Nr 26.pdf

(10599 KB) Pobierz
■ Gość Konspektu
■ Biologia na co dzień
Kazimierz Kochman
o problemach nauk przyrodniczych
Włodzimierz Wojtas
o „słodkiej" naturze mszyc
Krzysztof Siuda, Magdalena Nowak
■ Esej
o zagrożeniach atakami kleszczy
Antonina Sebesta
o ekoetyce
Ryszard Kozik
opisuje znaczenie porostów w środowisku
Adam Kornaś
przybliża zagadnienie klonowania
roślin i zwierząt
■ Rozmowy Konspektu
Wywiad ze Sławomirem Broniarzem
prezesem Zarządu Głównego Związku
Nauczycielstwa Polskiego
Krzysztof Gawin
o problemach w stosunkach
polsko-ukraińskich
■ Historia sportu
■ Historia prasy
Czesław Michalski
przedstawia dzieje Klubu Sportowego Cracovia
Marek Glogier
o periodykach wydawanych na WSP/AP
■ Galeria Konspektu
■ Wiersze
Grzegorz Bednarski
Maria Duszka
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
www.ap.krakow.pl/konspekt
Grzegorz Bednarski
Wielka prowansalska martwa natura
- Bon après-midi, Monsieur Bonnard,
2004
olej/płótno, 130 x 195 cm
O d redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników 2 6 zeszyt „Konspektu
W num erze tym prezentujem y artykuły zw iązane z obchodam i
Jubileuszu 60-lecia Uczelni. Na uwagę zasługują m.in.: tekst
wykładu ks. kardynała Stanisława Dziwisza - doktora honoro­
wego A kadem ii Pedagogicznej w Krakow ie - wygłoszonego
podczas uroczystego posiedzen ia Senatu AP, a także kazanie
ks. prof. Grzegorza Rysia, którego wysłuchali w Katedrze
Wawelskiej uczestnicy Mszy Św. z okazji jubileuszu AP.
Uzupełnieniem tekstów jest fotoreportaż z obchodów sześć-
dziesięciolecia Uczelni.
Uwadze Czytelników pragniem y p o lecić także część przy­
rodniczą numeru, na którą składa się zbiór artykułów przygo­
towanych p rzez pracow ników Instytutu Biologii AP. O tw ierają
wywiad z Gościem „Konspektu”prof. Kazim ierzem Rockm a­
nem - pracow nikiem PAN, specjalizującym się w neuroendo-
krynologii. Wśród artykułów z zakresu biologii znalazły się
trzy teksty na tem at owadów: o zagrożeniach ze strony kleszczy
- Krzysztofa Siudy i Magdaleny Nowak, oraz o m ało znanych
cechach stonki i mszyc - W łodzimierza Wojtasia. Zagadnienie
klonow ania ludzi i zw ierząt przybliża Andrzej Kornaś, o etyce
w nauczaniu ekologii p isze Antonina Sebesta, za ś o życiu
porostów - Ryszard Kozik.
Polecamy rów nież lekturze rozm owę z e Sławomirem Bro-
niarzem -p rezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego -
poruszającą najw ażniejsze zagadnienia dotyczące nauczyciel­
skiego ruchu zw iązkow ego w Polsce. Rekomendujemy artykuły
stałych autorów „Konspektu” I tak: Czesław M ichalski opisuje
.
dzieje Cracomi - klubu, który w tym roku obchodzi 100-lecie
istnienia, Marek Glogier dokonuje przeglądu periodyków
uczelnianych wydawanych w ciągu sześćdziesięciu lat istnienia
AP/WSP, zaś w Galerii „Konspektu” Marek Karwata przedstaw ia
tw órczość Grzegorza Bednarskiego - m alarza i rzeźbiarza.
Wnum erze znalazło się ja k zwykle sporo sprawozdań
z wydarzeń odbywających się w Uczelni, m.in. konferencji
naukowych.
Redakcja składa podziękow anie wszystkim Autorom, szcze­
gólnie zaś dr. Lucjanowi Schim scheinerow i oraz prof. Henry­
kow i Lachowi za współpracę przy niniejszym numerze.
Życzymy przyjem nej lektury.
2
-
3/2006
(
26
)
Konspekt nr 2-3/2006 (26)
W numerze
Święto Uczelni
Ze wzruszeniem przyjmuję dok­
torat honoris causa Akademii
1
Pedagogicznej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie.
1
f
m - A
Dziękuję Rektorowi i Senatowi
Uczelni za to zaszczytne
wyróżnienie. Przyjmujęje jako
wyraz uznania dla sprawy, której
starałem się służyć w całym moim kapłańskim życiu
-
powiedział ks. kardynał
Stanisław Dziwisz
podczas
Uroczystego Posiedzenia Senatu A z okazji 60-lecia Uczelni
P
-
12
REDAKCJA
Stanisław Skórka
(redaktor naczelny)
Michał Grzeszczuk
Marcin Kania
Bartosz Ochoński
RADA PROGRAMOWA
prof. Tadeusz Budrewicz
(przewodniczqcy)
prał. Jacek Chrobaczynski
proł. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
WSPÓŁPRACA
Iwona Tomasik
Elżbieta Sionko
Marek Karwata
Czesław Michalski
Jerzy S. Ossowki
Maciej Kawka
Dorota Kamisińska
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Roksana Gołębiowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
.
i
W s
^
_:
18
Jest słuszną ambicją studiować
na najlepszej uczelni - w Akademii
0 doskonałej kadrze, zapleczu,
1 o najlepszych tradycjach. Jest
zapewne tytułem do dumy legity­
mować się dyplomem takiej uczelni.
Samo w sobie jednak to nie wystar­
czy. Ważne jest pytanie o to, ile
z owego bogactwa udało się człowiekowi - każdemu
z Was - uczynić swoją wewnętrzną prawdą, swoim
najbardziej własnym uposażeniem, osobistym syste­
mem myślenia i wartościowania
-
podkreśla ks. prof.
Grzegorz Ryś
Gość „Konspektu"
Nigdy przedtem nauki przyrodnicze
nie były tak bliskie naukom huma­
nistycznym ja k w chwili obecnej.
Chodzi o to, że nauki przyrodnicze
służą człowiekowi, a to ma wymiar
humanistyczny. Uważam, że nauki
przyrodnicze służą ludziom i tak
powinny być postrzegane
-
mówi prof.
Kaźmierz Kochman,
pracownik naukowy Zakładu
Neuroendokrynologii w Instytucie Fizjologii i Żywienia
Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
23
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
lei. (0-12) 662 61 28
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
Konspekt nr 2-3/2006 (26)
W numerze
Problemy
Klonowanie zachodzi wprzyrodzie bardzo często. Wszystkie organizmy jed­
nokomórkowe rozmnażające się przez podział komórki ulegają klonowaniu.
Klonem jest także kolonia bakterii rosnących na szalce Petriego z pożywką. Rośliny
rozmnażające się bezpłciowo, to równieżprzykład klonowania. Klonami są także
bliźnięta jednojajowe, rozwijające się z rozpadu zarodka powstałego z jednej zygoty
-
metody klonowania opisuje
Andrzej Kornaś
Esej
Etykę ekologiczną i jej miejsce w edukacji charakteryzuje
Antonina Sebesta
Biologia na co dzień
Porosty spotykamy często, niemal na każdym kroku, przechodzimy obok nich nie
zwracając na nie uwagi. Są to różnego rodzaju „liszaje” na kamiennych murach,
różnokolorowe plamy na betonie i skałach, rozetki listkowate i krzaczkowate
plech na korze drzew -
pisze
Ryszard Kozik
28
32
36
42
0 zagrożeniu atakami kleszczy w województwie małopolskim
piszą
Krzysztof Siuda
i
Magdalena Nowak
49
Mało znane właściwości stonki i mszyc przybliża
Włodzimierz Wojtas
Rozmowy „Konspektu"
Szkole są potrzebne przedsięwzięcia o charakterze pom o­
cowym, głównie po to, by nauczyciel wiedział, ja k radzić
sobie z sytuacjami trudnymi, patologicznymi, z przemocą
w placówkach oświatowych, Istnieją bowiem konkretne
instrumenty prawne, które nauczyciel może i powinien
stosować. Rzadko ma on jednak wiedzę o możliwościach,
jakie posiada wobec ucznia -
twierdzi
Sławomir Broniarz,
prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Historia prasy
Przeglądu tytułów czasopism, biuletynów i jednodniówek wydawanych w W
SP/A
P
dokonuje
Marek Głogier
Historia sportu
100
lat Klubu Sportowego Cracovia przybliża
Czesław Michalski
Konspekt nr 2-3/2006 (26)
89
106
127
Zgłoś jeśli naruszono regulamin