Arkadiusz Korycki - Aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów z niepełnosprawnościami. Wyzwania dla współczesnej polityki społecznej.pdf

(762 KB) Pobierz
Copyright © by Difin SA
Warszawa 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie
całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Książka ta jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw,
jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie
osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie.
Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz,
czyje to dzieło, a kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.
Szanujmy cudzą własność i prawo.
Publikacja została przygotowana i wydana w ramach projektu „Międzypokoleniowa
Akademia Liderów Społeczności Lokalnych” realizowanego przez Fundację Pomocy
Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”. Zadanie jest finansowane
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.
Wydanie pierwsze
Recenzent
dr hab. Hanna Palska , prof. IFiS PAN, prof. Collegium Civitas
Redaktorka prowadząca
Weronika Skarżyńska
Korekta
Monika Baranowska
Projekt okładki
Dominik Uhl
Zdjęcie na okładce
stock.adobe.com
ISBN 978-83-8085-764-3
Difin SA
Warszawa 2020
00-768 Warszawa, ul. F. Kostrzewskiego 1
tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62
Księgarnia internetowa Difin: www.ksiegarnia.difin.pl
Skład i łamanie: Edit sp. z o.o., www.edit.net.pl
Wydrukowano w Polsce
Liczba arkuszy wydawniczych: 7,7
Spis treści
Wprowadzenie
7
Część I
Starzenie się społeczeństwa polskiego
i polityka społeczna na rzecz osób starszych
9
1. Sytuacja osób starszych w Polsce
9
2. Stan zdrowia i samodzielność osób starszych
22
3. Założenia krajowej polityki społecznej wobec osób starszych
do 2030 r.
36
4. Wyzwania dla polityki społecznej na rzecz seniorów
z niepełnosprawnościami w opinii senioralnych uczestników projektu
„Międzypokoleniowa Akademia Liderów Społeczności Lokalnych”
54
Część II
Instytucje wsparcia dziennego i całodobowej
opieki nad seniorami z niepełnosprawnościami
1. Dom dziennego pobytu
2. Gospodarstwa opiekuńcze
3. Dom pomocy społecznej
57
58
67
77
Część III
Narzędzia i formy aktywizacji społecznej seniorów
z niepełnosprawnościami
1. Program ASOS jako narzędzie wspierania i aktywizowania seniorów
z niepełnosprawnościami
91
92
6
Spis treści
2. Klub „Senior +” jako miejsce aktywizacji seniorów
z niepełnosprawnościami oraz budowania dialogu pomiędzy
seniorami pełno- i niepełnosprawnymi
3. Grupa samopomocowa jako narzędzie wspierania i aktywizacji
seniorów z niepełnosprawnościami
105
112
Część IV
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
z niepełnosprawnościami jako wyzwanie dla senioralnej
polityki społecznej
1. Trudności adaptacyjne mieszkańców, negatywny wizerunek
i odbiór społeczny domów pomocy społecznej dla osób
w podeszłym wieku jako przyczyny wykluczenia społecznego
mieszkańców DPS-u 
2. Przemoc wobec seniorów z niepełnosprawnościami jako przyczyna
ich wykluczenia społecznego
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów z chorobami
otępiennymi jako wyzwanie dla senioralnej polityki społecznej
124
125
136
145
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
161
167
169
170
Wprowadzenie
Publikacja
Aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu seniorów z niepełnosprawnościami. Wyzwania dla współczesnej polity-
ki społecznej
powstała w ramach autorskiego projektu „Międzypokoleniowa
Akademia Liderów Społeczności Lokalnych”, którego celem są aktywizacja
i wzrost kompetencji liderskich seniorów z niepełnosprawnościami oraz upo-
wszechnienie form i  narzędzi wspierania i  aktywizacji niepełnosprawnych
osób starszych.
Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej omówiono sytuację
osób starszych w  Polsce z  uwzględnieniem ich stanu zdrowia oraz stopnia
sprawności, jak również założenia krajowej polityki społecznej wobec osób
starszych do roku 2030. Część pierwszą kończy przedstawienie wyzwań dla
polityki społecznej na rzecz seniorów z niepełnosprawnościami wskazanych
przez senioralnych uczestników projektu „Międzypokoleniowa Akademia
Liderów Społeczności Lokalnych”. W  drugiej części omówiono instytucje
wsparcia dziennego i  całodobowej opieki nad seniorami z  niepełnospraw-
nościami, których przykładami są dom dziennego pobytu, gospodarstwa
opiekuńcze i dom pomocy społecznej. W trzeciej części ukazano narzędzia
i formy aktywizacji społecznej seniorów z niepełnosprawnościami, omawia-
jąc programy, z  których mogą być finansowane podejmowane w  tym celu
działania. Omówiono również zasady funkcjonowania i  wpływ grup samo-
pomocowych na aktywizację seniorów z niepełnosprawnościami. W czwartej
części poruszono kwestię przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu senio-
rów z niepełnosprawnościami, odnosząc się do wskazanych przez grupę ba-
dawczą źródeł i  przyczyn wykluczenia, którymi (zdaniem uczestniczących
w badaniu seniorów) są trudności adaptacyjne mieszkańców domów pomocy
społecznej i negatywny wizerunek DPS, przemoc wobec seniorów z niepeł-
nosprawnościami oraz zaburzenia otępienne i choroby neurodegeneracyjne
występujące u osób starszych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin