Skarga - Żywoty Świętych - tom 1 z 12 - Styczeń.pdf

(7372 KB) Pobierz
ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
NOWEGO ZAKONU
NA KAŻDY DZIEŃ PRZEZ CAŁY ROK
X. PIOTRA SKARGĘ Soc. Jesu.
W YD AN I E D W U DZ I ES T E PI Ą T E .
ŻYWOTÓW TOM PIERWSZY.
STYCZE Ń.
W KRAKOWIE.
CZCIONKAMI DRUKARNI A. KOZI AŃ SKIEGO.
1899.
Cena opr. ‘0 hal. (70 fonig).
SPIS RZECZY
zawartych w I. tomie.
Str.
Przedmowa wydawcy....................................................... 3
Przedmowa X. Piotra Skargi do dziewiątego
wydania...................................................................
7
Pisarze Żywotów Świętych............................................. 21
Doktorowie...................................................................... 22
Dnia 1 Stycznia, Żywot P. naszego Jezusa .
. 23
Tegoż dnia, Żywot Ś. Bazyliusza Wielkiego .
33
Nauka Bazyliusza Ś. o tych artykułach, na
które heretycy biją................................................... 60
Dnia 2 Stycznia, Żywot Ś. Eufrozyny Dziewicy 69
Dnia 3 Stycznia, Żywot Gordyusza Męczen­
nika ..........................................................................82
Dnia 4 Stycznia, Żywot Ś. Martyny Męczen-
niczki........................................................................96
Dnia 5 Stycznia, Żywot Ś. Apollinary .
. . 102
Dnia 6 Stycznia, Na dzień Trzech Króli:
Kazanie krótkie..............................................................110
Dnia 7 Stycznia (w Mart. Rzym. 5), Żywot
Ś. Symeona Słupnika Starszego . . . .
1 2 1
®8>-
Dnia 8 Stycznia (w Mart. Rzym. 13 Lut.), Ży­
wot Ś. Polieukta Męczennika......................
Dnia 9 Stycznia (w Mart. Rzym. 15), Żywot
Ś. Makarego................................................
Dnia 10 Stycznia (w Mart. Rzym. 15), Żywot
drugiego Makarego Aleksandryjskiego i
Marka niejakiego.........................................
Dnia 11 Stycznia (w Mart. Rzym. 3), Męczeń­
stwo Piotra Ś., Balsamem zwanego . . .
Dnia 12 Stycznia (w Mart. Rzym. 5), Żywot
S. Edwarda, króla angielskiego . . . .
Dnia 13 Stycznia (w Mart. Rzym. 7), Żywot
Ś. Lucyana i dwojga dziatek Męczenników
Dnia 14 Stycznia (w Mart. Rzym. 13), Żywot
Ś. Hilaryusza...............................................
Nauka S. Hilaryusza o niektórych artykułach,
na które kacerstwa dzisiejsze biją .
. .
Dnia 15 Stycznia (w Mart. Rzym. 13), Żywot
Svv. Pawia pierwszego pustelnika . . . .
Dnia IG Stycznia (w Mart. Rzym. 19), Żywot i Mę­
czeństwo Cyryaka, Smaragda, Larga i innych;
dodane Męczeństwo Ś. Marcella Papieża . . 209
Dnia 17 Stycznia, Żywot Ś. Antoniego Pustek
220
Dnia 18 Stycznia (w Mart. Rzym. 14), Żywot
Feliksa (Szczęsnego) Kapł. Nolańskiego
Dnia 19 Stycznia, Męczeństwo Ś. Maryusza,
Marty, Audyfaxa i Abakuka.......................
Dnia 20 Stycznia, Żywot Ś. Sebastyana Męczen­
nika i innych, zwłaszcza Marka i Marce­
lina ..............................................................
Dnia '21 Stycznia (w Mart. Rzym. 12)
Ś. Agnieszki.............................. ....
Dnia 22 Stycznia, Żywot Ś. Wincentego Męcz.
Dnia 23 Stycznia (w Mart. Rzym. 22), Żywot
i Męczeństwo Ś. Anastazego persyanina .
Dnia 24 Stycznia (w Mart. Rzym. 4), Żywot
Ś. Tymoteusza.............................................
Dnia 25 Stycznia, O nawróceniu dziwnem Wiel­
kiego Apostoła Pawła S. Kazanie krót.. .
Dnia 26 Stycznia, Żywot i Męczeństwo Ś. Poli­
karpa biskupa Smyrneńskiego....................
Dnia 27 Stycznia, Żywot Ś. Jana Chryzostoma
albo Złotoustego..........................................
Nauka Ś. Jana Chryzostoma o tych artykułach,
na które dzisiejsze kacerstwa kija . . .
Dnia 28 Stycznia, Żywot Ś. Jana Jałmużnika .
Dnia 29 Stycznia, Przykłady i powieści tegoż
Ś. Patryarchy...............................................
Dnia 30 Stycznia (w Mart. Rzym. 11 Sierp.),
Żywot Ś. Tyburcyusza Męczennika . .
.
Dnia 31 Stycznia, Żywot Ś. Witalisa . . . .
Przedmowa wydawcy.
tem ku duchownemu wiernych pożytkowi |
rozpoczętem wydawnictwie dzieł religijnych,
j
a ludziom każdego stanu przystępnych, należało |
się szczególne miejsce
Żywotom Świętych
napi­
sanym przez wielkiego naszego Skargę. Boć ja- j
wną jest rzeczą, że to dzieło Skargi między tego
rodzaju pismami przednie zajmuje miejsce. Po­
daję Ci je więc miły czytelniku w tym zbio­
rze
v
j)ohożnych książek dla ludzi każdego stanu“
z tern życzeniem, aby Ci ku zbudowaniu słu­
żyło. Przyjm je mile, tembardziej, że starałem
się to nowe wydanie Żywotów Świętych tak
urządzić, aby każdemu ułatwić nabycie, czy­
tanie i rozumienie tej tak znakomitej książki.
Cena, stosunkowo do objętości dzieła, niska,
i każdemu dana sposobność uiszczenia się z niej
powoli, bo całe dzieło w 12 tomikach jeden po
drugim wychodzić będzie, i każdy tomik osobno
kupować można. Dlatego i pisownię zastosowano
do dzisiejszej ortografii, a niektóre dziś niezro­
zumiałe i przestarzałe wyrazy zastąpiono innemi,
teraz więcej używanemi.
W
Zgłoś jeśli naruszono regulamin