Nr 31.pdf

(9172 KB) Pobierz
■ Technologia informacyjna
Autoprezentacja w sieciowych
serwisach społecznościowych
Bohaterowie gier komputerowych
■ Gość Konspektu
Michał Śliwa
Rektor Akademii
Pedagogicznej im. KEN
■ Rozmowy Konspektu
Henryk W. Żaliński
■ Galeria Konspektu
Henryk Ożóg
■ Z Konspektem w plecaku
Piotr Pacholarz
■ Sylwetki
Jan Pańczyk -
nauczyciel nauczycieli
■ Poezja
Alicja Zemanek
M a r c in O ż ó g ,
A lte r a pars, 2 0 0 0 r.
grafika 7 0 x 5 0 cm
© d redakcji
P rzygotow ując n in iejszy num er kw artalnika „K onspekt" ze św ia­
dom ością, że ukaże się on ju ż p o zm ian ie nazw y Uczelni, Redakcja
m usiała rozw ażyć dylem at, czy w pod tytu le pism a zm ien ić nazw ę
na aktualną, czy też p ozosta ć jeszcze p rzy dotychczasow ej. W ybrali­
śm y to drugie rozw iązanie, głów n ie ze względu na treść i czas
pow stan ia zam ieszczonych w num erze artykułów oraz sprawozdań.
Tych Czytelników , którzy zd ążyli się ju ż p rzyzw ycza ić do nazw y
U niw ersytet Pedagogiczny, p rosim y w ięc o w ybaczenie, że pozosta­
jem y jeszcze w „k lim a cie” A kadem ii Pedagogicznej. Tego jed n a k w y­
m agał od nas kron ikarski obow iązek, którem u „K onspekt” stara się
b yć w iem y od sam ego początku sw ego istnienia.
Cechą charakterystyczną bieżącego num eru pism a je st różnorodność
tem atyki opublikowanych artykułów. Podobnie ja k paw ie p ióro m ieni
się m nogością odcieni i barw, tak i m y chcieliśm y zestaw ić w jednym
num erze w iele zagadnień, które - zajm ując naszych Autorów - zain­
teresują z pew nością także i Czytelników. W num erze znalazły się
zatem wywiady, m.in. z odchodzącym rektorem A P - prof. H enrykiem
W. Żalińskim, a także z przejm ującym ponow nie pieczę nad Uczelnią
prof. M ichałem Śliwą. Akadem ia w roku 2008 przyznała dwa tytuły
doktora honorow ego - prof. Ryszardow i Tadeusiewiczowi oraz prof.
Edgarowi M ońnow i, w zw iązku z tym zachęcam y do przeczytania
laudacji opisujących działalność naukową tych dwóch uczonych. In ­
teresujący je s t także zbiór czterech artykułów dotyczący co praw da
różnych zagadnień, ale m ających w spólny technologiczny m ianow­
nik - Internet i kom puter. O hipertekstow ej ew olucji w kom unikacji
pisze Bożena T. Jarosz, ta sam a autorka om awia także w yniki badań
ankietow ych dotyczących serw isów typu Web 2.0. N adejście nowego
pokolenia zw anego „G eneracją Google” przepow iada Irena Pulak, na­
tom iast o pedagogicznym aspekcie g ier kom puterowych p isze H enryk
Noga. W spom nieniem o prof. Janie P ań czyku -w spółtw órcy pedagogiki
specjalnej w Polsce - dzieli się Elżbieta M inczakiewicz. Polecam y dwa
teksty pośw ięcone h istorii Uczelni: o jubileuszu Katedry D ydaktyki
Literatury i Języka Polskiego autorstwa M arii Jędrychowskiej oraz
w spom nienia Bolesława Farana zw iązane z pow staniem kierunku
w ychow anie plastyczne, czyli zalążka obecnego Wydziału Sztuki. Tra­
d ycyjn ie ju ż do G alerii Konspektu zaprasza M arek Karwata, tym
razem przedstaw ia on prace H enryka Ożoga. Do zw iedzenia zaś Sło­
m nik i okolic zaprasza P iotr Pacholarz.
Na końcu zeszytu znajduje s ię „B ibliografia zaw artości num erów
21 -30 (20 05-2007)”, opracow ana p rzez Ew ę Piotrow ską i R enatę M.
Zając.
D ziękujem y w szystkim A utorom i W spółpracow nikom za pom oc
p rzy pow staniu n iniejszego num eru i zapraszam y do dalszej w spół­
pracy. Czytelnikom natom iast - życzym y p rzyjem n ej lektury!
1
-
2 /2 0 0 8
(
31
)
Konspekt nr 1 -2 /2 0 0 8 (31)
1
numerze
REDAKCJA
Stanisław Skórka
(redaktor naczelny)
Marcin Kania
(sekretarz redakcji)
Michał Grzeszczuk
Dorota Kamisińsko
PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
prof. Tadeusz Budrewicz
WSPÓŁPRACA
Iwona Tomasik
Elżbieta Sionko
Marek Karwala
Czesław Michalski
Jerzy S. Ossowski
Piotr Pacholarz
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławik
ŁAMANIE
Tomasz Zacharski
PROJEKT OKŁADKI
Jadwiga Burek
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Artykuły do 5 str. A4
(ok. 13 000 znaków)
Sprawozdania do 3 str. A4
(ok. 7800 znaków)
Times New Roman
wiekość czcionki 12 pt,
1,5 wiersza interlinii
Materiały ilustracyjne
w formatach TIFF lub JPEG
o rozdzielczości ponad 300 dpi.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów
i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń
prosimy przekazywać
na adres redakcji
Pismo Akademii Pedagogicznej
im.Komisji Edukacji Narodowej
www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
lel.: (0-12) 662-61-28
fax: (0-12) 635-88-85
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
„M usim y intensywnie kontynuować modernizację procesu
dydaktycznego. Przede wszystkim w kierunku
kształcenia bardziej otwartego, wspartego środkami
multim edialnym i. Chciałbym też, aby administracja
dostosowała się do tych wymogów i zakończyło sprawy
związane z komputeryzację dziekanatów"
- mówi prof.
Michał Śliwa,
Rektor Akademii Pedagogicznej.
ość „Konspektu'
Myślę, że nie byłoby ta k dużego zainteresowania
Akademię Pedagogiczną, gdyby nie rozszerzona oferta
edukacyjna, także akcja promocyjna Uczelni związana
z rekrutacją na studia. Od lat mamy dużą ilość kandydatów
na jedno miejsce, nie tylko ze względu na atrakcyjność Krakowa,
ale atrakcyjność samej Uczelni oraz wielość kierunków
i specjalności, które są przez nas oferowane
- wspomina prof..
Henryk W. Żaliński,
Rektor Akademii Pedagogicznej w latach 2 0 0 5 -2 0 0 8 .
•zm owa „K onspektu
Wieloletnią działalność naukową
A i prof.
Ryszarda Tadeusiewicza
■ prezentuje Jacek Migdałek
u
ilo k to ra t Honoris Causa
Katedra na początku liczyła trzy osoby, później rozrastała się
stopniowo, przy czym zm ieniał się jej skład osobowy.
Pracowali w niej m .in. profesorowie: Jan Kulpa, Józef Wroński,
Zenon Jagoda, Danuta Jodłowska-Wesołowska,
Anna Dyduchowa, Jan Polakowski.
- p ółw ieku działalności Katedry Dydaktyki Literatury
i Języka Polskiego WSP/AP omawio
Maria Jędrychowska
Wśród zadań, jakie sobie wspólnie z Kolegium Rektorów
i Senatem wyznaczyłem, był dynamiczny rozwój WSP
m.in. przez tworzenie nowych kierunków studiów.
Doprowadziło to do uruchomienia filo lo g ii romańskiej,
wychowania technicznego i plastycznego. To się udało zrealizować
- narodziny wychowania plastycznego w WSP w Krakowie
wspomina
Bolesław Faron
istoria Uczelni
Konspekt nr 1 -2 /2 0 0 8 (31)
2
W n u m e rz e
Fakty i m ity związane z tzw. „Pokoleniem Google" analizuje
Irena Pulak
echnologia informacyjna
i
0
odpowiedzialności uczniów pisze
Agnieszka Padewska
Rene Just Haiiy
(1 7 4 3 -1 8 2 2 ) byt jedną z czołowych postaci nauki francuskiej przełomu XVIII i XIX stulecia.
Urodzony w biednej rodzinie rzemieślnika włókienniczego, który nie m iał środków na naukę swych dzieci,
Haiiy zdołał zdobyć wykształcenie wyłącznie dzięki własnej pracowitości i wytrwałości życie i działalność
francuskiego mineraloga przybliżają
Pierre-Jacgues Chiappero, Piotr Daszkiewicz i Radosław Tarkowski
lineralogia krystalograficzna
54
To niewielkie (zaledwie 5 tysięcy dusz liczące) miasteczko, położone jest nad niedużą, lecz całkiem
malowniczą rzeką Szreniawą, w obrębie Wyżyny Miechowskiej. Ludzie mieszkają w tej okolicy
przynajmniej od kilku tysięcy lat, o czym świadczą wykopaliska archeologiczne, pochodzące nawet
z okresu neolitu. Gleby należą do najlepszych, wobec czego żyzne czarnoziemy stały się podstawą
bytu licnych pokoleń mieszkańców
- na spacer po Słomnikach zaprasza
Piotr Pacholarz
2
„Konspektem" w plecaku
W dziale poezji prezentujemy wiersze
Alicji Zemanek -
profesor biologii, historyka nauk przyrodniczych
Malarstwo Henryka Ożoga prezentuje
Marek Karwala
aleria „Konspektu"
Historię Bukowieńskich Spotkań Naukowych
oraz ich najnowsze książkowe pokłosie
M prezentuje
Marek Glogier
I
Recenzje
Monografię Anny Szawerny-Dyrszki:
Śmiech katostrofisty
:
Teodor Bu/nicki w kręgu Żogarów
recenzuje
Jerzy Stefan Ossowski
1
SI
którq czytam
3
Konspekt nr 1 -2 /2 0 0 8 (31)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin