Nr 46.pdf

(23280 KB) Pobierz
N R 1 /2 0 1 3 (46)
ISSN 1509-6726
PISMO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE
www.konspekt.up.krakow.pl
KONSPEKT
konspekt@up.krakow.pl
istnieje od 1999 roku
ROZMOWY:
Jerzy Owsiak
Szewach Weiss
Aharon Seidenberg
Kazimierz Karolczak
Bożena Popiołek
Andrzej Chwalba
Między historią
a antropologią
historyczną
Nowoczesne metody
uczenia historii
Polski Paryż
Lwowscy profesorowie
Powstania narodowe
Nauczyciele krakowscy
w okresie okupacji
Cracovia sacra
Z dziejów ekoetyki
If
Stanisław Sobolewski,
Brama nadziei
(z cyklu
Bramy),
olej na płótnie, 160 x 140 cm, 2007 r.
— Od redakcji —
iniejszy numer „Konspektu” został w całości poświęcony historii
jako dyscyplinie naukowej. To holistyczne ujęcie pozwoliło zapre­
zentować artykuły z różnych działów tej nauki, takich m.in. jak: teoria
historii, dydaktyka przedmiotowa, geografia historyczna, archiwistyka,
historia sportu. Szczególnie pragniemy polecić Czytelnikom artykuły
odnoszące się do dziejów Instytutu Historii naszej Uczelni oraz dokonań
badawczych jego pracowników. Redakcja pragnie podziękować wszyst­
kim Autorom, którzy mimo licznych obowiązków naukowo-dydaktycz­
nych złożyli swoje artykuły do bieżącego zeszytu. Bardzo dziękujemy
za pomoc i przychylność okazaną redakcji przez: prof. Kazimierza
Karolczaka - Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
prof. Zdzisława Nogę - Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwer­
sytetu Pedagogicznego oraz prof. Bożenę Popiołek - Dyrektor Instytutu
Historii. Mamy nadzieję, że opublikowane w „Konspekcie” artykuły
skłonią naszych Czytelników do refleksji na temat dziejów człowieka -
zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i jednostkowym, a także zainspi­
rują do poszukiwania śladów przeszłości w otaczającym nas świecie.
N
REDAKCJA
Marcin Kania
(redaktor naczelny)
Ewa Bednarska-Gryniewicz
PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
prof. Kazimierz Karolczak
WSPÓŁPRACA
Zdzisław Noga
Bożena Popiołek
Jerzy Ciecieląg
Iwona Tomasik
Piotr Kciuk
Łukasz Tomasz Sroka
Piotr Trojański
Małgorzata Tatarczuch
PRAKTYKANCI
Sylwia Kępa
Regina Bogacz
Katarzyna Wodzyńska
Anna Czudecka-Wrona
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więclawek
Marcin Kania
ŁAMANIE
Tomasz Zacharski
PROJEKT OKŁADKI
Marcin Kania
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Artykuły do 5 stron form atu A4
(ok. 13 000 znaków)
Sprawozdania do 3 stro n form atu A4
(ok. 7800 znaków)
Times New Roman
wielkość czcionki 12 pt,
1,5 w iersza interlinii.
Materiały ilustracyjne w form atach
TIFF lub JPEG o rozdzielczości
ponad 300 dpi.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów
i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogoszeń prosimy
przekazywać n a adres redakcji.
Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
www.up.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pokój 7p
tek: 12 662-61-28
e-mail: konspekt@ up.krakow.pl
Nakład: 500 egz.
1/2013
ss ^
ec° 4 c 0
( O U
K A C I'
Arystokracja ma dobre kontakty pomiędzy sobą w Europie i na świecie. Jej potomkowie bez
problemu wyjeżdżają do innych krajów, gdzie odwiedzają rodziny, a przy okazji studiują, poznają
tamtejsze środowiska, nabywają takich samych doświadczeń, jak te, które pomagamy uzyskać
naszym studentom, wysyłając ich na kilka miesięcy na Erasmusa. Oni mają tę możliwość
„zakodowaną genetycznie”, w ramach kontaktów rodzinnych. Jeżeli są tego świadomi, to prędzej
czy później osiągną wysoką pozycję społeczną, już nie z racji pochodzenia, ale wykształcenia.
O polskiej arystokracji opowiada prof. K azim ierz K arolczak - Prorektor ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
5
Gość „Konspektu”
TVadycyjnie postrzegana przez wieki rola kobiety utrwaliła w nas głębokie przekonanie, że były to
jakieś posągowe istoty, nieme, posłuszne i podporządkowane woli męskich członków rodziny,
zmuszane do małżeństwa, rodzenia i wychowywania dzieci, a do tego zupełnie pozbawione praw.
Nic bardziej błędnego, co zresztą udowodnili już badacze zajmujący się rolą społeczną
i gospodarczą kobiet - profesorowie M aria Bogucka, Cezary Kuklo czy Andrzej Karpiński, Taki
wzorzec kobiety staropolskiej wynika przede wszystkim stąd, że nasze wyobrażenia opierają się
głównie na kaznodziejskiej literaturze parenetycznej, która świadomie podejmowała cele
wychowawcze i dyscyplinujące społeczeństwo.
Wizerunek kobiety w czasach saskich omawia prof. Bożena P opio łek - dyrektor Instytutu Histo­
rii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
13
Gość „Konspektu”
O promocji polskiej historii za granicą oraz misji Polskiego Tbwarzystwa Historycznego mówi
prof. A ndrzej C hw alba
19
Rozmowy „Konspektu”
My, Żydzi, mamy szczególny sentyment do Polski i polskiego społeczeństwa. Chociaż nasze relacje
były i są nadal skomplikowane, to nie zawsze m ają one negatywny wydźwięk. Wfydaje mi się, że
w niedalekiej przyszłości stan ą się bardziej normalne i opierać się będą na zrozumieniu
złożoności stosunków polsko-żydowskich.
Kontakty pomiędzy Polska a Izrelem diagnozuje prof. A haron S eid en b erg - doktor honorowy
UP
130
Rozmowy „Konspektu”
Okres świetności języka polskiego w Izraelu przypada na lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte
i siedemdziesiąte XX w. Wówczas w tym języku ukazywało się dużo gazet, wśród których
najpopularniejsze to: „Kurier”, „Nowiny”, „Most”. Tych gazet dziś już nie ma, bo nie ma
czytelników, wychodzi natomiast trzynaście dzienników w języku rosyjskim.
O śladach kultury polskiej w Izraelu opowiada prof. S zew ach Weiss
134
Rozmowy „Konspektu”
Spis treści —
Jesteśmy spadkobiercami kultury szlacheckiej. Rozmowa z prof. Kazimierzem Karolcza­
kiem, Prorektorem do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwewrsytetu
Pedagogicznego w Krakowie, badaczem dziejów polskiej arystokracji
........................
Historia to proces. Rozmowa z prof. Bożeną Popiołek, dyrektor Instytutu Historii Uni­
wersytetu Pedagogicznego w Krakow ie
.................................................................................
O polskiej historii za granicą. Rozmowa z prof. Andrzejem Chwalbą o promocji polskiej
historii za granicą
..................................................................................................................
URSZULA KICIŃSKA
Między historią a antropologią historyczną. Ustawiczne dylematy
periodyzacji dziejów
..................................................................................................................
AGNIESZKA CHŁOSTA-SIKORSKA
Nowoczesne metody nauczania-uczenia się historii .
ADRIAN SZOPA
Barbarzyńcy u bram cywilizacji antycznej
................................................
PRZEMYSŁAW SOŁGA
Między antykiem a wiekami śred n im i
.............................................
MICHAŁ GÓRNISIEWICZ
Piastowski krzyżowiec
..................................................................
STANISŁAW DZIEDZIC
Cracoma sacra. Z zagadnień duchowej kultury Krakowa
. . . .
MARCIN GADOCHA
Życie brackie w XVII s tu le c iu
...............................................................
ZDZISŁAW NOGA
Atlasy historyczne miast m ałopolskich
...................................................
MATEUSZ WYŻGA
O mobilności podkrakowskich chłopów w czasach staropolskich
. . .
ANDRZEJ MAŁYSA
5
13
19
22
26
30
34
37
40
48
51
55
58
64
70
80
87
93
97
99
111
115
119
127
130
134
137
140
Bitwa pod Ponarami 19 czerwca 1831 r.
..........................................
HALINA BURSZTYŃSKA
Romuald Traugutt w opowiadaniu Elizy Orzeszkowęj „Oni” .
HENRYK W. ŻALIŃSKI
Polski Paryż
.......................................................................................
HUBERT CHUDZIO
Biblioteka Polska w Paryżu -prace historyków Uniwersytetu Peda­
gogicznego nad jej z b io ra m i
...................................................................................................
ŁUKASZ TOMASZ SROKA
Pomiędzy katedrą uniwersytecką a stolikiem kawiarnianym
KRZYSZTOF KLOC
„Nędza, zbrodnia i moralna gangrena” Kilka słów o marginesie
.
społecznym w międzywojennym Krakowie
........................................................................
MARIUSZ SOLARZ
Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
W niewoli kazachstańskich stepów. Wspomnienia Barbary Kałużyńskiej
........................
JACEK CHROBACZYŃSKI
Szkoła, edukacja, nauczyciele i uczniowie w okupowanym
Krakowie 1939-1945
....................................................................................................................
TOMASZ SZYGULSKI
Kompania Gerarda Woźnicy „Hardego”
.............................................
KAMIL STASIAK
Niebo w o g n iu
..................................................................................................
ARTUR JACHNA
O silnikach samolotowych w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie
...................................................................................................................................
Pomiędzy Polską a Izraelem. Z Aharonem Seidenbergiem, doktorem honoris causa
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rozmawia dr Piotr Trojański . . . . . . .
Ile polskości w Izraelu.
Z Szewachem Weissem, byłym ambasadorem Izraela w Polsce
rozmawia dr Łukasz Tomasz S r o k a .........................................................................................
ANNA ROBAK
Bejs Jaków jako przełom w religijnąj oświacie ży d o w sk ie j
.................. ..
JUSTYNA STUGLIK, BARTOSZ TRACZ
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Histo­
rycznego
.........................................................................................................................................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin