Silnik z systemem pompowtryskiwaczy 1.9 TDI.pdf

(2580 KB) Pobierz
Serwis
Program do samodzielnego studiowania 209
1,9 l TDI Silnik z systemem pompowtryskiwaczy
Konstrukcja i funkcje
COŒ SIÊ DZIEJE W SILNIKACH DIESLA!
Wci¹¿ rosn¹ wymagania wobec
nowoczesnych silników Diesla dotycz¹ce
mocy, zu¿ycia paliwa, emisji spalin i ha³asu.
Aby spe³niæ te wymogi nale¿y uzyskaæ dobre
przygotowanie mieszanki paliwowo
powietrznej. W tym celu stosowane s¹
odpowiednie systemy wtryskowe, które
wytwarzaj¹ wysokie ciœnienia wtrysku
niezbêdne do bardzo drobnego rozpylenia
oleju napêdowego, a tak¿e pozwalaj¹ce na
precyzyjne sterowanie pocz¹tkiem wtrysku i
wielkoœci¹ dawki.
Systemem spe³niaj¹cym te wysokie
wymagania jest konstrukcja
pompowtryskiwacza
Pumpe Düse.
Ju¿ Rudolf Diesel myœla³ o po³¹czeniu w jedn¹
ca³oœæ wtryskiwacza z pomp¹ wtryskow¹
pomijaj¹c przewody wysokiego ciœnienia
uzyskuj¹c jednoczeœnie wysokie ciœnienie
wtrysku. Jednak z powodu braku mo¿liwoœci
technicznych projekt nie móg³ wówczas byæ
zrealizowany.
A mog³o to byæ tak :
Ju¿ w 1905 roku Rudolf Diesel mia³ pomys³ na
jednostkê pompowtryskiwacza.
W latach 50-tych montowano silniki Diesla
wyposa¿one w pompowtryskiwacze do
pojazdów ciê¿arowych i statków.
Po raz pierwszy uda³o siê Volkswagenowi, we
wspó³pracy z firm¹ Robert Bosch, opracowaæ
sterowany elektromagnetycznie
pompowtryskiwacz, który zastosowano w
silnikach samochodów osobowych.
Silnik ten pozwalaj¹cy jednoczeœnie na
uzyskiwanie wysokich mocy i niedu¿ego
obci¹¿enia œrodowiska, jest krokiem w
przysz³oœæ i przybli¿a wizjê, jak¹ mia³ Rudolf
Diesel "...aby spaliny mojego silnika by³y
czyste i bezwonne".
NOWOή
UWAGA
Program do samodzielnego
studiowania nie stanowi instrukcji
napraw !
Sprawdzanie, regulacjê I naprawê
przeprowadzaæ nale¿y zgodnie ze
specjalistyczn¹ literatur¹.
W SKRÓCIE
Wprowadzenie ......................................................
4
Dane techniczne
System pompowtryskiwaczy ..............................
6
Wiadomoœci ogólne
Konstrukcja
Napêd
Przebieg wtrysku
Zasilanie olejem napêdowym .............................
18
Obieg schematyczny
Pompa zasilaj¹ca
Magistrala rozdzielaj¹ca
Ch³odzenie oleju napêdowego
Uk³ad steruj¹cy silnikiem ....................................
26
Przegl¹d uk³adu steruj¹cego
Sensory, czujniki
Elementy wykonawcze
Instalacja podgrzewania wstêpnego
Schemat instalacji elektrycznej
Samodiagnozowanie
Czêœci mechaniczne silnika ................................
51
Trapezowe po³¹czenie t³oka z korbowodem
Napêd paska rozrz¹du
Serwis ...................................................................
54
Narzêdzia specjalne
3
Wprowadzenie
1,9 TDI silnik z pompowtryskiwaczami (1,9 TDI PD) …
… skonstruowano na bazie silnika 1,9l / 81 kW
TDI bez wa³ka poœredniego. Ró¿ni siê on od
silnika z rozdzielaczow¹ pomp¹ wtryskow¹
g³ównie systemem wtryskowym.
Na nastêpnych stronach zgromadzono
wiadomoœci o konstrukcji i zasadzie dzia³ania
pompowtryskiwacza i zwi¹zanymi z tym
zmianami w systemie zasilania, sterowania i
czêœciach mechanicznych.
W porównaniu z silnikiem z rozdzielaczow¹
pomp¹ wtryskow¹ silnik z
pompowtryskiwaczem posiada nastêpuj¹ce
zalety :
!
!
niski poziom ha³asu podczas spalania
niski poziom zu¿ycia paliwa
!
!
niski poziom emisji szkodliwychsubstancji
dobre wykorzystanie mocy silnika
Zalety te osi¹gniêto poprzez zastosowanie :
!
!
!
wysokiego ciœnienia wtrysku, maksymalnie 2050 bar
precyzyjnego sterowania przebiegiem wtrysku
wtrysku wstêpnego (przedwtrysku)
4
Dane techniczne
Oznaczenie silnika :
Rodzaj silnika :
Skok / œrednica t³oka :
Stopieñ sprê¿ania :
Przygotowanie mieszanki,
system sterowania :
Rodzaj paliwa :
Sposób odprowadzenia spalin :
AJM
rzêdowy, czterocylindrowy
79,5 mm / 95,5 mm
18 : 1
Electronic Diesel Control,
Bosch EDC 15 P
olej napêdowy, min. LC 49
lub Biodiesel (RME)
uk³ad recyrkulacji spalin,
katalizator utleniaj¹cy
Silnik spe³nia normy emisji spalin D3
Krzywa mocy
i momentu obrotowego
Moment obrotowy
Nm
85 KW
300
Krzywa porównawcza
momentu obrotowego
Moment obrotowy
Nm
300
Moc
kW
285 Nm
80
250
250
70
200
200
60
150
150
50
100
100
40
80
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
2000
4000
6000
Prêdkoœæ obrotowa 1/min
Prêdkoœæ obrotowa 1/min
1,9l/85 kW-TDI-silnik
1,9l/81 kW-TDI-silnik
Wytworzenie wysokiego ciœnienia wtrysku (do
2050 bar) daje w rezultacie dobre spalanie i
osi¹gniêcie maksymalnego momentu
obrotowego 285 Nm ju¿ przy 1900 obr/min.
Swoj¹ maksymaln¹ moc 85 kW (115 KM)
osi¹ga przy 4000 obr/min.
Z jednakowej pojemnoœci silnik z technik¹
Pumpe Düse osi¹ga moc o 21 % wiêksz¹ od
swojego poprzednika z pomp¹ wtryskow¹.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin