Marek Dubiński - Sentencje łacińskie.pdf

(19704 KB) Pobierz
S
entencje
łacińskie
w opracowaniu
Marka Dubińskiego
Wrocław
© Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o.
Wrocław 2004
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybór, opracowanie i wstęp
M
arek
D
ubiński
Redakcja
a
gnieszka
C
zyszCzoń
Redakcja techniczna
a
nna
D
oMagała
-P
alka
Projekt okładki
k
atarzyna
J
arzyna
/M
iDea
.
Pl
Wydanie III
Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana,
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie
z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów,
bez pisemnej zgody wydawcy
(art. 116, 117 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.)
Zamówienia na książki można składać na
kartach pocztowych
lub przez
Internetową Księgarnię Wysyłkową
Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o.
Nasz adres
Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o.
50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292
e-mail: astrum@astrum.wroc.pl
tel. (071) 328-19-92, tel./fax (071) 372-18-34
Internetowa Księgarnia Wysyłkowa http://www.astrum.wroc.pl
Zapraszamy do Klubu Książki Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o.
Napisz do nas lub zadzwoń!
ISBN 978-83-7277-525-2
WSTĘP
Mój pierwszy kontakt z językiem łacińskim miał miejsce
na pierwszym roku studiów bibliotekoznawczych. Dzię­
ki zdolnościom i umiejętnościom pedagogicznym lektorki
języka łacińskiego, Pani mgr Teresy Zarych, bez przeszkód
poznawałem zawiłości gramatyczne i językowe łaciny kla­
sycznej. Wydaje mi się, że już wtedy pokochałem ten język
na zawsze.
I chociaż łacina uważana jest przez większość ludzi za
język martwy, to według mnie ma w sobie ,,coś’’ żywego.
To ,,coś’’ to sentencje, zwroty i przysłowia łacińskie, z który­
mi często spotykamy się w teatrze, radiu, literaturze, prasie
oraz mowie potocznej. Nasuwa się pytanie: dlaczego nas
tak urzekają? Myślę, że zaspokajając naszą ciekawość, prze­
kazują wiedzę o przeszłości, ukazują dawną kulturę, zwy­
czaje, trendy. Pokazują, jak zmieniała się mentalność ludzka
na przełomie epok. Odzwierciedlają bystrość i głębokość
umysłu uczonych, pisarzy oraz ludzi, którzy sprawowali
władzę. Część aforyzmów to trafne spostrzeżenia dotyczą­
ce życia codziennego. Nic dziwnego zatem, że znakomita
większość sentencji i przysłów łacińskich zadziwia swoją
aktualnością pod koniec XX wieku.
Życzę przyjemnej lektury oraz umiejętnego wyko­
rzystywania sentencji i przysłów łacińskich w życiu co­
dziennym.
Marek Dubiński
BOGACTWO
I UBÓSTWO
Zgłoś jeśli naruszono regulamin