Nr 27.pdf

(10451 KB) Pobierz
Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie
NR 4/2006 (27)
i Gość Konspektu
prof. Tadeusz Gałkow ski
kierownik Zakładu Psychologii
Rehabilitacyjnej i Pedagogiki Specjalnej
AWF w Warszawie
i Esej
Danuta Wolska
o niepełnosprawności intelektualnej
1 Czytelnictwo
Lidia Ippoldt
biblioterapia w rehabilitacji
1 Galeria Konspektu
Władysław Podrazik
■ Rozmowa Konspektu
Anna Dymna
o pracy z niepełnosprawnymi
przedstawia historię ruchu olimpijskiego
sportowców niepełnosprawnych
■ Historia
Kazimierz Karolczak
lwowskie reminiscencje
■ Pedagogika specjalna
Janina W yczesany
o nowym podejściu do niepełnosprawności
Joanna Konarska
opisuje znaczenie asystenta
osoby niepełnosprawnej
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
www.ap.krakow.pl/konspekt
Władysław Podrazik
Epifania,
2004
olej/płótno, 24 x 18 cm
Od redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników27 numer naszego kwartalnika,
tym razem poświęconypedagogice specjalnej. Proponujemy arty­
kuły poruszające problem niepełnosprawności w różnych kontek­
stach. Gość „Konspektu’prof. Tadeusz Gałkowski, kierownik
Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej i Pedagogiki Specjalnej A WF
w Warszawie, opowiada m. in. o wyzwaniach stojących przedpol­
skimi badaczami nad niepełnosprawnością oraz o kształceniu
profesjonalnej kadrypedagogów i terapeutów. Nowe, wielowymia­
rowepodejście do problemu upośledzeniaproponujeJadwiga
Wyczesany. Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej osoby nie­
pełnosprawne powinny żyć w warunkach możliwie najbardziej
przypominających warunki życia ludzi zdrowych. Dorobek Kate­
dry Pedagogiki Specjalnej AP w zakresiepolsko-niemieckiego Pro­
jektu INTERREG na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, za­
mieszkujących obszaryprzygraniczne, opisuje Elżbieta Minczakie-
wicz. Z koleiprojekt badawczy KEGA, którego celem jest skonstru­
owanie optymalnego modelu wykorzystania nowych technologii
informacyjnych w edukacji specjalnejprzybliża Danuta Wolska.
Specyfikę autyzmu orazpracy z dziećmi autystycznymi opisuje
Aneta Strzebońska. 0 ważnej roli biblioterapii w rehabilitacji osób
z różnymi rodzajami n iepełnosprawnościpisze Lidia Ippoldt.
Refleksjami ze swojejpracy na rzecz niepełnosprawnych dzieli się
AnnaDymna - wybitna aktorka i założycielkafundacji „Mimo
wszystko ” 0 roli sportu w życiu niepełnosprawnych pisze Czesław
.
Michalski w artykulepoświęconym rozwojowi ideiparaolimpij-
skiej. Wśród artykułów o innej tematyce na szczególną uwagę za­
sługują m. in. rozważania Kazimierza Karolczaka o Lwowie i jego
znaczeniu dla współczesnych Polaków i Ukraińców. Nad przyczy­
nami ogromnejpopularności książki „Kod Leonarda da Yinci ”
Dana Browna zastanawia się Piotr Krywak.
W numerze nie zabrakło także tekstów ze stałych cyklów
kwartalnika. I tak: w Galerii „Konspektu ”twórczość Władysława
Podrazika - malarza ipoety - przedstawia Marek Karwata.
W cyklu o dziejach naszej Uczelni znalazł się kolejny artykuł
Marka Glogiera, tym razem dotyczący historii Zrzeszenia Absol­
wentów WSP w Krakowie. Poetą bieżącego numeru jest Marek
Wawrzkiewicz - prezes Związku Literatów Polskich,
Nie sposóbprzedstawić tu wszystkich artykułów godnych po­
lecenia, zachęcamy więc do zapoznania się z całym numerem
„Konspektu ”
.
Chcielibyśmypodziękować wszystkim Autorom, szczególnie
zaś prof.Janinie Wyczesany - Dyrektorowi Katedry Pedagogiki
Specjalnej orazje j pracownikom, za współpracę przy tworzeniu
niniejszego numeru pisma. Zapraszamy do lektury.
4/2006
(
27
)
Konspekt nr 4/2006 (27]
W numerze
REDAKCJA
Stanisław Skórka
(redaktor naczelny)
Michał Grzeszczuk
Marcin Kania
Bartosz Ochoński
Dorota Kamisińska
PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
prof. Tadeusz Budrewicz
WSPÓŁPRACA
Iwona Tomasik
Elżbieta Sionko
Marek Karwala
Czesław Michalski
Jerzy S. Ossowki
Joanna Kocik
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcłowek
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Roksana Gołębiowska
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Artykuły do 5 str. A4
(ok. 13 000 znaków)
Sprawozdania do 3 str. A4
(ok. 7800 znaków)
Wysokość tekstu 12 pt; 1,5 wiersza
interlinii; Times New Roman
Materiały ilustracyjne w formacie
TIFF, JPEG o rozdzielczości
ponad 300 dpi.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów i zmian
redakcyjnych.
Propozycje leklam i ogłoszeń pro­
simy przekazywać na adres
redakcji
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 662 61 28
fax: (0-12) 635 88 85
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
Gość „Konspektu"
Przed polską pedagogiką specjalną stoi
wiele do zrobienia. Trzeba nadrabiać
wieloletnie opóźnienia. Często rozma­
wiając z osobami pracującymi w
różnych placówkach kształcenia specjal­
nego pytam, co sądzą o podręcznikach
i monografiach wybitnych autorów
zagranicznych, które dla nich
wydajemy. Wówczas z zażenowaniem dmciaduję się,
że w ogóle nie znają tej literatury...
-
mówi prof.
Tadeusz Gałkowski,
kierownik
Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej i Pedagogiki Specjalnej
na Wydziale Rehabilitacji AW w Warszawie
F
Pedagogika specjalna
Szereg trudności i ograniczeń mogłoby być usuniętych lub
przynajmniej złagodzonych, gdyby osoby niepełnosprawne
spotykały się z częstszym wsparciem psychologicznym
i szacunkiem należnym ludzkiej osobie
-
twierdzi
Janina Wyczesany
10
18
23
Niestety, pomimo prowadzonych od wielu lat intensyw­
nych badań, naukowcom nie udało się udzielićjedno­
znacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn
wywołujących autyzm
- pisze
Aneta Strzebońska
26
O zastosowaniu nowych technologii w edukacji uczniów
niepełnosprawnych pisze
Danuta Wolska
Czytel nlctwo
Biblioterapeuta nie jest w stanie dotrzeć wszędzie,
a liczba osób, które zdają sobie sprawę z terapeutycznych
walorów literatury jest ciągle zbyt mała. A przecież książka
może uzupełnić braki w wiedzy, sprawić, że czujemy się
lepiej, jesteśmy dowartościowani, komuś potrzebni,
wierzymy, że możemy pokonać piętrzące się przed nami
trudności
- twierdzi
Lidia Ippoldt
30
Konspekt nr 4/2006 (27)
W numerze
E sej
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną została z pewnością powołana
do wzrastania i zbawienia, ja k każdy z nas. Niemniej dotarcie do tejprawdy
wiedzie różnymi drogami -
uważa
Danuta Wolska
Psychologia
Istotny wpływ na przeżycia emocjonalne rodziców ma fakt, na jakim etapie roz­
woju u dziecka pojawiła się niepełnosprawność. Innym czynnikiem jest sposób,
w jaki dowiedzieli się oni o nieprawidłowym rozwoju dziecka. Wprzypadku
powolnego odkrywania przez rodziców niepełnosprawności występuje długo­
trwały permanentny niepokój, który prowadzić może do stanów lękowych
-
zauważa
Janina Wyczesany
opisując problemy rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym
O sporcie
0 igrzyskach olimpijskich dla niepełnosprawnych pisze
Czesław Michalski
Rozmowy .Konspektu"
Gdy zadano mi pytanie, jak przybliżyć problemy osób chorych
i niepełnosprawnych przeciętnemu, zdrowemu człowiekowi,
odpowiedziałam, że potrzebna jest zwyczajna rozmowa.
A je j podstawą musi być obopólne zaufanie, chęć odwstydzenia
i uczłowieczenia bólu, tematów tabu, wstydu, strachu... I tak
powstał program
Spotkajmy się,
który prowadzę od trzech lat
-
opowiada
Anna Dymna
Z dziejów uczelni
Zrzeszenie Absolwentów WSP w Krakowie przedstawia
Marek Glogier
Historio
0
Lwowie w pamięci Polaków opowiada
Kazimierz Karolczak
33
36
41
46
55
61
Galeria jconspelctu"
Twórczość
Władysława Podrazika
prezentuje
Marek Karwala
Wiersze
Marek Wawrzkiewicz
Konspekt nr 4/2006 (27)
118
122
Zgłoś jeśli naruszono regulamin