Nr 5.pdf

(7745 KB) Pobierz
Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
Pedagogicznej
ul. Studencka 5
3 1 - 1 1 6 Kraków
tel./fax C012) 430 09 83
Poleca
bogaty w ybór skryptów,
p o d ręczn ikó w i innych pom ocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały m etodyczne
dla n a u czycieli i w y ch o w a w có w
m onografie naukow e
ze w szystkich d zie d zin w ied zy
w księgarni A ca d e m icu s
(gmach Akadem ii Pedagogicznej)
w wybranych księgarniach naukow ych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkow ej
Do nabycia
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
O d r e d a k c ji
Zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak istotną rolę w refleksji nad przy­
szłością szkoły wyższej odgrywa znajomość rozwiązań, które sprawdziły
się w różnych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. W 4 nu­
merze „Konspektu” Czesław Majorek pisał o Uniwersytecie w Leth-
bridge, teraz prezentujemy obserwacje Wojciecha Klapy i Ewy Ziarko
o Uniwersytecie w Maastricht, a także uwagi Józefa Kuźmy o fran­
cuskim modelu habilitacji. Mamy nadzieję, że tego rodzaju wypowiedzi
sprzyjać będą debacie o modelu dydaktyki oraz mechanizmach rozwoju
wiedzy naukowej.
W takich dyskusjach nie można zapominać o społecznym i etycznym
sensie działalności szkoły wyższej. Mówią o tym goście „Konspektu":
ksiądz biskup Tadeusz Pieronek oraz profesor Marian Grabowski,
akcentujący rolę, jaką w procesie uzyskiwania wartościowych wyników
poznawczych odgrywa aksjologiczna wrażliwość uczonego.
Przed polskim społeczeństwem stoi konieczność przyspieszenia zmian
iv systemie edukacji, zwłaszcza w zakresie umiejętności i wiedzy infor­
matycznej. Wyrazem zrozumienia tej konieczności jest uchwała Sejmu
RP z 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa
informacyjnego. Wśród najważniejszych zadań wymienia się tam
konieczność kształtowania umiejętności dostępu do źródeł wiedzy, umie­
jętności niezbędnych do życia i pracy w nowoczesnym społeczeństwie.
Jest to wyzwanie dla każdej szkoły, a w szczególności dla szkoły wyższej,
która kształci nauczycieli. Rozumieją to organizatorzy i uczestnicy
dwóch konferencji naukowych, które odbyły się ostatnio w naszej uczel­
ni: „Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym” oraz „Informa­
tyczne przygotowanie nauczycieli” Pozostajemy pod wrażeniem bogac­
.
twa problemów, które były przedmiotem referatów i dyskusji. Widzimy
też, jak istotne znaczenie ma aktywność grupy entuzjastów poświę­
cających swój czas i energię nowatorskim projektom wykorzystania tech­
nologii informacyjnych w procesie przechodzenia od tradycyjnego
nauczania do nauczania otwartego i zdalnego. Chcielibyśmy, aby łamy
„Konspektu”stały się miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów, dzię­
ki którym mogłaby się w bliskiej przyszłości ukształtować wizja wspól­
nych, obejmujących wszystkie jednostki dydaktyczne i naukowe uczelni,
działań służących informatycznemu przygotowaniu każdego absohuen-
ta Akademii Pedagogicznej.
***
Władzom Uczelni, jej pracownikom i studentom
naszym czytel­
nikom i autorom
w nowym tysiącleciu sukcesów w pracy, osiągnięć
naukowych i dydaktycznych oraz pomyślności w życiu osobistym życzy
redakcja „Konspektu”
.
Redakcja
5
ne
ur
m
W numerze
Pismo Akademii Pedagogianei
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt
nr 5, zima 2000/2001
30-084 Kraków,
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 637 47 77, wew. 301
fax: (0-12) 635 88 85
e-mail: konspekt@wsp.krakow.pl
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prol. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pada
prol. Helena Siwek
prol. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubata (red. naczelny)
Bogusław Gryszkiewicz
Michał Zięba
Aneta Wójcik (sekretariat,
pok. 37b, tel. 637 47 77, w. 437)
WSPÓŁPRACA
Marek Glogier, Marek Karwala,
Urszula Lisowska, Czesław Michalski,
Janusz Morbitzer, Mirosław Oset
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA 0N-LINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
tel./fa* (0-12) 430 09 83
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Adam Panasiewicz
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów i zmian
redakcyjnych
Propozycje reklam i ogłoszeń pro­
simy przekazywać na adres redakcji
§
GOŚĆ KONSPEKTU
Jako uczelnia na nogi stanęliśmy 12 lat temu
w 1989 roku, w tym znaczeniu, że dopiero
wtedy zaczęto uznawać naszą działalność.
Państwo uznało stopnie naukowe i musiało
uznać również te, które nadawaliśmy od
1954 roku. To jest kwestia naszego moralnego
zwycięstwa i potwierdzenia, że to, co robiliśmy
wcześniej, też miało swoją wartość
— mówi ksiądz biskup
Tadeusz Pieronek,
rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie
2 1
ROZMOWY
Moim głównym problemem, ale i problemem
tej Uczelni, który sprawiał i sprawia mi
najwięcej trudności, jest nieżyczliwy stosunek
do pedagogów i psychologów. Na Uczelni,
która nosi i nosiła nazwę Pedagogicznej,
wydaje mi się to anachroniczne i irracjonalne
- mówi profesor
Józef Kuźma,
dziekan
Wydziału Pedagogicznego AP
28
PSYCHOLOGIA
Międzynarodowe akty prawne nie w pełni
chronią prawa osób z autyzmem. Konieczne
było utworzenie Karty Praw Osób
z Autyzmem, która została podpisana przez.
Parlament Europejski. Szkoda, że regulacje
prawne pozostają często w formie martwego
zapisu, nie przekładając się na praktyczną
realizację — o dzieciach z „zamkniętego
świata" pisze
Joanna Kossewska
35
ŻYCIE UCZELNI
Jestem zwolennikiem wpisu warunkowego
bez większych restrykcji. Sytuacja materialna
studentów zmienia się drastycznie, więc
regulamin studiów nie powinien być tak
rygorystyczny. Niejednokrotnie z powodu
kłopotów materialnych studenci nie spełniają
w terminie wymogów regulaminu
— mówi
Czesław Kuś
W numerze
48
DYSKUSJI
Poznanie naukowe zawsze najlepiej się udaje, gdy powstaje wspólnota zdolnych poznawczo
pasjonatów. Nauka w niedawnym jeszcze rozumieniu była elitarna. Gdy z tej elitarności się
rezygnuje, ale ciągle stawia się jej cel poznawczy, to musi narastać fala wyników miałkich
— mówi profesor
Marian Grabowski,
autor głośnej książki
Istotne i nieistotne w nauce
9 9
DYDAKTYKA
Wydaje się, że coraz więcej rodziców zdaje sobie sprawę
z ważności podtrzymywania kontaktów z krajem pochodzenia,
również poprzez naukę języka polskiego. Niestety, nie wszystkie
dzieci, które potrzebują takiego kontaktu i pomocy mogą ją
otrzymać — blaski i cienie pracy nauczyciela języka polskiego
w Islandii opisuje
Emilia Młyńska
60
REFORMA SZKOŁY WYŻSZEJ
Duże znaczenie dla rozwoju, nie tylko naukowego, studenta ma „tutoring” — indywidualne zajęcia
z wybranym pracownikiem, pod którego kierunkiem może on włączać się w prace badawcze, przygo­
towywać publikacje, opracowywać nowe standardy postępowania lekarskiego czy pielęgniarskiego,
pisać pracę dyplomową, czy dyskutować na interesujące go tematy - specyfikę kształcenia w systemie
ba.se leaming
na Uniwersytecie w Maastricht omawiają
Wojciech Klapa
i
Ewa Ziarko
65
KONFERENCJI
Wnioski z konferencji posłużą między innymi do tego,
by lepiej osadzić wiedzę o nowoczesnych technikach
informacyjnych (Tl) w uniwersyteckich programach
nauczania przyszłych nauczycieli różnych przedmiotów,
a także do lepszego planowania i prowadzenia pody­
plomowego szkolenia aktualnie czynnych zawodowo
nauczycieli — problematykę IV Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej
Informatyczne Przygotowanie.
Nauczycieli
prezentuje
Barbara Kędzierska
91
G A LER IA
KO NSPEKTU
Iluzjonizm staje się w malarstwie jedną
z dróg jego rozwoju. Tęsknoty mimety-
czne, stwarzające trudności w ocenie
tego, co jest namalowane, a co rzeczy­
wiste, przybierają pełnię w barokowych
wnętrzach świątyń i pałaców — o radości
iluzji malarskiej pisze
Romuald Oramus
95
WIERSZE
Andrzeja Drożdża
Chcemy zostać przyjaciółmi
ja i miody pastor z Hiddensee.
Idziemy kamienistym wytrrzeżem okryci gumowymi płaszczami.
Morze wytrąca nam każde słowo z Ust,
Gdy próbujemy przekrzyczeć jego łoskot.
Rzuca nam pod nogi połamane muszle w kiściach wodorostów.
0 czymś się zapewniamy nawzajem, nawzajem się nie słysząc.
(fragment)
98
K SIĄŻK I
0 książkach
Tadeusza Budrewicza,
Józefa Szockiego
1 Czesława Banacha
piszą Michał Zięba,
Halina Kosętka
i Marian Śnieżyński
K O N S P E K T W IN T ER N ECIE
Zajrzyj na naszą stronę, która jest też stroną naszych współpracowników i autorów
www.wsp.krakow.pl/konspekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin