If These Walls Could Talk (1996).txt

(57 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{1061}{1156}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1157}{1265}Mamy si3ź. Mamy wizerunek.|Mamy wiedzź.
{1310}{1397}Pro-life jest w natarciu.|Wojna bździe trwa3a aa do końca.
{1452}{1495}Oni s1 chorzy.|Oni s1 zboczeni.
{1672}{1712}Musicie odpokutowaę.
{1715}{1787}Nie koció3! Nie państwo!|Kobiety musz1 decydowaę o swoim losie!
{2052}{2120}Teraz chcemy równoci.
{2122}{2195}Wczoraj wieczorem kontrowersje dotycz1ce aborcji|znów znalaz3y siź w Bia3ym Domu.
{2195}{2282}Nie usi1dź do negacjacji z mordercami dzieci.
{2285}{2390}Nie bździemy d3uaej tolerowaę |prawa, które upokarza...
{2392}{2452}okalecza i zabija kobiety!
{2455}{2505}Co z prawami dziecka?
{2507}{2610}Gdy mówicie o prawach kobiet,|mówicie o jednej trzeciej wyborców.
{2612}{2687}Pos3uchaj, kochanie, gdyby |mźaczyni mogli byę zap3adniani...
{2690}{2742}aborcja by3aby sakramentem.
{2742}{2835}S1d zadecydowa3, ae w 3 pierwszych tygodniach ci1ay...
{2837}{2930}tylko kobieta i jej lekarz mog1 |decydowaę o jej aborcji.
{4650}{4745}- Dzieńdobry, pani Donnelly.|- Czeę, Jim.
{4745}{4812}- Wygl1da bardzo 3adnie.|- O, tak.
{4815}{4877}Bździesz mia3 najpiźkniejszy|dom w ca3ym bloku.
{7552}{7627}Dr. Hanks przeprasza, ae tak d3ugo to trwa.
{7627}{7672}Jak d3ugo jeszcze?
{7672}{7722}Mylź, ae to jeszcze z 10 minut...
{7725}{7807}potem wyjdzie i porozmawia z wami o waszej mamie.
{7810}{7852}Dr. Kramer?
{7852}{7920}Doktorze Kramer, przepraszam.|Muszź porozmawiaę z panem o...
{7922}{7982}Mam spotkanie z aon1 i jestem jua spóniony.
{7985}{8042}To zajmie tylko minutź z pańskiego czasu.
{8112}{8202}By3am w lekkim szoku od |czasu naszej wczorajszej rozmowy.
{8205}{8277}ale myla3am o tym|i wiem jua, co powinnam zrobię.
{8277}{8350}Potrzebujź tylko pańskiej pomocy|i trochź informacji.
{8352}{8445}Stawiasz mnie w niewygodnej pozycji, Claire.
{8447}{8500}Znam Donnelly'ch od dawna.
{8500}{8565}Równiea o nich mylź, doktorze Kramer.
{8567}{8647}S1 praktycznie ca31 moj1 rodzin1.
{8650}{8732}Dlatego pomyla3am, ae moae |móg3by pan przepisaę co mi.
{8770}{8822}Wiem, ae s1 leki, które mog3abym wzi1ę.
{8825}{8872}Obawiam siź tylko, ae nie znam dawek.
{8875}{8922}Nie mogź ci nic przepisaę.
{8942}{9000}Przerywanie ci1ay jest nielegalne.
{9135}{9200}Mogź daę ci numer do Domu |Florence-Critten w Moreville.
{9202}{9287}Zajm1 siź sprawami adopcyjnymi |i dadz1 ci dach nad g3ow1.
{9287}{9387}To niewykonalne. |Nie mogź wyjechaę na 7 miesiźcy.
{9390}{9462}- Co mia3abym wszystkim powiedzieę?|- Tego nie wiem, Claire.
{9465}{9535}To jest ten rodzaj spraw, |o których naleay pomyleę...
{9537}{9595}zanim dostajemy siź do takich sytuacji.
{12290}{12402}- Becky, nie musisz zmywaę mi naczyń.|- Och, obudzi3am ciź.
{12430}{12500}Nie, tylko trochź le siź czujź.
{12502}{12600}Wiem. By3am na gor1cej linii z|twoj1 mam1. Powiedzia3a mi wszystko.
{12602}{12672}- Hej, moja s3odka dziewczynko.|- Wiesz co?
{12675}{12740}Bez urazy, ale to napewno jest zaraliwe..
{12742}{12832}a ostatni1 rzecz1, jakiej potrzebujź,|jest chore dziecko.
{12832}{12875}Chod tu, cukiereczku.
{12925}{13007}- To co ao31dkowego.|- Tu masz zabaweczki...
{13110}{13212}Nie chcia3am ciź niepokoię, ale mama|prosi3a mnie o trochź roso3u...
{13215}{13280}i przynios3am ci gazety.
{13307}{13382}Przys3a3a tea termos.
{13465}{13525}Proszź, kochanie.
{13525}{13582}- Dziźki.|- Na zdrowie, Claire.
{13582}{13647}Wygl1dasz naprawdź okropnie.
{13717}{13755}Twoja mama naprawdź przesadza.
{13780}{13850}To znaczy, zbyt duao robi dla mnie.
{13852}{13920}Malowanie domu i...
{13920}{13982}wiem, ae to dla nich olbrzymi wydatek.
{14010}{14082}Cóa, wiesz, jaka jest.
{14162}{14257}Pozwól jej sobie pomóc.|To jej robi dobrze.
{14277}{14312}Wiesz, jak to jest?
{14315}{14390}Mylź, ae robi1c to dla ciebie,|czuje, ae...
{14390}{14452}nie utraci3a ca3kowicie Stevena.
{14512}{14572}Boae, by3a taka szczźliwa|kiedy siź pobralicie.
{14575}{14657}By3a taka dobra dla mego brata.|Tak bardzo ciź kocha3.
{14660}{14757}Przepraszam, Claire.|Czasem jestem taka g3upia.
{14757}{14797}W porz1dku.
{14907}{14962}Chcia3abym ci pomóc, kochanie.
{15092}{15152}Tak duao siź dzieje.
{15195}{15267}- Do zobaczenia.|- Powiedz mamie, ae dziźkujź za zupź.
{15270}{15317}Powiem. Pa.
{15320}{15427}Kogo my tu mamy! Hej, Louise.|Avon lady, gdzie moja pomadka?
{15427}{15522}- W nastźpny wtorek.|- Muszź j1 mieę na Dzień Dziźkczynienia.
{15540}{15600}Jest taka niecierpliwa.
{15602}{15692}To moja ostatnia próbka, musi|ci wystarczyę do wtorku.
{15695}{15742}- Dziźkujź.|- Nie ma za co.
{15745}{15807}O boae. 12:35.|Muszź odebraę Michaela.
{15810}{15887}- Do zobaczenia, tak?|- Pa, kochanie.
{15930}{16022}- Dom wygl1da piźknie, Claire.|- Dziźki, Louise.
{16022}{16060}Hej, Louise?
{16100}{16147}Muszź zadaę ci pytanie.
{16147}{16217}Mog3aby tu podeję?|bo jestem w negliau.
{16220}{16260}Och, jasne.
{16355}{16377}S3ucham?
{16380}{16440}- Do zobaczenia za godzinź.|- Ok, Jim.
{16540}{16595}Nigdy ciź o to nie pyta3am...
{16597}{16707}ale wiem, ae masz moaliwoę|krźc1c siź tu, poznaę wielu ludzi.
{16730}{16790}Jest tu taka kobieta,|ma syna w szpitalu
{16792}{16857}i jeszcze trójkź drobiazgu w domu...
{16857}{16932}w3anie powiedzia3a mi, ae jest w ci1ay.
{16935}{17005}- O boae.|- Jest po prostu zmiaadaona.
{17007}{17057}'Zmiaadaona' to ma3o powiedziane.
{17060}{17152}Zapyta3a mnie, czy nie znam nikogo,|kto móg3by co zrobię.
{17152}{17200}Hej, Louise.
{17200}{17270}- Zatrzymasz siź u nas póniej?|- Tak.
{17272}{17335}Bźdź w okolicy po po3udniu, wiźc|do zobaczenia.
{17402}{17502}Szczerze, to nie znam osobicie nikogo...
{17505}{17590}kto to zrobi3, albo ewentualnie|mówi3y mi, ae to zrobi3y, ale...
{17662}{17720}mylź, ae mog3abym zapytaę.
{17720}{17767}wietnie.
{17797}{17885}S3ysza3am plotki o tym zielonym |domu na Worth Street.
{17885}{17965}Wiesz, ten stary, wielki dom |obok Worth and Pine?
{18017}{18100}No, tak. Mylź, ae do tego musia3aby|byę niele zdesperowana.
{18102}{18160}Ale powinna zapytaę w szpitalu.
{18162}{18247}Tam na pewno kto bździe wiedzia3 |o jakim lepszym miejscu, nie?
{18250}{18297}Mam nadziejź.
{18480}{18555}- Przepraszam, pani Ford?|- Pani Donnelly.
{18557}{18637}Jeszcze nie zaczź3am zmiany, |a jua masa roboty.
{18637}{18702}Przepraszam. Mogź poczekaę.
{18705}{18755}Nie, proszź pokazaę, co tam masz.
{18757}{18847}Mam pytanie dotycz1ce danych z|przyjźcia Maureen Cain's.
{18847}{18922}Muszź wystawię receptź |i trzeba to wyjanię.
{18922}{18962}Rozumiem.
{18965}{19070}Wylź informacjź, ale receptź |moaesz i tak wystawię.
{19072}{19130}Bardzo dobrze. Dziźkujź.
{19132}{19197}Mam tea jeszcze jedno pytanie.
{19200}{19260}Mam przyjació3kź i ona jest w ci1ay...
{19260}{19350}i pyta3a mnie, jako ae tu pracujź...
{19425}{19485}No, rozumiesz, ona nie moae tego zrobię.
{19487}{19552}Nie moae urodzię dziecka.
{19552}{19602}Czego wiźc chcesz ode mnie?
{19630}{19727}Cóa, myla3am, ae bździesz mog3a jej tu pomóc.
{19730}{19787}S3ysza3am, ae jest kto w E. R...
{19900}{19990}Pani Ford, przepraszam.|Nie wiedzia3am, kogo innego zapytaę.
{19992}{20060}- Wiem, ae pracuje pani tu najd3uaej.|- Tak.
{20062}{20117}I chcia3abym zachowaę t1 pracź.
{20117}{20187}Czy nie s3ysza3a, ae wyrzucili przed kilkoma |tygodniami dwie pielźgniarki?
{20187}{20220}Proszź mi wybaczyę.
{20222}{20300}W porz1dku. Proszź przeję. 
{20300}{20350}Skończy3ymy tutaj.
{20435}{20497}Czas zakasaę rźkawy.
{20500}{20615}Co mam jej powiedzieę?|To znaczy, co mogź jej poradzię, aeby zrobi3a?
{20645}{20695}Nie wiem...
{20697}{20760}ale by3oby mi3o, gdyby mnie |jua nigdy nie pyta3o o takie rzeczy.
{21102}{21175}Mylź, ae to jest ten nastźpny.
{21210}{21270}Nie by3em w tej okolicy jua od lat.
{21332}{21420}To jest Worth Street.|To gdzie tutaj.
{21572}{21657}OK, to tu. Ten duay dom.
{21742}{21787}TEN dom?
{21937}{22005}Paniusiu, nie wiem, co chcesz tu robię...
{22005}{22072}ale mogź zaczekaę, jeli chcesz.
{22072}{22110}Nie, OK.
{22110}{22197}Chyba siź pomyli3am. To nie ten dom.
{23577}{23647}Zostaw, mamo.|To jej nie obudzi.
{23650}{23705}Och, jest za g3ono.
{23707}{23790}S1siedzi musz1 myleę, ae mamy jakie przyjźcie.
{23792}{23855}Pozwól, wezmź to.|S1 wiźta, mamo.
{23855}{23935}Jest Dzień Dziźkczynienia.|Mylź, ae moaemy pos3uchaę trochź muzyki.
{23935}{23990}Usi1d.
{23992}{24062}Za renowacjź mieszkania.
{24065}{24117}Chcesz kawa3ek? To twój ulubiony.
{24120}{24180}Oni wynajmuj1, nie mog1 nic zrobię.
{24182}{24260}W tej okolicy to jest nielegalne.
{24262}{24315}S3ysza3am, ae wujek Al...
{24317}{24397}znalaz3 lokatorkź na mieszkanie.
{24397}{24457}Marty nie jest pewnie tym uszczźliwiona.
{24460}{24515}Cóa, trudno siź dziwię.
{24515}{24587}Wiecie, ona jest rozwódk1.
{24587}{24640}Oh, mój boae.
{24642}{24712}Nie wiadomo, jakich ludzi |nasprowadza do domu.
{24712}{24785}Jeli p3aci czynsz, niewaane, kogo sprowadza.
{24787}{24845}P3aci czynsz.
{24847}{24910}- Ten placek jest taki dobry.|- Naprawdź.
{24912}{24995}- Przepyszny.|- 45 - 50 dolarów?
{24995}{25077}- Przypomina mi placek ciotki Maureen.|- Ciotki Maureen?
{25080}{25152}- Tak, tamten by3 palce lizaę.|- Tatusiu?
{25202}{25250}Po prostu pyszny.
{25252}{25312}- Taa, ale nie taki jak ten.|- Dziźkujź.
{25367}{25432}Muszź was przeprosię.
{25435}{25495}Mam dzi nockź, wiźc muszź jua ię.
{25495}{25522}Nie id.
{25570}{25617}Jest póno.|Bill, chodmy.
{25620}{25685}Nie. Dzieci s1 zmźczone.
{25687}{25742}- Podrzucimy ciź do domu|- Przejdź siź.
{25745}{25825}Nie, nie przejdziesz.|Kevin zawiezie ciź do domu.
{25827}{25895}- Odwie j1 do domu.|- Zafunduj przejaadakź szwagierce.
{25897}{25990}Naprawdź, jest ok. Mogź siź przeję.
{26047}{26125}Kevin bździe absolutnie zachwycony, |mog1c za...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin