O_Czym_Lekarze_Ci_Nie_Powiedza_2019-12.pdf

(56740 KB) Pobierz
Licencja brytyjsk
Licencja brytyjska
i n
y k
ka
Stawy jak
nowe dzięki
osoczu
Utajone infekcje
przyczyną
autoagresji?
Uwaga na
rakotwórczy
tlenek tytanu!
Podkręć
pracę
tarczycy
Schudnij
i zatrzymaj
zespół
metaboliczny
2019
ISSN 2300-5998 Indeks 297992
5
Numer 12 |
(
sposobów
w
na stany
lękowe
Jak sobie radzić z...
• utratą apetytu • autyzmem
OCZYMLEKARZE...
PANEL EKSPERTÓW
Magazyn
jest
-
-
skim lekarzem orzecznikiem.
Dr n. med. Da-
mien Downing
specjalista
dziedzinie
-
wiska
-
-
stwa Medycyny Ekologicznej,
redaktor
naczelny
and Environmental Medicine
oraz dyrektor medyczny orga-
tak-
rzecz Integracji
Zdrowia. Autor licznych ar-
„Encyklopedia homeopatii”.
Dr n. med.
Dr n. med. Jo-
-
kierownik
Tahoma Ren-
ton stanie Waszyngton, który
-
Craig Sams
-
-
-
-
rzystwa Medycyny Zapobie-
-
-
Dr n. med. John
je-
den pionierów
dziedzinie
pokarmowych ekologii klinicz-
Burghwood, która prowadzi
badania nad schorzeniami
-
wiskowym leczy pacjentów
tego rodzaju problemami.
-
cego Brytyjskiego Towarzy-
stwa Alergologii Medycyny
temat
alergii
temat migre-
ny, astmy artretyzmu.
Dr n. med.
Jean Monro
kierownik me-
dyczny Szpitala
Breakspear, spe-
cjalistka dziedzinie medycyny
tym takich
chirurg po-
-
rzecz aktyw-
zany ruchem
Medycyny Przeciwstarzenio-
& Black’s, która produkuje eko-
logiczne wyroby czekoladowe.
brytyjskiej
zalety porodu domu wo-
Wielkiej Brytanii
D
p
-
alergii”.
Dr n. med.
prawdo-
podobnie
najbardziej
kompetentny brytyjski lekarz
dziedzinach medycyny alterna-
tywnej. Wielkiej Brytanii jest
50
11
Dr n. med.
Werbach
-
chiatra, ekspert
dziedzinie
rozwój chorób
psychicznych.
wydziale
-
-
nia
-
tal Medical School. Przez 17 lat
Brytyjskiego Towarzystwa
Medycyny Ekologicznej (prze-
To-
organizacji
Wielkiej Brytanii.
-
-
szej organizacji, która zwraca
Los Angeles (UCLA). Jest
homeopata, specjalista
punktury
aku-
nagrodzonej publikacji pt.
rozwój
chorób psychicznych”.
inicjatorka
Ruchu Aktyw-
nego Rodzenia,
zrewolucjonizo-
zachowania dzieci. Przez
rodzin dzieci nadpobudliwych lub
zaburzeniami koncentracji.
What Doctors Don’t Tell You
Tylko dla
Twoich oczu
84-letnia Judy Dench (grająca
M w serii filmów o brytyjskim
agencie 007) jest ofiarą zwią-
zanego z wiekiem zwyrod-
nienia plamki żółtej (AMD),
które powoduje powolne
i równomierne niszczenie
komórek w centralnej części
siatkówki, gdzie wzrok jest
najbardziej skupiony. Kobie-
ta zaakceptowała chorobę
ze stoickim spokojem jako
pechowy genetyczny rzut
kostką, ponieważ cierpiała
na nią również jej matka.
AMD jest określane jako
„związane z wiekiem”, ponie-
waż występuje częściej
u osób po 50. r.ż. Jednak
tak naprawdę nie ma nic
wspólnego ze starzeniem,
a wynika raczej z czynników
środowiskowych i żywienia.
Jednym z głównych (ale
mało znanych) sprawców tej
choroby okazuje się niebieskie
światło – słoneczne, z żaró-
wek fluorescencyjnych, kom-
puterów i smartfonów. Bada-
nia na Harvardzie wykazały, że
jest ono szczególnie niebez-
pieczne dla siatkówki, ponie-
waż wnika w oczy głębiej niż
zwykłe światło ultrafioleto-
we, powodując uszkodzenie
komórek stożka rogówki
odpowiedzialnych za wzrok.
Palenie, a nawet chemikalia
do czyszczenia gospodar-
stwa domowego również
zostały powiązane z AMD.
Coraz częściej dowody
wskazują też, że jeśli nawet
wiek odgrywa rolę, to tylko
dlatego, że z upływem czasu
coraz bardziej widoczne stają
się skutki przetworzonej diety
i niedoborów żywieniowych.
Dobrą wiadomością
jest to, że jeśli masz AMD
(lub rodzinną tendencję
do choroby), wciąż możesz
poprawić swój wzrok.
Wykazano, że wszystkie
karotenoidy, a szczegól-
nie superprzeciwutlenia-
cze – zeaksantyna, luteina
i mezo-zeaksantyna – chro-
nią oczy przed uszkodze-
niem przez wolne rodniki
i niebieskie światło.
Pokarmy takie jak szpinak
i jarmuż są bogate w te karo-
tenoidy, a badania pokazują,
że przyjmowanie ich w dawce
5,8 mg dziennie może zmniej-
szyć ryzyko AMD o aż 43%.
Ważne jest jednak, aby
uzyskać odpowiednią ilość
wszystkich 3 substan-
cji, zwłaszcza że poziom
każdej z nich zmniej-
sza się z wiekiem.
Kolejny ważny suplement
to cynk – być może najważ-
niejszy pierwiastek dla pacjen-
tów z AMD, głównie dlatego,
że jego stężenie w siatkówce
jest wyższe niż w jakiejkol-
wiek innej części ciała.
Jeśli cierpisz na niedo-
bór cynku, prawdopodobnie
masz zmniejszoną aktywność
katalazy – enzymu, który
jest niezbędny do utrzy-
mania dobrego wzroku.
W pewnym badaniu
150 pacjentów otrzymują-
cych cynk przez rok lub 2 lata
zachowało znacznie więk-
szą ostrość widzenia niż ci,
którym podano placebo.
Jak pokazuje praktyka,
diagnoza AMD nie jest wcale
paszportem dla ślepoty, ale
raczej sygnałem alarmowym,
że najwyższa pora zmienić
coś w swoim życiu. Byłoby
dobrze, gdyby ktos powie-
dział o tym Judy Dench.
4
OCZYMLEKARZE...
OD WYDAWCY
OCZYMLEKARZE...
Ziołowa herbatka
dla zdrowotności?
What
Doctors Don’t Tell You
-
go poradnika medycznego
-
-
szereg alternatywnych metod
-
naturalnej, autoryzowanych
Redakcja
-
oraz korporacji zawodowych.
-
zdrowia nie zawsze objawia
-
rzy wobec potrzeb pacjenta,
Lancet
bardziej „ludzkich” relacji
„alternatywnej medycyny”,
kierunki medycyny naturalnej,
-
-
natywnej, udokumentowane
periodykach naukowych, opisy-
Drogi Czytelniku
lekarze …
jest prezentowanie
OCZYMLEKARZE...
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin