Sławomir Gawroński - Media Relations służb mundurowych w Polsce. Analiza wybranych formacji.pdf

(4196 KB) Pobierz
Sławomir Gawroński
Media relations służb
mundurowych w Polsce
Analiza wybranych formacji
Kraków–Rzeszów–Zamość 2011
–––––– 3 ––––––
media_sluzb.indd 3
2012-02-24 12:46:00
Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Aleksandra SkRAbAcz
Opracowanie wydawnicze:
bernadeta lekAcz
barbara PAwlikOwSkA
Agata MOŚcickA
iSbN 978-83-62259-33-5
© copyright by konsorcjum Akademickie
kraków–Rzeszów–zamość 2011
wydawca:
konsorcjum Akademickie
wydawnictwo wSe w krakowie, wSiiz w Rzeszowie i wSziA w zamościu
ul. mjr H. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
tel. (017) 86 61 144
e-mail: wydawnictwo@wsiz.rzeszow.pl
–––––– 4 ––––––
media_sluzb.indd 4
2012-02-24 12:46:08
Spis treści
wstęp ..............................................................................................7
Rozdział I. Media relations – istota, funkcje i narzędzia ...11
1. współpraca z mediami masowymi jako element public
relations ....................................................................................12
2. Marketingowe i pozamarketingowe funkcje media
relations ....................................................................................20
3. instrumentarium media relations.........................................26
4. współpraca dziennikarzy i rzeczników prasowych –
uwarunkowania etyczne.........................................................34
Rozdział II. Wybrane formacje ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego w Polsce ..................................................... 41
1. bezpieczeństwo wewnętrzne – problemy definicyjne ......41
2. Pojęcie służb mundurowych .................................................48
3. Policja .......................................................................................57
4. Państwowa Straż Pożarna......................................................66
5. Straż Graniczna ......................................................................73
6. Służba więzienna ...................................................................81
7. biuro Ochrony Rządu............................................................92
Rozdział III. Metodologia procesu badawczego .............. 99
1. Dobór próby badawczej ......................................................101
2. charakterystyka badanej próby ..........................................105
3. Dobór narzędzia badawczego ............................................106
–––––– 5 ––––––
media_sluzb.indd 5
2012-02-24 12:46:09
Spis treści
Rozdział IV. Służby prasowe formacji mundurowych
w Polsce ............................................................................ 111
1. Przyczyny wzrostu zainteresowania komunikacją
społeczną w służbach mundurowych ...............................112
1.1. Uwarunkowania historyczne .......................................112
1.2. Uwarunkowania formalnoprawne ..............................115
1.3. Mediatyzacja życia społecznego .................................119
1.4. Pozabiznesowa ekspansja marketingu –
marketing służb mundurowych .....................................126
1.5. Opinie rzeczników prasowych na temat roli media
relations w służbach mundurowych ..............................131
2. cele i funkcje media relations służb mundurowych .......137
3. Organizacja służb prasowych
w formacjach mundurowych ..............................................141
3.1. Historia rzecznictwa prasowego w administracji
publicznej w Polsce ..........................................................141
3.2. Struktura organizacyjna służb prasowych
w wybranych formacjach ................................................150
3.3. kompetencje pracowników służb prasowych ..........177
Rozdział V. Współpraca służb mundurowych z mediami
masowymi – aspekty praktyczne ......................................185
1. Strategie współpracy z mediami masowymi .....................186
1.1. Strategia funkcjonowania policyjnych służb
prasowo-informacyjnych na lata 2008–2009 ...............187
1.2. Polityka medialna Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej .............................................................198
2. zasady współpracy z dziennikarzami ................................202
3. wykorzystywane narzędzia media relations .....................208
4. Oczekiwania wobec dziennikarzy ......................................215
5. Mankamenty pracy rzecznika prasowego .........................220
6. efekty wizerunkowe ...........................................................226
zakończenie ..............................................................................241
bibliografia.................................................................................243
–––––– 6 ––––––
media_sluzb.indd 6
2012-02-24 12:46:09
Wstęp
Orientacja rynkowa, strategie marketingowe i wykorzystanie
technik komunikowania społecznego z podmiotami otoczenia ze-
wnętrznego to cechy, które coraz wyraźniej charakteryzują funkcjo-
nowanie służb mundurowych w Polsce – formacji, które jeszcze
przed dwudziestoma laty były organizacjami hermetycznymi,
zamkniętymi na relacje z otoczeniem, zainteresowanie społe-
czeństwa ich działalnością i współpracę z mass mediami, a które
dzisiaj coraz bardziej profesjonalnie realizują aktywną politykę
otwartości i możliwie pełnego komunikowania się z otoczeniem.
zasadniczą przesłanką podjęcia problemu komunikacji spo-
łecznej, a konkretnie oddziaływań media relations, formacji mun-
durowych w Polsce jest chęć opisania ewoluującego zjawiska i pró-
ba standaryzacji działań, które mogą i powinny być podejmowane
w zakresie komunikowania marketingowego z różnymi grupami
systemu społecznego przez polskie służby mundurowe różnych
szczebli. w obrębie nauk o zarządzaniu czy komunikacji społecz-
nej wciąż niewiele miejsca zajmują analizy odnoszące się do poza-
biznesowych form public relations i komunikacji marketingowej,
choć sytuacja w tym zakresie zmienia się w ostatnich latach. Re-
alizacja projektu poświęconego kompleksowej analizie zjawiska,
jakim jest komunikacja społeczna służb mundurowych, a zwłasz-
cza opisanie i systematyka działań podejmowanych przez for-
macje umundurowane w zakresie media relations, z pewnością
wypełnia lukę poznawczą i pozwoli na uzupełnienie stanu wiedzy
na temat rozwoju pozabiznesowych form public relations. Jakkol-
–––––– 7 ––––––
media_sluzb.indd 7
2012-02-24 12:46:09
Zgłoś jeśli naruszono regulamin