Nr 13.pdf

(5845 KB) Pobierz
Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie!
Gość Konspektu
- profesor Zbigniew Ślipek,
rektor Akademii Rolniczej w Krakowie
Maria Ledzińska
Zadania psychologa w dobie technopolu
Romuald Oramus
Twórcza przestrzeń artysty
Wiersze
Elżbiety Zechenter-Spławińskiej
KONSPEKT W INTERNECIE
www.wspękrakow.pl/konspe
Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
Pedagogicznej
ul. Studencka 5
3 1 - 1 1 6 Kraków
tel./fax (012) 430 09 83
-mail: wydawnictwo@ wsp.krakow.pl
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
w księgarni Academicus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Do nabycia
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
O d red akcji
W numerze, który oddajemy do rąk czytelników, łatwo
zauważyć obecność wielu autorów z Instytutu Neofilologii
A P
z przyjemnością drukujemy eseje Reginy Lubas-
-Bartoszyńskiej i Stanisława Jasionowicza, a także
prezentujemy najnowsze książki, które powstały
w Instytucie, obchodzącym właśnie swój jubileusz.
Z uwagą śledzimy także dążenie władz A P do moderni­
zacji i przebudowy obiektów dydaktycznych i administra­
cyjnych oraz nowe projekty, które czynią realnymi nawet
te najbardziej odważne marzenia o reformie Uczelni.
Wciąż poszukujemy nowych tematów, które wzbogaciłyby
łamy „Konspektu” i zainteresowały szeroki krąg odbiorców
ze środowisk akademickich. Skłania nas to do kształtowa­
nia kompozycji pisma wokół dominującego zagadnienia.
Nie można, na przykład, nie dostrzegać, że kultura post­
modernistyczna stworzyła oryginalny kontekst do badania
obecności świadomości historycznej we współczesnej
humanistyce i życiu społeczno-politycznym, które wyma­
gają poważnej refleksji. Wydaje się, że szczególnie intere­
sujący mógłby stać się przygotowywany przez nas numer
pisma, w którym czytelnik znalazłby głosy, tak licznych
w naszej uczelni, wybitnych historyków, badaczy świado­
mości społecznej, specjalistów od dydaktyki historii, a także
polityków i nauczycieli na temat spadającego zaintere­
sowania histońą, a może nawet niedoceniania znaczenia
świadomości historycznej. Namysłu wymaga również
rozwijająca się metodologia badań historycznych i współ­
czesna akademicka dydaktyka tej dziedziny. Zapraszamy
do dyskusji na ten temat wszystkich tych, którym bliska
jest refleksja o historii.
W uczelni pedagogicznej powinna się też odbyć dyskusja
0 studiach podyplomowych i reformie szkoły wyższej
w obliczu integracji z Unią Europejską, a przecież
nie mniej interesująca byłaby rozmowa o osiągnięciach
współczesnej pedagogiki i psychologii, fizyki lub biologii...
Jest więc wiele tematów, które są istotne dla życia
naukowego i akademickiego, które powinny pojawić
się na naszych łamach.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
1 Nowego Roku wszystkim naszym Czytelnikom życzymy
pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej.
IfiiitcfMiIft
5
Pismo Akademii Pedagogianej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorgiych 2, pok. 7p
tel.
(0-12) 622 61 28
fa>:
(0-12) 635 88 85
e-mail: konspekt@wsp.krokow.pl
GOŚĆ
KONSPEKTU
"Tl
r.
#
i
md
RADA PROGRAMOWA
prol. Henryk W. Żaliński
przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prol. Jacek Chrobaayński
dr Edward Chudziński
prol. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prol. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubała
(redaktor naaelny)
Bogusław Gryszkiewia
Iwona Pietrzkiewia
WSPÓŁPRACA
Marek Glogier, Marek Karwata,
Czesław Michalski, Janusz
Morbitzer, Romuald Oramus,
Mirosław Oset, Klaudia B. Sosin
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ON-LINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka S
tel./fax (0-12) 430 09 83
e-mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
http://www.wsp.krakow.pl/wydawnictwo
Wiedząc o powszechnym
bezrobociu, także w sektorze
rolniczym, gdzie kapitał
jest szczególnie rozdrobniony,
stawiamy sobie jako cel kształcenie
nie tylko producentów-rolników,
ale przede wszystkim tych,
którzy tym rolnictwem będą
zarządzać — mówi
profesor Zbigniew Ślipek, rektor
Akademii Rolniczej w Krakowie
16
ROZMOWA KONSPEKTU
Bardzo niewielu uczniów decyduje
się na zdawanie egzaminu
dojrzałości według zasad nowej
matury, a nauczyciele zgodnie
podążają znanym sobie traktem
— uczą po staremu. Przezwyciężenie
takich przyzwyczajeń wymaga
ogrom nego wysiłku — uważa
profesor
Bożena Chrząstowska
25
P S Y C H O L O G IA
Zadania psychologa w dobie technopolu
przedstawia
Maria Ledzińska
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Małgorzata Wyka
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów I zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
3 0
EDUKACJA
O m itach towarzyszących rozwojowi
edukacji wspieranej komputerowo
pisze
Janusz Morbitzer
57
WIERSZE
Elżbiety Zechenter-Spławińskiej
Jednego w locie potyka ja k muszkę,
innem u każe więdnąć po kawałku,
tamta je j nawet nie dostrzeże we śnie,
ten gorzko kona przez całe miesiące
i choć ju ż oślepł
ją jed n ą wciąż widzi
i chociaż głuchy
je j głos rozpoznaje.
Taka to właśnie jest ta równość. Amen.
„Taka to równość”
63
GALERIA KONSPEKTU
Sami artyści m anifestują niezależność i wolność
tworzenia. Jed nak w obecnej strukturze
bycia uzależnionym od rynku sztuki,
pragnienia obecności w dobrych galeriach,
promocji swej twórczości w specjalistycznych pismach
o sztuce, siłą rzeczy są oni zmuszeni do myślenia
również o komercyjnej stronie swej pracy
— czytamy w eseju
Romualda Oramusa
Twórcza przestrzeń artysty
75
GŁOSY O KSIĄŻKACH
M aria Bogucka
Portret angielskiego dworzanina
— recenzja książki Mariusza Misztala
The Elizabethan Courtier
O książce Ryszarda Siwka
Od De Costera do Kiesa
piszą Jerzy Falicki, Wiesław M. Malinowski i Krystyna Wojtynek-Musik
M onografię Jerzego Ciecieląga
Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego
przedstawiają Jerzy Chmiel, Janusz A. Ostrowski i Stefan Skowronek
KONSPEKT W
INTERNECIE
Zajrzyj na naszą stronę, która jest też stroną naszych współpracowników i autorów
w w w .w sp.krakow .pl/konspekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin