Nr 20.pdf

(12910 KB) Pobierz
Jerzy Stuhr
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
Polonistykę
W
AP
przedstawiają
www.ap.krakow.pl/konspel
KONSPEKT W INTERNECIE
Bolesław Faron
i
Henryk Markiewicz
O zjazdach polonistów
Jerzy S. Ossowski
Krakowska szkoła językoznawczej logopedii
Wspomnienia
Sylwetki
uczonych
wiersze
Józefa Barana Wojciecha Kawińskiego,
Juliana Kawalca, Arkadiusza Pilarza
profesorowie
Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
ul. studencka 5
31-1 16 Kraków
tel./fax C012) 430 09 83
■mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
w księgarni Academicus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Do nabycia
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
id
i*<
aiccii
rąk Czytelników wprzededniu
wielkiego wydarzenia wżyciu nauki, jakim jest Zjazd Po­
lonistów w Krakowie. Naszym pracom redakcyjnym towa­
rzyszyło stale przekonanie o doniosłym znaczeniu poloni­
styki i szczególnym miejscu współczesnej wiedzy o litera­
turze w krajowej humanistyce. Ten numer „Konspektu
jest zatem tematycznie związany z problem atyką Zjazdu
obradującego p od hasłem „Polonistyka wprzebudowie ”
.
Nadarza sięprzy tej okazji sposobność do prezentacji osiąg­
nięć Instytutu Filologii Polskiej AP—wspominamy więc
wybitnych teoretyków dydaktyki i historyków literatury,
między innymiprofesorów Wincentego Danka i Stanisława
Sierotwińskiego, Władysława Szyszkowskiego i Eugeniusza
Pawłowskiego, przedstawiamy sylwetkipracowników na­
szego Instytutu, zwłaszcza ich wkład w rozwój dydaktyki
kształcenia nauczycieli, a także do nauki tak niezbędnej
społeczeństwu i szkoleja k logopedia.
Nasza sonda na temat tego, co „robimy”z literaturą dzi­
siaj—do czego nam jest potrzebna literatura ijak ją czyta­
my we współczesnejpostmodernistycznej i masowej kultu­
rze —
przynosi interesujące spostrzeżenia Henryka
Markiewicza, Franciszka Ziejki, Jan a Pieszczachowicza,
Zbigniewa Bauera i Piotra Krywaka.
Prezentujemy wybitnych pisarzy i artystów z naszą uczel­
nią od lat zaprzyjaźnionych —
Juliana Kawalca i Mariana
Pankowskiego, a także Stanisława Tabisza, oraz tych, któ­
rzy kończyli w niej studia polonistyczne —
Józefa Barana
i Wojciecha Kauńńskiego. Bez ich obecności trudno sobie
wyobrazić aktywność literacką i artystyczną studentów
i uczonych, a takżepełn ię życia naukowego i kulturalnego
każdej dojrzałej uczelni.
Właśnie mija 5 rok pracy redakcji, do naszego kwartalnika
dołączamy więc bibliografię jego zawartości ( od numeru
7 do 20).
Życzymyprzyjemnej lektury!
Konspekt”oddajemy do
n u m er 20
konspeW
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
hnp://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 662 61 28
fax: (0-12) 635 88 85
e-m ail: konspekl@ ap.krakow .pl
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
pnewodniagcy
prof. Tadeusz Budrewicz
prof. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubata
(redaktor naczelny)
Iwona Pietrzkiewicz
WSPÓŁPRACA
Stanisław Jasionowicz,
Marek Karwala, Piotr Ktywak,
Czesław Michalski, Janusz
Morbitzer, Romuald Oramus,
Mirosław Oset,
Marta Widurska
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ONLINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiana im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
tel./fax (0-12) 430 09 83
e-mail: redakcja@wydawnictwoap.pl
http://www.wydawnictwoap.pl
€»eść K o n s p e k t u
Moje pokolenie w stosunku do gene­
racji przedwojennej różniło się w
zasadniczy sposób doborem środ­
ków, estetyki, gustu. Uważam, że
dziś w aktorstwie następuje regres
mówi
Jerzy Stuhr,
rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie
-
3
: ’i
w
*
L
>
.
życie Uczelni
„Świat się zmienia, a my z nim”
11
Dorobek Instytutu
Filologii Polskiej AP
przedstawia profesor
Bolesław Faron
1
8
N a u k a
O literaturoznawstwie
w Instytucie Filologii Polskiej krakowskiej AP
pisze profesor
Henryk Markiewicz
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Grażyna Borowik
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
S i I ■ fi€i '/ €<
" BlCf'
Co „robimy” z literaturą?
Mówią
Henryk Markiewicz, Franciszek Ziejka, Jan Pieszczachowicz
Zbigniew Bauer, Piotr Krywak
fl
W
IłS 1
en
o p rc
-
i>
fxclt
Wincentym Danku, Władysławie Szyszkowskim,
Stanisławie Sierotwińskim, Eugeniuszu Pawłowskim
m
l
Krakowską szkołę językoznawczej
logopedii
prezentują
Jagoda Cieszyńska
i
Mirosław Michalik
h
dtf- » f O W i l l pifflaŁoiiBiii»»«#
iirs s tiftijt« * P i l o l o p i i P o l s f c l e J * P
Józefa Barana, Wojciecha Kawińskiego, Arkadiusza Pilarza, Marka Antosza,
Emila Bieli, Jagody Cieszyńskiej, Pawła Dziadkowca, Eryka Ostrowskiego
Zgłoś jeśli naruszono regulamin