Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Jerzy Gębski - Handel detaliczny żywnością w Polsce.pdf

(2030 KB) Pobierz
Małgorzata Kosicka-Gębska
Agnieszka Tul-Krzyszczuk
Jerzy Gębski
Handel
detaliczny
żywnością
w Polsce
Wydanie II
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2011
©
Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011
Wydanie II, poprawione i uzupełnione
Autorzy rozdziałów:
Małgorzata Kosicka-Gębska: 4, 5, 6, 10.
Agnieszka Tul-Krzyszczuk: 1, 2, 3.
Jerzy Gębski: 8, 9.
Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Jerzy Gębski: 7
Recenzenci:
Dr hab. prof. n.
Krystyna
Żelazna,
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Dr inż.
Karol Krajewski,
Katedra Handlu i Usług, Wydział Towaroznawstwa i Przedsiębiorczości,
Akademia Morska w Gdyni
Redaktor – Jadwiga Rydzewska
Redaktor techniczny – Krystyna Piotrowska
ISBN 978-83-7583-251-8
Wydawnictwo SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (22) 593 55 20 (-22; -25 – sprzedaż), fax (22) 593 55 21
e-mail: wydawnictwo@sggw.pl
www.wydawnictwosggw.pl
Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, www.grzeg.com.pl
Spis treści
Wstęp ..................................................................................................................... 7
1. Handel detaliczny
żywnością
w Polsce
........................................................... 9
1.1. Istota i funkcje kanałów dystrybucji
żywności
........................................... 9
1.2. Rola i struktura handlu w Polsce ................................................................ 14
1.2.1. Handel hurtowy ................................................................................ 16
1.2.2. Handel detaliczny ............................................................................. 19
1.2.3. Typy handlu detalicznego ................................................................. 22
1.3. Analiza handlu detalicznego w Polsce ........................................................ 27
1.3.1. Wielkość i struktura handlu detalicznego w Polsce .......................... 27
1.3.2. Punkty sprzedaży detalicznej – liczba i powierzchnia sklepów ....... 28
2. Tendencje rozwojowe w handlu detalicznym w Polsce
................................. 32
2.1. Ewolucja handlu detalicznego w Polsce ..................................................... 32
2.2. Wpływ przemian gospodarczych na handel detaliczny od 1989 roku ........ 34
2.2.1. Zmiany własnościowe w handlu detalicznym .................................. 36
2.2.2. Zmiany organizacyjne przedsiębiorstw handlowych ........................ 37
2.2.3. Zmiany ilościowe w handlu detalicznym ......................................... 41
2.2.4. Zmiany jakościowe w handlu detalicznym ...................................... 45
2.3. Wejście Polski do Unii Europejskiej – konsekwencje dla handlu .............. 47
2.4. Kierunki zmian strukturalnych w organizacji handlu detalicznego ............ 48
2.4.1. Wpływ zmian zachowań konsumentów na handel detaliczny ......... 49
2.4.2. Wpływ internacjonalizacji i globalizacji gospodarki
na handel detaliczny ......................................................................... 51
2.4.3. Procesy konsolidacyjne w handlu detalicznym ................................ 52
2.4.4. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych ...................... 54
2.5. Inwestycje zagraniczne w handlu ............................................................... 57
2.6. Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację w handlu detalicznym ........... 59
2.7. Kierunki specjalizacji handlu detalicznego na rynku
żywności
w Polsce .. 60
2.7.1. Struktura branżowa sklepów detalicznych ....................................... 60
2.7.2. Wyróżniki oferty asortymentowej sklepów wyspecjalizowanych .... 62
3. Wybrane instrumenty handlu detalicznego
................................................... 65
3.1. Organizacja sprzedaży detalicznej .............................................................. 65
3.2. Lokalizacja i wizerunek placówki handlowej ............................................. 69
3.3. Wyposażenie placówki handlowej .............................................................. 74
3.4. Merchandising – jego rola i zadania ........................................................... 76
3.5. Asortyment w placówce handlowej ............................................................ 81
3.6. Marka własna (handlowa) ........................................................................... 89
3.7. Promocja sprzedaży i reklama .................................................................... 93
3.8. Strategie cenowe ......................................................................................... 99
3
4. Decyzje podejmowane w procesie zakupu produktów
............................... 101
4.1. Istota procesu podejmowania decyzji ....................................................... 101
4.2. Rodzaje podejmowanych decyzji ............................................................. 107
4.3. Czynniki warunkujące proces decyzyjny ................................................. 109
5. Specyfika produktów
żywnościowych
.......................................................... 112
5.1. Ogólna charakterystyka produktu ............................................................. 112
5.2. Wymagania klientów wobec produktów
żywnościowych
........................ 114
5.3. Cechy produktów
żywnościowych
i ich wpływ na zachowanie
konsumentów ............................................................................................ 119
6. Zachowania konsumentów związane z zakupami
żywności
...................... 124
6.1. Istota zachowań konsumentów ................................................................. 125
6.2. Uczestnicy procesu zakupu ....................................................................... 126
6.3. Konsumenci wobec wyboru miejsca zakupu ............................................ 128
6.4. Czynniki warunkujące wybór miejsca nabywania
żywności
................... 131
6.5. Czynniki warunkujące zakup
żywności
w placówkach handlu
detalicznego .............................................................................................. 132
6.6. Preferencje czasowe związane z zakupami
żywności
.............................. 136
6.7. Częstotliwość dokonywania zakupów ...................................................... 138
6.8. Odpowiedzialność zakupowa w zależności od płci .................................. 139
7. Wybrane modele zachowania konsumenta
.................................................. 141
7.1. Model zachowania konsumenta Nicosii ................................................... 142
7.2. Model zachowania konsumenta Horwarda-Shetha ................................... 143
7.3. Model zachowania konsumenta Rosaniego .............................................. 144
7.4. Model zachowania konsumenta EBK ....................................................... 144
8. Internet jako
źródło
pozyskiwania informacji i miejsce dokonywania
zakupów
.......................................................................................................... 147
8.1. Społeczeństwo informacyjne .................................................................... 147
8.2. Rozwój Internetu oraz handlu elektronicznego w Polsce ......................... 148
8.3. Relacje w handlu internetowym ............................................................... 151
8.4. Charakterystyka użytkowników Internetu i osób kupujących
za jego pośrednictwem ............................................................................. 153
9. Handel z wykorzystaniem mediów elektronicznych na rynku
żywności
w Polsce
........................................................................................................... 155
9.1. Analiza sklepów internetowych oferujących
żywność
i produkty
żywnościowe
............................................................................................ 155
9.2. Zasady funkcjonowania e-handlu
żywnością
........................................... 161
9.3. Dostępność
żywności
w sklepach internetowych ..................................... 162
9.4. Wady i zalety zakupów internetowych ..................................................... 166
9.5. Formy płatności za zakupy w sieci ........................................................... 169
4
9.6. Sposoby ograniczania ryzyka podczas zakupu ......................................... 171
9.7. Usługi cateringowe w Internecie .............................................................. 174
10. Idea Sprawiedliwego Handlu
żywnością
.................................................... 176
10.1. Geneza powstania Sprawiedliwego Handlu ........................................... 176
10.2. Istota Sprawiedliwego Handlu ................................................................ 178
10.3. Znaki handlowe Sprawiedliwego Handlu przeznaczone dla
żywności
.. 180
10.4. Korzyści dla konsumentów i producentów
żywności
............................. 182
10.5. Dostępność produktów w Polsce ............................................................ 183
Piśmiennictwo ...................................................................................................... 185
Zgłoś jeśli naruszono regulamin