Nr 48.pdf

(19486 KB) Pobierz
NR 3/2013 (48)
ISSN 1509-6726
PISMO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE
KONSPEKT
WYWIADY:
Wojciech J. Burszta
Agnieszka Ogonowska
Bogusław Skowronek
Salah Mejri
Kulturoznawca
na skrzyżowaniu
Blask i nędza dekonstrukcji
w teatrze współczesnym
Trening widzenia
w kulturze współczesnej
Jak badać język mediów?
(podejście kulturoznawcze)
Gender studies
O trawelebrytach
Malarstwo w hołdzie
produktu
„Studia de Cultura”
KULTUROZNAWSTWO
I WIEDZA O MEDIACH
Absolwent kierunku studiów Kulturoznawstwo i wiedza o me­
diach — studia pierwszego stopnia, posiada ogólne wykształcenie
humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa
i wiedzy o mediach. Zna podstawową terminologię kulturo-
znawczą i medialną, najważniejsze metody badawcze tekstów
i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych. Absolwent
identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe
oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając od­
powiednie narzędzia badawcze. Przygotowuje prace pisemne
i wystąpienia ustne oraz multimedialne, typowe dla kierunku:
kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu
podstawowe ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie
posługiwać się językiem podstawowym dla kulturoznawstwa
i wiedzy o mediach. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić
i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmio­
tową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy
związane z kierunkiem studiów. Absolwent zna język obcy na
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne
w obcym języku. Zna podstawowe zasady ochrony własności inte­
lektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdo­
bywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształ­
towaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu
kulturalnym swojego regionu i całego kraju.
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
— Od redakcji (ale nieco inaczej) —
R
edaktorzy prasy akademickiej od lat działają na rzecz konsolidacji i promocji
swojego środowiska. Służą temu między innymi organizowane rokrocznie spo­
tkania, których gospodarzami są uczelnie z całej Polski. Pierwszy Zjazd Redakto­
rów Gazet Akademickich odbył się w 1993 r. z inicjatywy dr. Tadeusza Zaleskiego -
ówczesnego rzecznika prasowego Uniwersytetu Gdańskiego. Od tamtego czasu
minęły dwie dekady i... 21 zjazdów. Spotkania odbywały się m.in. w Opolu (1997,
2001), Krakowie (2001, 2012), Wrocławiu (1995), Lublinie (1996) oraz Warszawie
(2008). Do grona ich uczestników redaktorzy „Konspektu” dołączyli zaraz po za ­
łożeniu pisma. Reprezentowali kwartalnik w Poznaniu w roku 2000 i w Słupsku
w 2005 r. Od roku 2010 stale biorą udział w zjazdach.
Miejscem tegorocznego 21. spotkania były ponownie Katowice, a gospodarza­
mi - dr Agnieszka Sikora, reprezentująca Uniwersytet Śląski, i dr Marcin Baran
z tamtejszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Zgodnie z tradycją program zjazdu
podzielony został na część merytoryczną i kulturalną. Podniesieniu kompetencji
zawodowych służyły w arsztaty językowe, graficzne i typograficzne, prowadzone
przez znawców tematu. Zgromadzeni wysłuchali w ykładu dr Katarzyny Wyrwas
o najczęstszych błędach językowych popełnianych przez dziennikarzy prasowych,
obejrzeń prezentację dr. Tomasza Kipki na tem at grafiki okładkowej, mieli również
okazję wysłuchać uwag dr. hab. Tomasza Bierkowskiego związanych z estetyką
składu gazet i magazynów. W bloku promocji Katowic i Śląska przewidziano n a­
tomiast prezentację działalności Centrum Inform acji Naukowej i Biblioteki Akade­
mickiej w Katowicach (CINiBA, ul. Bankowa ll a ) oraz wybudowanego niedawno
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych UE (ul. Bogucicka). Redak­
torzy zapoznali się także z pięknem Nikiszowca oraz perłam i malarstwa śląskiego
zgromadzonymi w zasobach Muzeum Historii Katowic i Galerii „M agiel”. Finałem
Zjazdu był rejs po Zalewie Goczałkowickim tzw, U Ś -k ą czyli łodzią badaw czą U ni­
wersytetu Śląskiego.
Na tegoroczny Zjazd - nazwany, z uwagi na obszerny dział merytoryczny, kon­
fe r e n c ją - zgłosiło się około 56 osób z całej Polski. W przyszłym roku gospodarzami
będą Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet M edyczny we Wrocławiu (a zatem
Wrocław po raz drugi!). Już teraz czekam y z niecierpliwością na to spotkanie.
3/2013
(
48
)
Uczestnicy 21. Zjazdu Redaktorów Gazet Akademickich wśród zabytkowych zabudowań Ni­
kiszowca
— W numerze —
Kiedy przyjrzymy się współczesnej kulturze,
zauważymy, że uwiądowi tradycyjnych
ideologii, tradycyjnych sporów politycznych
oraz równie tradycyjnych podziałów na
lewicę i prawicę towarzyszy kulturalizacja
ideologii i przedstawianie pojawiających się
problemów w rejestrze moralności, co wiąże
się. z pojęciami dobra i zła, Takie debaty
w latach osiemdziesiątych w Stanach
Zjednoczonych nazwano właśnie wojnami kulturowymi. Dotyczyć
one mogą wszystkiego, co wiąże się z organizacją życia społecznego,
dlatego na pierwszym froncie są zwykle takie sprawy, jak: rodzina,
aborcja czy walka o pamięć. Za czym powinniśmy się opowiedzieć jako
społeczeństwa, jako narody? Czy za dobrem, czy za złem? Czy
za absolutyzmem wartości, czy wręcz przeciwnie - za relatywizmem?
0 antropologii i studiach kulturowych, ucieczce od kultury
1 pozostawaniu w sferze jej oddziaływań opowiada
prof.
Wojciech Józef Burszta
REDAKCJA
Marcin Kania
(redaktor naczelny)
Ewa Bednarska-Gryniewicz
PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
prof. Kazimierz Karolczak
WSPÓŁPRACA
Agnieszka Ogonowska
Bogusław Skowronek
Bolesław Faron
Iwona Tbmasik
Piotr Kciuk
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
Marcin Kania
ŁAMANIE
Tbmasz Zacharski
PROJEKT OKŁADKI
Marcin Kania
Autor zdjęcia na okładce
Agnieszka Fiejka
WSKAZÓWKI DLAAUTORÓW
Artykuły do 5 str. A4
(ok. 13 000 znaków)
Sprawozdania do 3 str. A4
(ok. 7800 znaków)
Times New Roman
wielkość czcionki 12 pt,
1,5 wiersza interlinii
Materiały ilustracyjne
w formatach TIFF lub JPEG
o rozdzielczości ponad 300 dpi.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów
i zmian redakcyjnych.
Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
www.up.krakow.plikonspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tek: 12 662-61-28
e-mail: konspekt@up.krakow.pl
Nakład: 400 egz.
5
Gość „Konspektu”
Człowiek jako istota społeczna rodzi się
w kulturze, która jest dobrem zastanym.
To właśnie ona wyposaża nas w podstawowe
narzędzia adaptacyjne, jak choćby język,
którym komunikujemy się ze światem.
Wraz z ewolucją biologiczną pozwala nam
osiągać kolejne etapy rozwoju gatunku
ludzkiego. Niektórzy sądzą - za Zygmuntem
Freudem - że kultura jest źródłem cierpień,
inni - za Janem Jakubem Rousseau - że zabija ona w człowieku
naturalną szlachetność, dobroć i solidarność społeczną inni-badacze
z kręgu socjobiologii i psychologii humanistycznej - lansują tezę,
że wyzwala ona w nas pełnię człowieczeństwa, ponieważ pozwala
zapanować nad sferą popędów i instynktów. Jak jest naprawdę? Myślę,
że to temat na niejedną poważną debatę filozoficzną do której mogliby
z powodzeniem dołączyć przedstawiciele innych nauk społecznych.
Kulturoznawstwo jako dziedzinę nauki diagnozuje
prof.
Agnieszka Ogonowska
23
Rozmowy „Konspektu”
Mediolingwistykę traktuję przede wszystkim jako koncepcję
teoretyczną, podstawę konkretnych działań badawczych. Jest
to - w moim zamyśle - dział językoznawstwa otwarty na wpływy
zewnętrzne, mocno powiązany z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza
z kulturowo definiowanym medioznawstwem. Jest to więc lingwistyka
posadowiona w badaniach kulturowych, interdyscyplinarna
i transdyscyplinarna. Paradygmatami bliskimi mediolingwistyce są
lingwistyka kulturowa i semantyka kognitywna. Dlaczego właśnie one?
Bo lingwistyka kulturowa łączy analizę językoznawczą z badaniami
kulturowymi, jest otwarta na szeroki kontekst pozajęzykowy,
semantyka kognitywna zajmuje się natomiast konceptualizacjami, czyli
mentalnymi (a później ujęzykowionymi) reprezentacjami zjawisk i rzeczy.
O mediolingwistyce jako nowym dziale językoznawstwa mówi prof.
Bogusław Skowronek
32
Rozmowy „Konspektu”
Miejsce refleksji genderowej w uniwersyteckim kształceniu polonistycznym rozpatruje
Magdalena Stoch
54
Gender studies
Zjawisko dekonstruowania
literackiej materii dramatu
w teatrze współczesnym
analizuje prof.
Ewa Łubieniewska
O wykorzystywaniu dzieł
światowego malarstwa w reklamie
pisze
Anna Wywioł
72
Reklama
Teatr
Miasta są jak teksty - trzeba je (od)czytać. I podobnie
jak teksty - trzeba je (na)pisać. Miasta bowiem
także planowano, tworzono ich modele (a więc idee),
będące reprezentacjami ładu moralnego, społecznego,
politycznego, higienicznego oraz ekologicznego. Owe
wyidealizowane miejsca - miasta idealne - to utopie.
O Krakowie jako mieście idealnym
pisze
Magdalena Roszczynialska
Urbanistyka
Zgłoś jeśli naruszono regulamin