administracyjnego .........................................................................17
[brak] 11. Lokalne źródła prawa administracyjnego – zarys systemu ...................................................................17
[brak] 12. Samorządowe akty prawa miejscowego................................................................................................17
[brak] 13. Statutowe akty prawa miejscowego ......................................................................................................17
[brak] 14. Porządkowe akty prawa miejscowego; wykonawcze akty prawa miejscowego w sprawach
porządkowych ........................................................................................................................................................17
15. Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej ...................................17
16. Prawo wewnętrzne (normy prawne kierownictwa wewnętrznego) .................................................................18
[brak] 17. Prawo zakładowe w warunkach uczelni publicznej oraz szkoły publicznej .........................................18
[brak] 18. Nadzór nad samorządowymi a nadzór nad rządowymi aktami prawa miejscowego ............................ 18
[brak] 19. Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego a nadzór nad aktami prawa miejscowego ......................19
20. Orzecznictwo sądów i trybunałów jako źródło prawa administracyjnego; prawo sędziowskie ......................19
21. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie obowiązujące ............20
22. Stosunki a sytuacje administracyjnoprawne (ujęcie teoretyczne; rozwinięcie na wybranych przykładach);
podmiot/przedmiot/treść stosunku administracyjnego na wybranym przykładzie ................................................21
23. Cechy charakterystyczne stosunków administracyjnoprawnych .....................................................................21
24. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych (ujęcie teoretyczne; rozwinięcie na przykładach) .................22
25. Sposoby powstawania sytuacji administracyjnoprawnych i nawiązywania stosunków
administracyjnoprawnych (ujęcie teoretyczne; rozwinięcie na wybranych przykładach) .....................................23
[brak] 26. Pojęcie form działania (organów) administracji publicznej; kryteria klasyfikowania form działania
(organów) administracji publicznej; prawne a faktyczne formy działania (organów) administracji publicznej ...23
27. Władcze a niewładcze formy działania (organów) administracji publicznej ...................................................23
[brak] 28. Statut województwa a statut urzędu wojewódzkiego; statut gminy a statut uczelni publicznej ...........24
29. Statut uczelni publicznej a statut publicznej szkoły podstawowej...................................................................24
[brak] 30. Rozporządzenie wojewody a zarządzenie wojewody; rozporządzenie Rady Ministrów a
rozporządzenie porządkowe wojewody .................................................................................................................25
[brak] 31. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim jako forma (organów) działania administracji
publicznej; regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w świetle przepisów rozdziału III Konstytucji .25
3
Skrypt z Prawa administracyjnego pod redakcją mgr Anny Maciąg
32. Władcze formy działania organów uczelni publicznej ....................................................................................25
[brak] 33. Akt administracyjny a akt normatywny (na przykładzie administrowania organów wykonawczych
lokalnych jednostek samorządu terytorialnego).....................................................................................................25
[brak] 34. Generalny akt administracyjny ..............................................................................................................25
35. Akt administracyjny (sensu stricto) – pojęcie, sposoby klasyfikowania .........................................................26
36. Akty administracyjne „dwustronne”/zależne od woli adresata a niewładcze formy działania (organów)
administracji publicznej .........................................................................................................................................27
[brak] 37. Pojęcie, geneza i ewolucja uznania administracyjnego; uznanie administracyjne a sądowa kontrola
(organów) administracji publicznej........................................................................................................................27
38. Uprawnienia dyskrecjonalne w działaniach organów administrujących dostępem do broni palnej (3 wybrane
przykłady) .............................................................................................................................................................. 27
[brak] 39. Formy aktów administracyjnych; zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych a odmowa wydania
takiego zezwolenia – z punktu widzenia form aktów administracyjnych.............................................................. 28
40. Decyzja administracyjna a polecenia służbowe; zakładowe akty administracyjne– przykład aktów
kierowanych do studentów.....................................................................................................................................28
41. Samodzielność organów administracji publicznej w podejmowaniu decyzji administracyjnych ...................29
42. Formy działań faktycznych (organów) administracji publicznej – zarys systemu; działania faktyczne (w
trakcie egzaminu zostanie wskazana któraś z poniższych sfer): ............................................................................30
43. Umowy publicznoprawne (umowy administracyjne/porozumienia administracyjne) a umowy cywilne jako
formy działania (organów) administracji publicznej ............................................................................................. 31
44. Identyfikacja i charakterystyka źródeł prawa administracyjnego/form działania (organów) administracji
publicznej (w trakcie egzaminu zostanie wskazana któraś ze sfer) .......................................................................32
45. Milczące załatwienie sprawy (milczenie jako forma administrowania); milczenie
a bezczynność/przewlekłość ..................................................................................................................................34
46. Typy podziału terytorialnego państwa. Jednostki podziału terytorialnego. Rodzaje miejscowości ................36
47. Rodzaje gmin (jako jednostek podziału terytorialnego); ustalenie siedziby władz gmin; nazewnictwo
organów gmin.........................................................................................................................................................37
48. Zasady i tryb wprowadzania zmian w podziale terytorialnym państwa ..........................................................37
49. Podmiot administracji publicznej, organ administracji publicznej i urząd w administracji publicznej –
pojęcia i przykłady .................................................................................................................................................38
50. Monokratyczne a kolegialne organy administracji publicznej.........................................................................39
51. Pełnomocnictwo administracyjne (upoważnienie administracyjne) ................................................................40
52. Centralizacja a decentralizacja .........................................................................................................................41
53. Pojęcie i rodzaje decentralizacji .......................................................................................................................41
54. Pojęcie i rodzaje dekoncentracji.......................................................................................................................42
55. Decentralizacja a dekoncentracja .....................................................................................................................43
56. Zakład administracyjny – pojęcie i rodzaje .....................................................................................................44
57. Korporacja w organizacji prawnej administracji publicznej............................................................................45
58. Uczelnia publiczna (analiza z punktu widzenia korporacji, zakładu administracyjnego i autonomii) ............46
59. Samorząd studencki a samorząd terytorialny ...................................................................................................47
60. Samorząd terytorialny a JST, samorząd terytorialny a samorządy specjalne (nieterytorialne) .......................48
61. Pojęcie kontroli. Sposoby klasyfikowania kontroli w administracji publicznej ..............................................49
4
Skrypt z Prawa administracyjnego pod redakcją mgr Anny Maciąg
62. Pojęcie i rodzaje nadzoru w administracji publicznej ......................................................................................50
63. Kontrola a nadzór .............................................................................................................................................50
64. Sądowa kontrola administracji publicznej a nadzór.........................................................................................51
[brak] 65. Zasady i tryb kontroli w administracji rządowej ...................................................................................52
66. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola administracji publicznej...........................................................................52
67. Bezpośrednia a pośrednia kontrola sądowa aktów normatywnych stanowionych przez organy administracji
publicznej ...............................................................................................................................................................52
68. Zakres kognicji sądów administracyjnych .......................................................................................................53
69. Sądowa kontrola władczych form działania (organów) administracji publicznej ...........................................54
[brak] 70. Sądowa kontrola działalności umownej (organów) administracji publicznej .......................................54
71. Pracownicy administracji publicznej ...............................................................................................................54
72. Majątek publiczny ............................................................................................................................................56
73. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania (organów) administracji .................................56
74. Naczelne a centralne organy administracji rządowej .......................................................................................58
75. Kształtowanie składu osobowego RM .............................................................................................................58
76. Minister jako organ monokratyczny i członek organu kolegialnego ...............................................................59
77. Rządowa administracja zespolona w województwie .......................................................................................60
78. Urząd wojewody a urząd wojewódzki .............................................................................................................61
79. Wojewoda jako organ nadzorowany i jako organ nadzorujący .......................................................................62
80. Kontrola prowadzona przez wojewodę ............................................................................................................63
81. Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Zagadnienia ustrojowoprawne ................63
82. Rządowa administracja zespolona w województwie a powiatowa administracja zespolona ..........................64
83. Organy niezespolonej administracji rządowej; wojewoda a organy niezespolonej administracji rządowej ...65
84. Jednostki pomocnicze gminy; szczególny status dzielnic m.st. Warszawy .....................................................66
85. Miasto na prawach powiatu jako jednostka podziału terytorialnego i jako JST ..............................................67
86. Zakres działania JST – ustalenia systemowe ...................................................................................................67
87. Porozumienie jako forma przekazywania zadań i kompetencji w administracji publicznej............................ 68
88. Władze JST (samorządowe formy demokracji bezpośredniej; organy JST) ...................................................69
89. Zakres podmiotowy i przedmiotowy referendum lokalnego; ważność i wynik referendum lokalnego;
referendum lokalne a konsultacje samorządowe....................................................................................................71
[brak] 90. Zależności między organami danej JST ................................................................................................72
91. Odwołanie a rozwiązanie OSiK JST ................................................................................................................72
92. Środki nadzorcze ad personam i środki o charakterze nadzorczym ad personam w administracji publicznej 73
93. Środki nadzorcze ad meritum w administracji publicznej ...............................................................................74
94. Formy współdziałania JST ...............................................................................................................................74
95. Związki JST a związek metropolitalny ............................................................................................................76
96. Sądowa ochrona samodzielności JST ..............................................................................................................76
97. Organy wyższego stopnia w stosunku do organów JST w znaczeniu procesowym; organizacja i
funkcjonowanie SKO .............................................................................................................................................78
98. Typy uczelni; uczelnia jako podmiot administracji publicznej........................................................................79
[brak] 99. Organy uczelni publicznej; wybór i odwołanie rektora uczelni publicznej ..........................................79
100. Tworzenie i likwidacja uczelni ......................................................................................................................80
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin