Roman Loth - Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Pzewodnik biograficzny i bibliograficzny. TOM 3. Mia-R.pdf

(48309 KB) Pobierz
przewodnik biograficzny
i bibliograficzny
F u n d a cja
Aka d e m ia
H u m a n is ty cz n a
tom trzeci
http://rcin.org.pl
DAWNI
PISARZE
POLSCY
od początków piśmiennictwa
do Młodej Polski
przewodnik biograficzny
i bibliograficzny
tom trzeci
M ia-R
http://rcin.org.pl
Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Praca zainicjowana przez
J
arosława
M
aciejewskiego
Koordynacja całości
R
oman
L
oth
Redaktorzy działów:
piśmiennictwo staropolskie
T
adeusz
WrrczAK
literatura oświecenia
E
lżbieta
A
leksandrowska
literatura romantyzmu
Z
ofia
T
rojanowiczowa
literatura pozytywizmu i Młodej Polski
J
arosław
M
acd
-
jewski
(do roku 1987),
następnie
W
iesława
A
lbrecht
-S
zymanowska
Autorzy haseł tom u III
W
iesława
A
lbrecht
-S
zymanowska
(WA.-SZ.),
E
lżbieta
A
leksandrowska
(E A ),
H
alina
G
acowa
(H.G.),
A
nna
P
olakowska
(A.P.),
I
zabella
T
eresińska
(LT.),
Z
ofia
T
rojanowiczowa
(Z.T.),
T
eresa
T
yszkiewicz
(T.T.),
T
adeusz
W
itczak
(T.W.).
Hasła autorstwa
W
andy
R
oszko w sku j
-S
ykałowęj
uzupełniła
W
iesława
A
lbrecht
-S
zymanowska
(W.R.-S., W.A.-S
z
.)
Hasło
A
dam
M
ickiewicz
zostało opracowane przez
J
arosława
M
aciejewskiego
(J.M.),
uzupełnione przez
J
erzego
F
iećkę
(J.F.), indeks opracowała
M
ariola
M
ałecka
Słownik został wydany przy współpracy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych
Spółka Akcyjna
Tytuł dotowany p rzez Ministra Edukacji Narodowej
©
Copyright by Fundacja Akademia Humanistyczna, 2002
ISBN 83-02-07524-8 t. 1-4; ISBN 83-87456-90-X
http://rcin.org.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
a.
adm.
AGAD
akc.
ang.
anonim.
antropol.
antydat.
arab.
arch.
archeol.
ark.
art.
artyst.
AU
autorec.
b.
bałt.
b.d.
Bd
białorus.
białostoc.
bibl.
- akt, acte
- administracja
- Archiwum Główne Akt Dawnych
- akcesja
- angielski
-anonim ow o, anonimowy
- antropologiczny
- antydatowany
- arabski
- archiwalny, archiwum, archiv, ar-
chive
-archeologiczny
- arkusz
- artykuł
- artystyczny
-Akadem ia Umiejętności
- autorecenzja
cd.
chorw.
codz.
cz.
Czart.
czasop.
czes.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ciąg dalszy
chorwacki
codzienny
część
Czartoryskich
czasopismo
czeski
d.
dat.
dedyk.
defekt.
demokrat.
dod.
dolnotuż.
dom.
dot.
dram.
druk.
duń.
dwutyg.
dydakt.
dyr.
dz.
dzień.
ed.
egz.
egz. defekt.
ekran.
enc.
esper.
estoń.
Estr.
etnogr.
- były
- bałtycki
- bez daty
- Band
- białoruski
- białostocki
- biblioteczka, biblioteczny, biblio­
teka, bibliotheca
Bibl. Raperswil - Biblioteka Muzeum Narodowego
w Raperswilu
bibliogr.
-bibliografia, bibliograficzny
biogr.
- biograficzny
biul.
-biuletyn
bł.
- błogosławiony
b.m.
- bez miejsca
b.m.r.
- bez miejsca i roku
BN
-
Biblioteka Narodowa
(seria wy­
dawnicza)
BPP
-
Biblioteka Pisarzów Polskich
(seria
wydawnicza)
b.r.
- bez roku
bułg.
- bułgarski
Bydg.
-Bydgoszcz, bydgoski
der (des), die (der), das
datowany
dedykacja, dedykowany
egzemplarz uszkodzony, egzem­
plarz z defektem
- demokratyczny
- dodatek
- dolnołużycki
- domowy
- dotyczący, dotyczy
- dramatyczny
- drukarnia, drukarz, drukował, dru­
kowany
- duński
- dwutygodnik
- dydaktyczny
-dyrekcja, dyrektor
- dział
- dziennik
-edycja, edytor
- egzemplarz
- egzemplarz z defektem
- ekranizacja
- encyklopedia, encyklopedyczny
- esperanto
- estoński
- Estreicher: Bibliografia polska
- etnograficzny
f.
fasc.
filol.
-
fur
- fasciculus
- filologia, filologiczny
http://rcin.org.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
filoz.
fiń.
fiz.
flaman.
fot.
fotoofs.
fototyp.
fragm.
franc.
gaz.
gen.
geogr.
geolog.
gimn.
gosp.
górnoluż.
grec.
-filozofia, filozoficzny
- fiński
- fizyczny
- flamandzki
- fotografia
- fotoofsetowy
- fototypiczny
- fragment
- francuski
-gazeta
- generał
- geograficzny
- geologiczny
-gimnazjum
- gospodarczy
- górnolużycki
- grecki
król.
krypt.
kryt.
ks.
księg.
KUL
kult.
kur.
kwart.
l.
lek.
lit.
litew.
LP
lubel.
Lubl.
lubus.
lud.
Lw.
łac.
lotew.
łódz.
łuż.
m.
małopol.
mat.
mater.
maz.
med.
mies.
międzynar.
mł.
monogr.
muzycz.
nadb.
nakł.
nar.
nast.
nauk.
nawiąz.
niedruk.
niem.
nieogł.
niepodp.
nieukończ.
niewyd.
niewyst.
NK
- królewski
-kryptonim
- krytyczny
- księga (w numeracji); ksiądz; ksią­
żę (w tytułach lub dedykaq'ach)
- księgarski
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- kulturalny
- kurier
- kwartalnik
- lata; liber
- lekarski
-literacki, literatura
- litewski
-
Literatura polska. Przewodnik en­
cyklopedyczny.
T. 1-2. Wwa
1984-85
- lubelski
- Lublin
- lubuski
- ludowy
-Lw ów , lwowski
-
-
-
-
łaciński
łotewski
łódzki
łużycki
hebr.
- hebrajski
hist.
- historyczny, historia
historycznolit. - historycznoliteracki
hiszp.
- hiszpański
holend.
- holenderski
homogr.
- homograficzny
hum.
- humanistyczny
IBL
ilustr.
inc.
inf.
insc.
irlandz.
IS PAN
Jagieł.
jap.
jr
jęz.
język.
językozn.
jw.
k
Kat.
katal.
katol.
kinematogr.
klas.
konspir.
koresp.
kórn.
Kr.
kraj.
Kras.
kron.
- Instytut Badań Literackich
-ilustracja, ilustrował, ilustrowany
- incipit
- informacja
- inscenizacja, inscenizował
- irlandzki
- Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk
-Jagielloński
- japoński
- junior
- język
- językowy
- językoznawczy
- jak wyżej
- karta
- Katowice
- kataloński
- katolicki
- kinematograficzny
- klasyczny
- konspiracyjny
- korespondencja
- kórnicki
- Kraków, krakowski
- krajowy
- Krasińskich
- kronika
- miasto
- małopolski
- matematyczny
- materiały
- mazowiecki
-m edycyna, medyczny
-miesięcznik, miesięczny
- międzynarodowy
- młodszy
- monografia, monograficzny
- muzyczny
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
nadbitka
nakład
narodowy
następny
naukowy
nawiązanie
niedrukowany
niemiecki
nieogłoszony
niepodpisany
nieukończony
niewydany
niewystawiony
Bibliografia literatury polskiej
„Nowy Korbut”. T.
1-9, 11-18.
Wwa 1964-99
http://rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin