Roman Loth - Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Pzewodnik biograficzny i bibliograficzny. TOM 5. U-Ż.pdf

(78408 KB) Pobierz
DAWNI
PISARZE
POLSCY
od początków piśmiennictwa
do Młodej Polski
przewodnik biograficzny
i bibliograficzny
Fundacja
Akademia
Humanistyczna
tom p ią ty
http://rcin.org.pl
DAWNI
PISARZE
POLSCY
od początków piśmiennictwa
do Młodej Polski
przewodnik biograficzny
i bibliograficzny
to m p ią ty
U-Ż
uzupełnienia · indeksy
http://rcin.org.pl
Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Praca z a in icjo w a n a p rzez
J
arosława
M
aciejewskiego
Koordynacja całości
R
oman
L
oth
Redaktorzy działów:
p iśm ie n n ic tw o sta ro p o lsk ie T
adeusz
W
itczak
literatu ra o św ie c e n ia E
lżbieta
A
leksandrowska
literatu ra ro m a n ty z m u Z
ofia
T
rojanowiczowa
literatura pozytywizmu i Młodej Polski
J
arosław
M
aciejewski
(do roku 1987),
następnie
W
iesława
A
lbrecht
-S
zymanowska
Autorzy haseł tomu V
W
iesława
A
lbrecht
-S
zymanowska
(W .A.-S
z
.), E
lżbieta
A
leksandrowska
(E.A.),
H
alina
G
acowa
(H.G.),
A
nna
P
olakowska
(A.P.),
I
zabella
T
ereslńska
(LT.),
T
adeusz
W
itczak
(T.
W.),
M
ichał
W
itkowski
(M.W.).
Autorki indeksów
Indeks tytułów
M
ariola
M
ałecka
Indeks nazwisk
O
lga
K
lecel
Tytuł dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
© Copyright by Fundacja Akademia Humanistyczna, 2004
ISBN 83-02-07524-8 t. 1-4; ISBN 83-89348-28-4
http://rcin.org.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
a
adm.
AGAD
akc.
ang.
anonim.
antropol.
antydat.
arab.
arch.
archeol.
ark.
art.
artyst.
AU
autorec.
b
bałt.
b.d.
Bd
białorus.
bialostoc.
bibl.
- akt, acte
- administracja
- Archiwum Główne Akt Dawnych
- akcesja
- angielski
- anonimowo, anonimowy
-antropologiczny
- antydatowany
- arabski
- archiwalny, archiwum, archiv, ar-
chive
-archeologiczny
- arkusz
-artykuł
- artystyczny
-Akadem ia Umiejętności
- autorecenzja
-
-
-
-
-
-
-
b.r.
bułg.
Bydg.
cd.
chorw.
codz.
cz.
Czart.
czasop.
czes.
d
dat.
dedyk.
defekt.
demokrat.
dod.
dolnołuż.
dom.
dot.
dram.
druk.
duń.
dwutyg.
dydakt.
dyr.
dz.
dzień.
ed.
egz.
egz. defekt.
ekran.
enc.
esper.
- bez roku
- bułgarski
- Bydgoszcz, bydgoski
- ciąg dalszy
-chorw acki
- codzienny
- część
- Czartoryskich
-czasopism o
- czeski
der (des), die (der), das
datowany
dedykacja, dedykowany
egzemplarz uszkodzony, egzem­
plarz z defektem
- demokratyczny
- dodatek
- dolnolużycki
- domowy
-dotyczący, dotyczy
- dramatyczny
- drukarnia, drukarz, drukował, dru­
kowany
-du ńsk i
- dwutygodnik
- dydaktyczny
- dyrekcja, dyrektor
- dział
-dziennik
- edycja, edytor
-egzem plarz
- egzemplarz z defektem
-ekranizacja
- encyklopedia, encyklopedyczny
- esperanto
-
-
-
-
były
bałtycki
bez daty
Band
białoruski
białostocki
biblioteczka, biblioteczny, biblio­
teka, bibliotheca
Bibl. Raperswil - Biblioteka Muzeum Narodowego
w Raperswilu
bibliogr.
- bibliografia, bibliograficzny
biogr.
- biograficzny
biul.
-biuletyn
bt.
- błogosławiony
b.m.
- b e z miejsca
b.m.r.
- b e z miejsca i roku
BN
-
Biblioteka Narodowa
(seria wy­
dawnicza)
BPP
-
Biblioteka Pisarzów Polskich
(seria
wydawnicza)
http://rcin.org.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
estoń.
Estr.
etnogr.
- estoński
- Estreicher: Bibliografia polska
- etnograficzny
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
fur
fasciculus
filologia, filologiczny
filozofia, filozoficzny
fiński
fizyczny
flamandzki
fotografia
fotooffsetowy
fototypiczny
fragment
francuski
gazeta
generał
geograficzny
geologiczny
gimnazjum
gospodarczy
górnolużycki
grecki
klas.
konspir.
koresp.
kórn.
Kr.
kraj.
Kras.
kron.
król.
krypt.
kryt.
ks.
księg.
KUL
kult.
kur.
kwart.
1.
lek.
lit.
litew.
LP
lubel.
Lubl.
lubus.
lud.
Lw.
łac.
lotew.
łódz.
łuż.
m
matopol.
mat.
mater.
maz.
med.
mies.
międzynar.
ml.
monogr.
muzycz.
nadb.
nakł.
nar.
nast.
nauk.
nawiąz.
niedruk.
niem.
- klasyczny
- konspiracyjny
- korespondencja
- kórnicki
- Kraków, krakowski
- krajowy
- Krasińskich
- kronika
- królewski
- kryptonim
- krytyczny
- księga (w numeracji); ksiądz; ksią­
żę (w tytułach iub dedykacjach)
- księgarski
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- kulturalny
- kurier
- kwartalnik
- lata; liber
- lekarski
-literacki, literatura
- litewski
-
Literatura polska. Przewodnik en­
cyklo p ed yczn y.
T. 1-2. Wwa
1984-85
- lubelski
- Lublin
- lubuski
- ludowy
- Lwów, lwowski
-
-
-
-
łaciński
łotewski
łódzki
łużycki
f.
fasc.
filol.
filoz.
fiń.
fiz.
flaman.
fot.
fotoofs.
fototyp.
fragm.
franc.
gaz.
gen.
geogr.
geolog.
gimn.
gosp.
górnotuż.
grec.
hebr.
hist.
historycznolit.
hiszp.
holend.
homogr.
hum.
IBL
ilustr.
inc.
inf.
insc.
irlandz.
IS PAN
Jagieł.
jap.
jr
jęz.
język.
językozn.
jw.
k
Kat.
kat.
katal.
katol.
kinematogr.
- hebrajski
- historyczny, historia
- historycznoliteracki
- hiszpański
- holenderski
- homograficzny
- humanistyczny
-
-
-
-
-
-
-
Instytut Badań Literackich
ilustracja, ilustrował, ilustrowany
incipit
informacja
inscenizacja, inscenizował
irlandzki
Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk
-Jagielloński
- japoński
- junior
- język
-językow y
- językoznawczy
- jak wyżej
- karta
- Katowice
- katowicki
-kataloński
-katolicki
- kinematograficzny
- miasto
-m ałopolski
- matematyczny
- materiały
- mazowiecki
-m edycyna, medyczny
-miesięcznik, miesięczny
- międzynarodowy
- młodszy
- monografia, monograficzny
- muzyczny
-
-
-
-
-
-
-
-
nadbitka
nakład
narodowy
następny
naukowy
nawiązanie
niedrukowany
niemiecki
http://rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin