Boży Plan Zbawienia.pdf

(240 KB) Pobierz
BOŻY PLAN ZBAWIENIA
Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;
Rzymian 3:10
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
Rzymian 3:23
A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;
Hebrajczyków 9:27
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył,
a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
Izajasz 53:6
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!
Niech bezbożny porzuci swoją drogę...
Izajasz 55:6-7a
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści
nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
1 Jan
1:9
Przeto upamiętajcie [pokuta](zmiana
myślenia, odwrócenie się od grzechu)
i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze …"
Dzieje Apostolskie 3,19
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli,
ani z woli mężczyzny lecz z Boga
Jan 1:12-13
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Jan 3:5
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu
swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzymian 10:9
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego
imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Dzieje Apostolskie
4:12
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot,
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot
wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym
Rzymian 6:23
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,
ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Marek 16:16
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Mateusz 28:19
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie
przebaczy wam waszych przewinień.
Mateusz 6:15
I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
Mateusz 10:38
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia,
bez którego nikt nie ujrzy Pana,
Hebrajczyków 12:14
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efezjan 2:8,9
I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca.
Filipian 2:11
i tak zawsze będziemy z Panem.
1 Tesaloniczan 4:17b
JEZUS UMARŁ NA KRZYŻU ZA NASZE GRZECHY
Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem,
że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; Że został
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie
z Pismem; I że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu.
1 Koryntian 15:3-5
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna,
aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Jan 3:16
Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
Rzymian 10:13
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a ja wam dam odpoczynek.
Mateusz 11:28
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jeśli jesteś gotowy, wierzysz w to co mówi Słowo Boże i masz szczere
pragnienie w sercu przyjść teraz
do Pana Jezusa, nie wahaj się. Bóg bardzo Cię kocha i czeka całe Twoje życie, abyś to uczynił.
A w ten sposób, bez względu na Twoją przeszłość, staniesz się nową istotą.
"Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło,
oto wszystko stało się nowe."
2 List do Koryntian 5,17
Przykładowa Modlitwa Grzesznika
WIERZĘ W CIEBIE OJCZE. WIERZĘ W CIEBIE JEZU CHRYSTE.
WIERZE OJCZE ŻE JEZUS JEST TWOIM SYNEM. PANIE JEZU, DZIĘKUJĘ, ŻE UMARŁEŚ ZA MNIE
NA KRZYŻU. DZIĘKUJE CI, ŻE WZIĄŁEŚ WSZYSTKIE MOJE GRZECHY I PRZEKLEŃSTWA NA
SIEBIE, ABYM MÓGŁ BYĆ WOLNY W TOBIE JEZU.
WIERZE W TO, ŻE UMARŁEŚ ZA MNIE I ZMARTWYCHWSTAŁEŚ. PRZYJMUJE TWOJE
PRZEBACZENIE I Z GŁĘBI MEGOSERCA ZDECYDOWAŁEM SIĘ, ABY ZAPROSIĆ CIĘ DO MOJEGO
ŻYCIA. PRZEPRASZAM CIĘ ZA WSZYSTKIE MOJE GRZECHY. ODWRACAM SIĘ OD ŻYCIA W
GRZECHU I BUNCIE ORAZ ŻYCIA Z DALA OD CIEBIE. JEŚLI W MOIM SERCU JEST
JAKAKOLWIEK URAZA BĄDŹ NIE PRZEBACZENIE W STOSUNKU DO KOGOŚ. ZOSTAWIAM
TO I PRZEBACZAM KAŻDEMU TAK JAK CHCE ABY BÓG MI PRZEBACZYŁ. DZIĘKUJE CI, PANIE
JEZU, ZA TO, ŻE MNIE W PEŁNI ZAAKCEPTOWAŁEŚ I ŻE MNIE KOCHASZ. ZAPRASZAM CIĘ DO
MOJEGO ŻYCIA, ABYŚ ZMIENIŁ MOJE SERCE W TWOJA ŚWIĄTYNIĘ. JEŚLI KIEDYKOLWIEK
BYŁEM ZAMIESZANY W OKULTYZM TO UZNAJE TO ZA GRZECH I PROSZĘ CIĘ O
PRZEBACZENIE. ZRYWAM W TEJ CHWILI KAŻDY KONTAKT Z SZATANEM I MOCĄ
OKULTYSTYCZNĄ W IMIENIU JEZUSA. DZISIAJ TU I TERAZ WYZNAJE SWOIMI USTAMI, ŻE TY,
JEZU CHRYSTE, JESTEŚ MOIM PANEM I ZBAWICIELEM. PRZYCHODZĘ DO CIEBIE TERAZ PANIE
JEZU JAKO DO TEGO KTÓRY CHRZCI DUCHEM ŚWIĘTYM. PROSZĘ CIĘ JEZU PRZYJDŹ I
OCHRZCIJ MNIE I NAPEŁNIJ DUCHEM ŚWIĘTYM. W IMIENIU JEZUSA. AMEN.
Dziękuje Ci Ojcze za uwolnienie i zbawienie w Imieniu Jezusa. Amen.
Gratulacje witamy w Bożej Rodzinie!
Gratuluję Ci! Podjąłeś trafną decyzję,pojednałeś się z Bogiem.
Jeśli z serca pomodliłeś się powyższą modlitwą, Bóg wybaczy Ci grzechy
i Zbawi Cię. Uczyni Cię Swoim dzieckiem oraz da Ci Życie Wieczne.
Ważne dodatkowe informacje
Czytanie Biblii i codzienna modlitwa będą stanowić ważne punkty
chrześcijańskiego rozwoju. Poproś Boga aby dał Ci znak aby pokierował Cię
do kościoła z zdrowym ewangelicznym nauczaniu. Również Słowo Boże mówi
o chrzcie [Mateusz 28:19], oraz uwielbieniu i żywej społeczności wśród
wiernych chrześcijan w Kościele.
Błogosławieństwa Bożego.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin