Karakter.1997.DVDRip.AVC.txt

(52 KB) Pobierz
{1}{1}25
{1472}{1571}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1572}{1608}Przyszed3em powiedzieę,
{1615}{1665}ae zosta3em dzi|zaprzysiźaony jako prawnik.
{1668}{1721}Pewnie ci przykro,|ale zosta3em
{1724}{1773}i przychodzź teraz po raz ostatni.
{1882}{1973}Aegnaj na zawsze.|Nie istniejesz jua dla mnie.
{2343}{2380}Gratulujź.
{2406}{2454}Ty mi gratulujesz?
{2546}{2592}Nie mogź podaę ci rźki.
{2595}{2654}Komu, kto zawsze by3|przeciwko mnie.
{2666}{2816}Lub pomaga3.
{4083}{4221}CHARAKTER
{7688}{7737}Ofiara ci gratuluje.|Mówi: "gratulujź",
{7757}{7887}wyci1ga rźkź,|podajesz mu j1 i potem wychodzisz.
{7889}{7948}Cóa to musia3 byę za ucisk!
{7950}{8047}Schodz1c,|potkn13e siź na schodach.
{8058}{8111}Czy widzia3e to?
{8131}{8209}Nie rozpoznajesz?|To 3adny nóa.
{8212}{8256}Lecz nie tak 3adny jak ten.
{8279}{8311}We go.
{8327}{8354}No jua!
{8360}{8455}Znasz to uczucie?
{8637}{8676}Proszź wezwaę lekarza.
{8838}{8928}Chcia3by siź pan|czego napię? Moae zjeę?
{8930}{8965}Ja tea poproszź.
{9106}{9185}Pan Jacob Willem Katadreuffe.
{9282}{9342}Dobrze wymawiam?|"Katadreuffe?"
{9387}{9511}Jest pan podejrzany|o zabójstwo egzekutora d3ugów,
{9514}{9582}Arenda Barenda Dreverhavena.
{9584}{9663}To nazwisko brzmi jak grom.
{9698}{9778}Wiźc tego popo3udnia|odwiedzi3 pan Dreverhavena,
{9781}{9861}ale nie zdarzy3o siź|nic niezwyk3ego.
{9900}{10037}Jakie stosunki 31czy3y pana|z panem Dreverhavenem?
{10217}{10260}Dreverhaven.
{10262}{10357}To nazwisko by3o legend1|na d3ugo przed tym, zanim je us3ysza3em.
{11353}{11430}Panie, to nie potrwa d3ugo,|moae dzi w nocy...
{11716}{11784}Taki pan dobry,|niech pana Bóg b3ogos3awi.
{12259}{12414}Ty cholerny 3ajdaku!
{12437}{12530}Dreverhaven,
{12533}{12585}Egzekutor d3ugów.
{12594}{12661}Bezlitosne prawo,
{12664}{12713}przekleństwo biedoty.
{12735}{12784}Wiem, jak1 reputacjź mia3 Dreverhaven,
{12786}{12931}ale co pana z nim 31czy3o?
{13010}{13061}Prowadzi3 z nim pan interesy?
{13095}{13137}Pracowa3 pan dla niego?
{13177}{13228}A moae on dla pana?
{13377}{13439}Kiedy spotka3 pan go|po raz pierwszy?
{13442}{13469}W domu
{13542}{13591}mia3 gospodyniź.
{13612}{13686}Jacobź, w skrócie Jobź.
{13711}{13833}By3a ma3omówn1 m3od1 kobiet1,|lecz nie zwaaa3 na to.
{13836}{13884}Sam nic nie mówi3.
{13936}{14022}Pracowa3a u niego od roku,|kiedy jednego wieczoru...
{14704}{14795}To by3 tylko jeden raz.|Niczego to nie zmieni3o,
{14817}{14882}ale szeę tygodni póniej|ona przemówi3a.
{14915}{14964}Jestem w ci1ay.
{15061}{15094}Odchodzź.
{15364}{15438}Ojciec powinien|3oayę na dziecko.
{15441}{15472}Zmusisz go|do p3acenia, prawda?
{15479}{15490}Nie.
{15492}{15516}Napisa3a do niego?
{15518}{15538}Nie.
{15540}{15566}Ale napiszesz?!
{15569}{15642}Nie!
{15759}{15809}Dreverhaven by3 pańskim ojcem.
{15823}{15865}Noszź nazwisko matki.
{15868}{15970}Wiźc Dreverhaven|nie poczu3 siź odpowiedzialnym?
{15973}{16057}Nie...
{16111}{16181}To nie tak. Po narodzinach|zamieszkalimy w innej czźci miasta.
{16193}{16240}Matka przeprowadzi3a siź|do wschodniej dzielnicy.
{16737}{16838}Wynajź3a pokój na Zeilstraat 142,
{16840}{16934}za 7 guldenów tygodniowo.
{16936}{17020}Prowadzi dom trzem rednio zamoanym rodzinom
{17022}{17122}i lekarzowi przy Wschodnim Nabrzeau.
{17174}{17237}A dziecko? Jak ma na imiź?
{17244}{17271}Jacob.
{17309}{17345}Jacob Willem.
{17671}{17740}List Dreverhavena zawiera3 3 s3owa.
{17822}{17882}KIEDY SIŹ POBIERZEMY?/
{17895}{17989}Propozycji towarzyszy3 przekaz na stosown1 sumź.
{18044}{18082}Zwrot do nadawcy!
{18219}{18268}Dreverhaven przyj13 pieni1dze,
{18345}{18399}by przes3aę je ponownie miesi1c póniej.
{18421}{18465}A ona znowu je odes3a3a,
{18485}{18546}on za pos3a3 je za miesi1c.
{18682}{18718}Zwrot do nadawcy!
{18745}{18820}Ta przepychanka ci1gnź3a siź ponad rok.
{19058}{19108}Czy nie zechcia3by pan weję?
{19313}{19373}Pieni1dze wraca3y|i sz3y ponownie 13 razy,
{19376}{19437}wiźc zdecydowa3a jeszcze raz|rozwaayę jego propozycjź.
{20974}{21041}BŹKART
{21319}{21362}Twoja matka to dziwka!
{21764}{21863}Nie pierwszy raz wspomniano|"nieobecnoę" mojego ojca.
{21866}{21987}Kiedy pyta3em, kim lub gdzie jest,|niezmiennie odpowiada3a:
{21995}{22076}Niczego od niego nie potrzebujemy.
{22078}{22154}Potem milcza3a, jak zawsze.
{22269}{22375}Mieszkam po drugiej stronie ulicy.|Nie przeszkadzam?
{22549}{22590}Zmar3a moja aona.
{22603}{22729}Pomyla3em wiźc,|aeby zobaczyę siź z tob1,
{22736}{22803}ae moae chcia3aby siź|dowiedzieę, ae jestem wolny.
{22946}{22999}Nie musisz od razu podejmowaę decyzji.
{23020}{23072}Rozwaaź twoj1 propozycjź.
{23149}{23271}Pomyla3em, ae polubienie jego|to dobry pomys3.
{23315}{23399}Niestety, wkrótce wyjechalimy stamt1d.
{23691}{23725}Twoja matka to dziwka!
{24325}{24394}Jacobie!
{24464}{24478}Do domu!
{24482}{24524}Dziwka!
{24541}{24588}Id st1d!
{24868}{24929}Tego samego dnia matka nas spakowa3a
{24931}{24988}i poszukalimy nowego lokum.
{25776}{25841}Przez ca3y wieczór matka nic nie mówi3a,
{25903}{25965}ale wiedzia3em, ae j1 zrani3em,
{25973}{26065}poniewaa straci3em zimn1 krew.
{26142}{26250}Postanowi3em nieustannie siź kontrolowaę.
{26264}{26323}To dobry zamiar,|panie Katadreuffe.
{26330}{26383}Czy dotrzyma3 pan dzi tego?
{26430}{26453}Tak.
{26481}{26549}To nie pomog3o Dreverhavenowi.
{26569}{26605}Pan to powiedzia3.
{26629}{26717}W kaadym razie, dzi po po3udniu|odwiedzi3 pan Dreverhavena.
{26719}{26769}Zak3adam, ae nie pierwszy raz.
{26772}{26796}Tak.
{26833}{26955}Nasza przeprowadzka w pobliae|przystani zbliay3a nas do niego.
{26994}{27078}By zarobię na czynsz,|matka kupi3a maszynź do szycia.
{27094}{27192}W domu by3o co,|co odegra3o póniej wiźksz1 rolź.
{27895}{27948}Ksi1aki napisane w obcym jźzyku.
{27970}{28082}Jako ae poprzedni mieszkańcy|wyjechali za granicź, mog3em je zatrzymaę.
{28282}{28379}Odt1d 3atwiej by3o znosię jej milczenie.
{28406}{28482}Ca3ymi dniami studiowa3em wspania3e obrazki,
{28495}{28595}a dziwne s3owa by3y mniej obce, nia s1dzi3em.
{28798}{28851}Elephant.
{28920}{28957}Po angielsku "s3oń".
{29102}{29223}Odwieczne milczenie matki sprawia3o, ia myla3em,|ae nie znosi mego towarzystwa.
{29285}{29367}Póniej uwiadomi3em sobie,|ae nasze charaktery kolidowa3y ze sob1.
{29528}{29601}Nasze kontakty by3y niezrźczne
{29632}{29685}i pozosta3y takimi,|gdya stanowilimy przeciwieństwa.
{30777}{30802}Jacobie!
{30878}{30908}Joba!
{31399}{31424}Chodmy.
{31569}{31649}Jacob!
{34749}{34806}- Przy drzwiach stoi ch3opiec.|- Szuka ojca.
{36179}{36198}Nazwisko?
{36200}{36227}Jonson.
{36241}{36265}Jonson.
{36302}{36326}Jonson.
{37224}{37241}Nazwisko?
{37243}{37277}De Beer.
{37312}{37340}Maas.
{37369}{37403}Verkerk.
{37431}{37465}Dreverhaven.
{37593}{37668}Dreverhaven, Po3udniowe Nabrzeae 11.
{38705}{38780}Przykro mi,|ale nigdy nie spotka3em tego ch3opca.
{39637}{39822}Psiamaę!
{40588}{40638}Niczego od niego|nie potrzebujemy.
{40772}{40804}Zaczekaj.
{41216}{41310}Od tamtej chwili postanowi3em|zostawię go samemu sobie.
{41312}{41397}Rozumiem. Papierosa?
{41472}{41503}Dziźkujź.
{41564}{41607}Co pan robi3 póniej?
{41622}{41732}Jest pan prawnikiem,|musia3 pan studiowaę.
{41734}{41784}Po szkole matka|nie pozwoli3a mi siź uczyę handlu
{41787}{41846}Nie by3o pieniźdzy.|Musia3em sam o siebie zadbaę.
{41858}{41915}Zmienia3em prace, jedna za drug1.
{41918}{41985}Van Zwavel, Huizing, Kerk,
{41987}{42067}Katadreuffe!
{42079}{42189}Przykro mi.|Spróbujcie jeszcze za miesi1c.|Moaecie odeję.
{42318}{42434}Zazwyczaj praca by3a dorywcza,|z wielotygodniowymi przerwami.
{42444}{42513}Wype3nia3em czas czytaniem mojej encyklopedii.
{42516}{42599}Kończy3a siź na T,|ale to nie mia3o znaczenia.
{42605}{42723}By j1 rozszyfrowaę, uaywa3em s3ownika.|Przyswaja3em wiedzź strona po stronie.
{42842}{42936}Tymczasem coraz bardziej dzia3alimy sobie na nerwy.
{42943}{42998}Chcia3em odeję i zacz1ę|utrzymywaę siź samemu.
{43005}{43069}Widaę ona chcia3a tego samego.
{43164}{43242}Ma3y, ale suchy i ciep3y.
{43316}{43383}Syn przenosi siź do pokoju z ty3u.
{43523}{43555}Ile?
{43557}{43608}Siedem guldenów, z wyaywieniem.
{43619}{43705}Wola3abym, aeby pan raczej|nie pali3 w pokoju.
{43746}{43773}Jan Maan.
{43963}{44047}Jan Maan by3 komunist1.|Tokarzem, który wyprowadzi3 siź
{44064}{44188}po k3ótni z rodzicami o narzeczon1.
{44190}{44286}Trudy. Pozna3em j1 w sto3ówce.
{44295}{44399}Moja matka powiedzia3a: "sto3ówka?|Ona ayje z napiwków".
{44447}{44509}4 tygodnie póniej|zarźczyny zosta3y zerwane.
{44526}{44586}Ale Jan Maan jua pozosta3 z nami.
{44818}{44862}Wyjrza3em dzi rano,
{44863}{44923}lato siź spónia w tym roku.
{44948}{45001}Nie ma jeszcze aadnych oznak.
{45147}{45192}Trochź to potrwa.
{45296}{45366}- Ona nigdy siź nie odzywa.|- To co miźdzy wami?
{45369}{45422}S1dzi, ae powinienem wiźcej wychodzię.
{45422}{45441}Szukaę pracy.
{45444}{45471}Budowaę co,|pi1ę siź po szczeblach.
{45521}{45591}To spo3eczeństwo|nie chce karierowiczów.
{45593}{45622}Zamierzacie to zmienię?
{45624}{45684}Partia stale siź rozrasta.
{45687}{45719}To z powodu bezrobocia.
{45736}{45799}Pod koniec stulecia|kaady bździe komunist1.
{45801}{45877}Masz czas,|aeby ze mn1 póję.
{45950}{46025}Dzień dobry,|my w sprawie og3oszenia.
{46043}{46060}Ma pan sklep na sprzedaa?
{46075}{46103}W3anie pan w nim jest, panie...?
{46110}{46135}Katadreuffe.
{46151}{46201}Lucas Meijer.
{46202}{46246}Ile to bździe kosztowa3o,|panie Meijer?
{46327}{46368}900.
{46371}{46475}200 za towar|i 700 za dobr1 wolź.
{46579}{46617}No, nie wiem,
{46620}{46663}ale 700 za dobr1 wolź?
{46666}{46714}Nie s1dzź, ae mia3 jakich klientów.
{46734}{46769}Widzź co w tym.
{46772}{46803}Widzisz jakich klientów?
{46875}{46948}Jest wczenie i bźdz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin