Roman Loth - Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Pzewodnik biograficzny i bibliograficzny. TOM 4. S-T.pdf

(35167 KB) Pobierz
DAWNI
PISARZE
POLSCY
od początków piśmiennictwa
do Młodej Polski
przewodnik biograficzny
i bibliograficzny
F u n d a c ja
A k a d e m ia
H u m a n is ty c z n a
tom czw a rty
http://rcin.org.pl
DAWNI
PISARZE
POLSCY
od początków piśmiennictwa
do Młodej Polski
przewodnik biograficzny
i bibliograficzny
to m czw arty
ST
Warszawa 2003
http://rcin.org.pl
Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
P raca z a in ic jo w a n a p r z e z
J
arosława
M
aciejewskiego
Koordynacja całości
R
oman
L
oth
Redaktorzy działów:
piśm iennictw o staropolskie
T
adeusz
W
itczak
literatura ośw iecenia
E
lżbieta
A
leksandrowska
literatura rom antyzm u
Z
ofia
T
rojanowiczowa
literatura pozytyw izm u i Młodej Polski
J
arosław
M
aciejewski
(d o roku 1987),
następnie
W
iesława
A
lbrecht
-S
zymanowska
Autorzy haseł tom u IV
W
iesława
A
lbrecht
-S
zymanowska
(W .A .-S
z
.), E
lżbieta
A
leksandrowska
(E .A .),
H
alina
G
acowa
(H .G .) , A
nna
P
olakowska
(A .P .), I
zabella
T
ereslńska
(L T .),
T
adeusz
W
itczak
(T .W .).
Tytuł dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
© Copyright by Fundacja A kadem ia H um anistyczna, 2003
ISBN 83-02-07524-8 t. 1-4; ISBN 83-89348-06-3
http://rcin.org.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
a.
adm.
AGAD
akc.
ang.
anonim.
antropol.
antydat.
arab.
arch.
archeol.
ark.
art.
artyst.
AU
autorec.
b.
bałt.
b.d.
Bd
białorus.
białostoc.
bibl.
- a k t, acte
- administracja
- Archiwum Główne Akt Dawnych
- akcesja
- angielski
-anonim ow o, anonimowy
-antropologiczny
- antydatowany
- arabski
- archiwalny, archiwum,archiv, ar-
chive
- archeologiczny
- arkusz
-artykuł
- artystyczny
-Akadem ia Umiejętności
- autorecenzja
b.r.
bułg.
Bydg.
cd.
chorw.
Codz.
cz.
Czart.
czasop.
czes.
d.
dat.
dedyk.
defekt.
demokrat.
dod.
dolnoluż.
dom.
dot.
dram.
druk.
duń.
dwutyg.
dydakt.
dyr.
dz.
dzień.
ed.
egz.
egz. defekt.
ekran.
enc.
esper.
- b e z roku
- bułgarski
- Bydgoszcz, bydgoski
-c ią g dalszy
- chorwacki
- codzienny
- część
- Czartoryskich
- czasopismo
- czeski
- der (des), die (der), das
- datowany
-dedykacja, dedykowany
- egzemplarz uszkodzony, egzem­
plarz z defektem
- demokratyczny
- dodatek
- dolnołużycki
- domowy
-dotyczący, dotyczy
- dramatyczny
- drukarnia, drukarz, drukował, dru­
kowany
- duński
- dwutygodnik
- dydaktyczny
-dyrekcja, dyrektor
- dział
- dziennik
-edycja, edytor
- egzemplarz
- egzemplarz z defektem
- ekranizacja
-encyklopedia, encyklopedyczny
- esperanto
- były
- bałtycki
- bez daty
- Band
- białoruski
- białostocki
- biblioteczka, biblioteczny, biblio­
teka, bibliotheca
Bibl. Raperswil. - Biblioteka Muzeum Narodowego
w Raperswilu
bibliogr.
-bibliografia, bibliograficzny
biogr.
- biograficzny
biul.
- biuletyn
bł.
- błogosławiony
b.m.
- bez miejsca
b.m.r.
- bez miejsca i roku
BN
-
Biblioteka Narodowa
(seria wy­
dawnicza)
BPP
- Biblioteka Pisarzów Polskich
(seria
wydawnicza)
http://rcin.org.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
estoń.
Estr.
etnogr.
f.
fasc.
filol.
filoz.
fiń.
fiz.
flaman.
fot.
fotoofs.
fototyp.
fragm.
franc.
gaz.
gen.
geogr.
geolog.
gimn.
gosp.
górnołuż.
grec.
hebr.
hist.
historycznolit.
hiszp.
holend.
homogr.
hum.
IBL
ilustr.
inc.
inf.
insc.
irlandz.
IS PAN
Jagieł.
jap.
jr
jęz.
język.
językozn.
jw.
- estoński
- Estreicher: Bibliografia polska
- etnograficzny
-fu r
- fasciculus
-filologia, filologiczny
-filozofia, filozoficzny
- fiński
- fizyczny
- flamandzki
- fotografia
- fotooffsetowy
- fototypiczny
- fragment
- francuski
-
-
-
-
-
-
-
-
gazeta
generał
geograficzny
geologiczny
gimnazjum
gospodarczy
górnołużycki
grecki
klas.
konspir.
koresp.
kórn.
Kr.
kraj.
Kras.
kron.
król.
krypt.
kryt.
ks.
księg.
KUL
kult.
kur.
kwart.
l.
lek.
lit.
litew.
LP
lubel.
Lubl.
lubus.
lud.
Lw.
łac.
lotew.
łódz.
łuż.
m.
malopol.
mat.
mater.
maz.
med.
mies.
międzynar.
ml.
monogr.
muzycz.
nadb.
nakł.
nar.
nast.
nauk.
nawiąz.
niedruk.
niem.
- klasyczny
- konspiracyjny
- korespondencja
- kórnicki
- Kraków, krakowski
- krajowy
- Krasińskich
- kronika
-królew ski
- kryptonim
- krytyczny
- księga (w numeracji); ksiądz; ksią­
żę (w tytułach lub dedykacjach)
- księgarski
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- kulturalny
- kurier
- kwartalnik
- lata; liber
- lekarski
-literacki, literatura
- litewski
-
Literatura polska. Przewodnik en­
cyklo p ed yczn y.
T. 1-2. Wwa
1984-85 ’
- lubelski
-Lublin
- lubuski
- ludowy
-Lw ów , lwowski
-
-
-
-
łaciński
łotewski
łódzki
łużycki
- hebrajski
- historyczny, historia
- historycznoliteracki
- hiszpański
- holenderski
- homograficzny
- humanistyczny
- Instytut Badań Literackich
- ilustracja, ilustrował, ilustrowany
- incipit
- informacja
- inscenizacja,inscenizował
- irlandzki
- Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk
-Jagielloński
- japoński
- junior
- język
- językowy
- językoznawczy
— wyżej
jak
- miasto
- małopolski
- matematyczny
- materiały
- mazowiecki
-m edycyna, medyczny
- miesięcznik, miesięczny
- międzynarodowy
-m łodszy
-m onografia, monograficzny
- muzyczny
-
-
-
-
-
-
-
-
nadbitka
nakład
narodowy
następny
naukowy
nawiązanie
niedrukowany
niemiecki
k.
Kat.
kat.
katal.
katol.
kinematogr.
-
karta
- Katowice
- katowicki
-kataloński
- katolicki
- kinematograficzny
http://rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin