Moje widzenie swiata - o. Klimuszko.pdf

(655 KB) Pobierz
Ks. Czes∏aw Andrzej Klimuszko
Moje widzenie
Êwiata
wydane przez
Powrót do Natury
Katolickie publikacje
80-345 Gdaƒsk-Oliwa ul. Pomorska 86/d
tel/fax. (058) 556-33-32
1
Ks. Czes∏aw Klimuszko
Sposób na Zdrowie
ZIO¸OLECZNICTWO
SKUTECZNE LECZENIA
PROMIENIOWANIEM
PIRAMIDALNYM
ISBM
83-915142-2-6
Wydane przez
Katolickie Publikacje
Powrót do Natury
80-345 Gdaƒsk-Oliwa
ul. Pomorska 86/d
tel. (058) 556-33-32
2
Spis rzeczy:
Wst´p, czyli jak to si´ zacz´∏o........................................
s. 5
Profarmakologia...........................................................................s. 6
Prototerapia..................................................................................s. 7
Protohigiena..................................................................................s. 10
Protochorurgia..............................................................................s. 11
I Fenomen Janowidzenia
....................................................s. 21
Parapsychologia w moim ˝yciu....................................................s. 21
Próby praktyczne..........................................................................s. 22
Wobec zadania z dwiema niewiadomymi....................................s. 23
Nieznane wciàga mnie w swà orbit´...........................................s. 24
II Odkrycie rzeczywistoÊci
.................................................s. 25
Nieznane pozna∏em......................................................................s. 26
Niedyspozycja janowidzenia..........................................................s. 28
III Z g∏ównego toru na bocznic´
.......................................s. 29
Nastawienie uczestników.............................................................s. 30
Sprawozdanie pierwsze................................................................s. 31
Sprawozdanie drugie....................................................................s. 32
Wp∏yw osoby obcej na fotografi´..................................................s. 33
Rozum i wnioskowanie.................................................................s. 34
Strach przed kompromitacjà........................................................s. 34
Skrzy˝owanie fal informacyjnych................................................s. 35
Specyficzny eksperyment w Monte Carlo....................................s. 36
Polacy w Monte Carlo...................................................................s. 36
IV Czynniki u∏atwiajàce wizj´
...........................................s. 37
AktualnoÊç wydarzeƒ....................................................................s. 36
Przyk∏ad drugiej podobnej sprawy...............................................s. 37
IntensywnoÊç wydarzeƒ................................................................s. 38
Rola Êwie˝oÊci fotografii................................................................s. 39
V Dlaczego fotografia ?
.........................................................s. 40
Obiektyw kamery widzi lepiej ni˝ nasze oko...............................s. 40
Twarz a jej odbicie.........................................................................s. 40
Prze˝ycia psychiczne a stan zdrowia............................................s. 41
Czynniki emocjonalne...................................................................s. 41
Potwierdzenia przyk∏adowe..........................................................s. 42
Poprzez fotografi´ do cz∏owieka....................................................s. 43
Termin wa˝noÊci fotografii...........................................................s. 44
Dowód dotyczàcy drugiego pytania..............................................s. 44
VI Widziany obraz i jego t∏o
................................................s. 45
VII Jak powstaje jasnowidzenie?
.....................................s. 46
Widzenie wywo∏ane.......................................................................s. 46
Widzenie bodêcowe........................................................................s. 47
Widzenie samorzutne....................................................................s. 47
VIII Zakres moich parapsychologicznych
mo˝liwoÊci
..................................................................................s. 47
Nie ma ludzi ograniczonych w ich mo˝liwoÊciach........................s. 47
3
IX RadoÊci i udr´ki jasnowidzenia
...................................s. 49
Jasnowidzenie Apoloniusza z Tiary..............................................s. 50
Widzenie Swedenborga..................................................................s. 50
X Analiza zjawisk parapsychologicznych
......................s. 52
Jasnowidzenie.................................................................................s. 53
Nazwa i definicja jasnowidzenia....................................................s. 54
Istota jasnowidzenia.......................................................................s. 55
Jasnowidzenie telepatyczne...........................................................s. 56
Odbiornik dzia∏a bez stacji nadawczej...........................................s. 57
Prekognicja.....................................................................................s. 58
Zlokalizowanie przedmiotu wizji...................................................s. 61
Telepatia.........................................................................................s. 62
Intuicja............................................................................................s. 64
Intuicja a instynkt..........................................................................s. 65
Instynkt ostrzegawczo-profilaktyczny...........................................s. 66
Instynkt orientacyjny.....................................................................s. 67
Instynkt spo∏eczny..........................................................................s. 68
Instynkt gospodarczy......................................................................s. 68
XI Zjawy senne w moim poj´ciu
..........................................s. 69
Stan zdrowia....................................................................................s. 70
Kontynuacja procesów odebranych wra˝eƒ...................................s. 71
Bodêce zewn´trzne..........................................................................s. 72
Ciep∏o i zimno..................................................................................s. 72
Ból fizyczny......................................................................................s. 73
Ha∏as................................................................................................s. 73
Wstrzàs fizyczny..............................................................................s. 73
Indywidualne reakcje psychologiczne.............................................s. 74
Pod∏o˝e parapsychiczne...................................................................s. 76
XII Hipnotyzm
............................................................................s. 77
Uzupe∏nienie
...............................................................................s. 80
4
Wst´p, czyli
jak to si´ zacz´∏o?
W ho∏dzie mojemu Przyjacielowi - ksi´dzu Czes∏awowi Andrzejowi Klimuszko, a tak˝e dla uczczenia 20
rocznicy Jego Êmierci, postanowi∏em opublikowaç trzy r´kopisy notatek dotyczàcych zio∏olecznictwa,
które otrzyma∏em od Niego w spadku.
Ojca Czes∏awa Klimuszko pozna∏em w latach 60-tych. Po raz pierwszy us∏ysza∏em o Nim od siostry za-
konnej z W´gorzewa, córki chrzestnej mojej matki.
Jeêdzi∏em do Niego z osobami cierpiàcymi, dla których nie by∏o ju˝ ratunku. Wielokrotnie, wobec
bezsilnoÊci medycyny i Êrodków farmakologicznych, zalecane przez ksi´dza Czes∏awa zestawy zió∏ da-
wa∏y skutek rewelacyjny. Chorzy wracali do zdrowia, odzyskiwali si∏y i ch´ç do ˝ycia.
Szczera przyjaêƒ z ksi´dzem Czes∏awem zacz´∏a si´ w sposób nietypowy. Moja stryjenka, która przyje-
cha∏a do Polski na urlop ze Stanów Zjednoczonych niedomaga∏a na zdrowiu. Zaproponowa∏em jej
skontaktowanie si´ z uzdrowicielem. Jednak wówczas,z powodu nadmiaru obowiàzków nie wystarczy-
∏o czasu na z∏o˝enie wizyty w Elblàgu. Zamiast tego, postanowiliÊmy dostarczyç ksi´dzu najnowszà foto-
grafi´ stryjenki, aby na jej podstawie przepisa∏ uzdrawiajàce zio∏a. Po miesiàcu otrzyma∏em ze Stanów
Zjednoczonych fotografi´ chorej stryjenki oraz 20 dolarów jako prezent dla ksi´dza.
W owym czasie dawa∏o si´ ksi´dzu 100 z∏otych – stanowi∏o to niewielkà cz´Êç sumy otrzymanej od
stryjenki. Poniewa˝ by∏em wtedy bardzo m∏odym cz∏owiekiem, postanowi∏em podzieliç si´
tymi
dolarami z Ojcem Klimuszko sprawiedliwie, po po∏owie. Pojecha∏em do Elblàga z fotografià stryjenki.
Otrzyma∏em zio∏a i ofiarowa∏em uzdrowicielowi 10 dolarów. Ojciec Klimuszko popatrzy∏ po raz drugi na
zdj´cie i rzek∏: “O! – Henryka przys∏a∏a 20 dolarów, toÊmy si´ podzielili”.
Nie potrafi´ wyraziç s∏owami, co prze˝y∏em w tamtym momencie – by∏ to ogromny szok i palàce po-
czucie wstydu. Wybuchnà∏em p∏aczem. Ojciec Klimuszko wzià∏ mnie za r´k´ i wyprowadzi∏ do ogrodu.
OdbyliÊmy d∏ugà, bardzo szczególnà rozmow´ i od tamtego momentu zaprzyjaêniliÊmy si´. Po∏àczy∏y
nas zainteresowania parapsychologiczne. Niejednokrotnie obserwowa∏em niezwyk∏e wyniki zio∏owych
kuracji ksi´dza Czes∏awa. Podstawà ich skutecznoÊci by∏a bardzo dok∏adna obserwacja przyrody i wy-
ciàganie z niej w∏aÊciwych wniosków.
Nie by∏o nam dane razem z ojcem Klimuszko wkroczyç w Nowe Tysiàclecie. Nie by∏o nam dane ra-
zem uczestniczyç w zbli˝ajàcych si´ czasach koƒca Apokalipsy, które On trafnie przewidywa∏ w odnie-
sieniu do zakoƒczenia dzia∏ania z∏ych emanacji energetycznych na ludzkoÊç i otaczajàcà nas przyro-
d´.
Jego nauki pozwoli∏y mi przyswoiç sobie podstawowà zasad´: organizm sam si´ regeneruje i leczy,
nale˝y mu tylko dostarczyç odpowiednich pomocniczych Êrodków leczniczych.
Swoje teorie Ojciec Klimuszko popiera∏ przyk∏adami. Przytacza∏ mi´dzy innymi takie zdarzenie. Syn
jednego z ówczesnych dygnitarzy uleg∏ wypadkowi. Lekarze nie rokowali nadziei, ˝e ch∏opak b´dzie
móg∏ poruszaç si´ bez wózka inwalidzkiego. Terapia Ojca Klimuszki polega∏a na stosowaniu kàpieli zio-
∏owych, przezeƒ przepisanych. T∏umaczy∏, ˝e organizm ludzki zanurzony w wodzie z preparatami zio∏o-
wymi, sam wybiera potrzebne elementy i regeneruje poszczególne systemy cia∏a.
Mnie interesowa∏a przede wszystkim radiestezja, promieniowanie. Pociàga∏a mnie wiedza dotyczà-
ca zasad oddzia∏ywania jednego na drugie. Nie przywiàzywa∏em wi´kszej uwagi do zio∏olecznictwa.
Uwag´ skupia∏em na obserwacji przyrody, zwierzàt i ich zachowania si´ w sytuacji zagro˝enia spowo-
dowanego chorobami.
Ju˝ Hipokrates mawia∏, ˝e “medycyna jest sztukà naÊladowania uzdrawiajàcych w∏aÊciwoÊci przyro-
dy”.
Poczàtki lecznictwa trudne sà do zdefiniowania. Zadajmy sobie pytanie – kiedy w∏aÊciwie powsta∏a
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin