Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk - Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji.pdf

(21209 KB) Pobierz
SZ LA KI
T U RY S T YCZ N E
od pomysłu do realizacji
Praca zbiorowa pod redakcją
Andrzeja Stasiaka
Jolanty Śledzińskiej
Bogdana Włodarczyka
Warszawa – Łódź 2014
Zespół autorski
Tomasz Dronka
Natalia Figiel
Iwona Jażdżewska
Andrzej Kaleniewicz
Jerzy Kapłon
Krzysztof Kołodziejczyk
Marian Kotarski
Katarzyna Krakowska
Marta Kucharska
Marek Lityński
Marcin Maroszek
7
7
13
13
1
2; 8; 15
8
11
14
9
13
Józef Partyka
Krzysztof Piotrowski
Zbigniew Popławski
Wojciech Robaczyński
Mateusz Rogowski
Andrzej Stasiak
Jarosław Styperek
Jolanta Śledzińska
Bogdan Włodarczyk
Marek Wysocki
Alina Zajadacz
11
13
11
5
13; 14; 16
1-4; 6-12; 14-16
4
1-4; 6-12; 14-16
1-4; 6-12; 14-16
15
4; 15; 16
Recenzenci
Jacek Potocki, Sławoj Tanaś
Projekt okładki, opracowanie graficzne i skład
Andrzej Wielocha
Adiustacja,
Elżbieta Paradowska
Rysunki
Anna Wosiak
Publikacja dofinansowana
z budżetu Województwa Łódzkiego
ISBN 978-83-7005-562-2
Wydawnictwo PTTK „Kraj”
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
S
piS
SPIS TREŚCI
treści
Wstęp ......................................................................................................... 9
1. Rozwój znakowanych szlaków turystycznych w Polsce ...................... 11
1.1. Kształtowanie się systemu znakowanych szlaków od XIX w.
do I wojny światowej ..................................................................... 11
1.2. Sytuacja szlaków w okresie międzywojennym (1918–1939) ........ 25
1.3. Szlaki w warunkach gospodarki centralnie sterowanej
w latach 1945–1989 ...................................................................... 37
1.4. Znakowane szlaki turystyczne po 1989 roku ............................... 42
2. Szlaki turystyczne w Europie ............................................................. 59
2.1. Początki znakowania szlaków w Europie ..................................... 59
2.2. Systemy znakowania szlaków w wybranych krajach europejskich . 61
3. Szlaki turystyczne – zagadnienia terminologiczne
i zasady klasyfikacji ............................................................................. 97
3.1. Podstawowe pojęcia i terminy ...................................................... 97
3.2. Zróżnicowanie szlaków turystycznych ....................................... 105
2.3. Międzynarodowe szlaki turystyczne ............................................ 84
1.5. Rozwój znakowanych szlaków specjalistycznych ......................... 45
4. Szlak turystyczny jako element przestrzeni geograficznej
turystycznej........................................................................................ 115
4.1. Szlak jako element dostępności komunikacyjnej ........................ 116
4.2. Szlak jako element zagospodarowania turystycznego ................ 117
4.3. Szlak jako system ....................................................................... 122
5. Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania
szlaków turystycznych ....................................................................... 137
4.4. Szlak jako linearny system penetracji turystycznej i rekreacyjnej 129
5.1. Aktualny stan prawny w zakresie tworzenia i funkcjonowania
szlaków turystycznych w Polsce .................................................. 137
5.2. Planowanie, tworzenie i oznakowanie szlaków w świetle
aktualnych rozwiązań prawnych ................................................. 140
5.3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z eksploatacją szlaku turystycznego ............................................ 162
5.4. Perspektywy nowych regulacji prawnych w zakresie tworzenia
i funkcjonowania szlaków turystycznych w Polsce ...................... 169
6. Funkcje szlaków turystycznych ......................................................... 173
6.1. Rola i znaczenie szlaków turystycznych ..................................... 173
6.2. Funkcje szlaków turystycznych .................................................. 174
7.1. Ogólne zasady projektowania szlaków ....................................... 183
7.2. Dokumentacja szlaku ................................................................. 188
7.3. Ogólne zasady wytyczania szlaków ............................................ 192
7.4. Centralna Baza Szlaków Turystycznych PTTK ........................ 201
7.5. Etapy powstawania szlaków turystycznych ................................ 204
8.1. Techniczne aspekty znakowania szlaków turystycznych ............ 213
8.2. Kontrola stanu i konserwacja oznakowania
szlaków turystycznych ................................................................ 228
8.3. Negatywne przykłady znakowania szlaków turystycznych ......... 230
8.4. Zasady odnawiania szlaków ....................................................... 234
8.5. Sanitacja szlaków turystycznych ................................................ 236
9. Zagospodarowywanie szlaków turystycznych ................................... 245
9.1. Elementy infrastruktury szlaków turystycznych ........................ 245
9.2. Zagospodarowanie szlaków kajakowych .................................... 254
8.6. Turystyczne znaki drogowe ........................................................ 237
7. Zasady tworzenia szlaków turystycznych .......................................... 183
8. Znakowanie szlaków turystycznych .................................................. 213
10 Zarządzanie szlakami turystycznymi ................................................ 265
10.1. Specyfika zarządzania szlakami turystycznymi ........................ 265
10.2. Elementy systemu zarządzania szlakami turystycznymi .......... 266
6
Zgłoś jeśli naruszono regulamin