Strefa_Biznesu_Kujawsko-Pomorskie_31_03_2020.PDF

(8948 KB) Pobierz
Marzec-kwiecień 2020 | Nr 01(09) | wydanie bezpłatne | strefabiznesu.pl
KUJAWSKO-POMORSKA
PIXEL
Systemy informacji
pasażerskiej /s. 24-25
RONET
Sprężyny wysokiej
jakości /s. 28-29
GRA-MAR
Obsługa obiektów
handlowych
/s. 32-33
FORT POLSKA
Fair Play 2019:
Biznes to nie tylko pieniądze
/s. 16-17
Nowoczesna rekrutacja:
Jak dziś szukać pracowników?
/s. 44-45
Koronawirus:
Jak wpłynie na gospodarkę?
/s. 10-11
Rozmowa z prezesem Pawłem Lachowiczem
i wiceprezesem Radosławem Michalskim
z biura projektowego Fort Polska
Tak sobie myślę
Miałam napisać o naszych świetnych firmach,
które - jak to bywa na początku roku - odbierają
laury za bardzo dobre wyniki. Jeszcze w stycz-
niu, lutym miałoby to sens. Jednak ostatnie ty-
godnie wywróciły wszystko do góry nogami,
a statuetki i dyplomy coraz szybciej pokrywa
kurz. Życie przedsiębiorców zmieniło się rady-
kalnie.
Wyrażeniem, które robi zawrotną karierę jest
„praca zdalna” (w naszej redakcji nazywana
swojsko „telechatka”). Do tego systemu pracy
namawiają rządzący, w telewizjach można zo-
baczyć opustoszały warszawski „Mordor”, czyli
centrum biurowe przy Domaniewskiej. Z dru-
giej strony w sieci obserwujemy zalew porad
i relacji z pracy w domu z dziećmi na głowie.
To jednak tylko jedna strona naszej obecnej
rzeczywistości.
Budowlańcy, przemysłówka, handel - pracy
do domu przecież nie wezmą. Nie mówiąc o le-
karzach, pielęgniarkach, ratownikach czy labo-
rantach. Oni muszą być w pracy. Co ostatni - bo
od nich zależy zdrowie i życie nas wszystkich,
jak bardzo górnolotnie by to nie brzmiało.
Ci pierwsi trwają, bo szefowie firm jeszcze wal-
czą, by przeżyć. Głośno żądają wsparcia od pań-
stwa - rządu, NBP. I raportują: zerwane kontrak-
ty, odwołane zlecenia, wstrzymane płatności,
pracownicy (w większości kobiety), którzy
poszli na tzw. opiekę.
Ta sytuacja pokazała też, ile firm działało
w oparciu o freelanserów, jednoosobowe firmy,
studentów i absolwentów na śmieciówkach itp.
To armia ludzi, która z dnia na dzień została
z pustymi rękoma. Każda rozwiązana umowa
to ludzki dramat. Słychać nawoływania, by
w czas zarazy dać im jakiś niby-etat, „kuroniów-
kę” czy inny zasiłek. Kto ma dać? Ano właścicie-
le firm, a to, że oni właściwie już stanęli
przed widmem bankructwa - obchodzi jakby
mniej.
Przedsiębiorcy czekali z utęsknieniem na plan
działań osłonowych rządu. Doczekali się.
Na pewno jednak nie spodziewali się nie tego,
co władza im zaproponowała; wręcz jako kpinę
potraktowano jednorazowe wsparcie w wyso-
kości kilku tysięcy złotych dla mikro i małych
firm przy równoczesnym odroczeniu, ale nie
rezygnacji z danin typu ZUS czy CIT. Co więcej,
eksperci od razu zwrócili uwagę, że ta tarcza to
nic innego, jak stary plan z czasu kryzysu 2008.
Wtedy byliśmy „zieloną wyspą” i planu wdra-
żać nie trzeba było. Teraz zamiast zieleni, ma-
my coraz więcej czerwieni paniki, która zabu-
rza ostrość widzenia.
Rząd nie zdecydował się na kosztowny poli-
tycznie ruch, czyli zawieszenie wypłat słyn-
nych 500+, ale już o „13” emeryturze milczy, nie
ma też słowa o wstrzymaniu dopiero co obieca-
nych podwyżek dla górników. Wyliczać można
by dalej: co z nagrodami rocznymi, które już
wpłynęły co prawda na konta ministrów, dyrek-
torów czy pracowników urzędów państwo-
wych, ale jak pokazał przykład z czasów rządu
Beaty Szydło - można było je wycofać z prywat-
nych zasobów i przekazać pod wskazany adres.
Na pomoc ruszyły więc samorządy lokalne.
W trybie pilnym zapadają decyzje o wstrzyma-
niu pobierania czynszów za lokalne komunal-
ne, odroczeniach podatku od nieruchomości.
Czy to wystarczy, by przeżyć? W pierwszych ty-
godniach narodowej kwarantanny nikt nie
jest na tyle mądry albo szalony, żeby odpo-
wiedzieć tak lub nie. Żyjemy na karuzeli,
którą wirus coraz bardziej rozpędza.
O ile w kraju premier Morawiecki pre-
zentuje urzędowy optymizm, o tyle
w wywiadzie dla telewizji CNN
19 marca powiedział bez ogródek,
że mamy trzęsienie ziemi w polskiej
gospodarce. O kosztach społecznych
ani słowa. Złoty słabnie, inwestorzy
uciekają do bezpiecznych walut; nasz
narodowy pieniądz nigdy do nich nie
należał. Za chwilę nasze oszczędności
warte będą zdecydowanie mniej, a jeśli
dojdzie do masowego obniżania pensji
(zgodnie z planem rządowej tarczy)
- zacznie się armagedon.
Alicja Polewska
z-ca red. nacz. „Strefy Biznesu”
Strefa Biznesu MARZEC - KWIECIEŃ 2020
003
Spis treści
2020 | NR 01 (09)
FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI
(18-19)
Targi branżowe
Za nami kolejne Mię-
dzynarodowe Targi
INNOFORM w Byd-
goszczy. Jakie wyzwa-
nia stoją przed branżą
narzędziową?
(28-29)
Produkcja w regionie
Od małej zawleczki
do wielkiego przemy-
słu. Rozmawiamy z Bo-
gumiłem Zachem, pre-
zesem firmy Ronet
z Więcborka.
(40-41)
Oferty pracy
Przyglądamy się najle-
piej płatnym ofertom
z Urzędów Pracy w na-
szym województwie.
(44-45)
Zawody przyszłości
Automatyk, kierowca,
murarz, spawacz...
Sprawdziliśmy, w któ-
rych zawodach brakuje
chętnych do pracy
i z którymi warto zwią-
zać swoją przyszłość.
(60-61)
Sonda VIP
Pytamy znanych miesz-
kańców regionu o to,
czy potrafią oszczę-
dzać.
Młodzi ludzie
chcą czuć, że ich
praca ma znacze-
nie i że są doce-
niani - mówi
Adrianna Filiks,
wykładowca WSB
w Toruniu.
Wspieramy lokal-
ny sport. To ponie-
kąd obowiązek,
który wypełniamy
z przyjemnością
- tłumaczy Krzysz-
tof Gawroński
z LMG Grudziądz.
Dzięki certyfika-
tom konsument
może mieć pew-
ność, że kupuje
żywność, która
powstała bez che-
mii - mówi Mie-
czysław Babalski
ze stowarzyszenia
EKOŁAN.
(52-53)
(48-51)
Okładka: Paweł Lachowicz i Rado-
sław Michalski z Fort Polska
fot. Tomasz Czachorowski
(46-47)
(6-9)
20 lat biura
projektowego
Fort Polska
REDAKCJA
Strefa Biznesu
Kujawsko-Pomorska
ul. Zamoyskiego 2,
85-063 Bydgoszcz,
tel.: 52 32 63 100,
faks: 52 322 10 31
p.o. Redaktora naczelnego:
Tomasz Pietraszak
Projekt graf. – dyr. art.:
Tomasz Bocheński
Redaktor wydania:
Tomasz Skory
WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz,
ul. Zamoyskiego 2,
85-063 Bydgoszcz
Prezes:
Marek Ciesielski
REKLAMA
Bydgoszcz
tel.: 52 32 63 281
Brodnica
tel.: 56 49 848 77
Toruń
tel.: 56 61 18 113
Włocławek
tel.: 54 231 45 31
Grudziądz
tel.: 56 462 88 88
Inowrocław
tel.: 52 357 76 14
Chojnice
tel.: 52 39 66 940
WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672
Warszawa, tel. 22 201 41 00
Prezes zarządu:
Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu:
Dariusz Świąder
Członkowie zarządu:
Paweł Fąfara,
Magdalena Chudzikiewicz
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i nie zwraca materiałów
niezamówionych. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Przedruk
i wykorzystywanie w jakiejkol-
wiek innej formie bez pisemnej
zgody zabronione.
Reklamy - strony:
2, 34, 35, 58, 59, 62, 63, 64
(14-15)
Biznesmeni
30-lecia. To oni
budują polską
gospodarkę
(10-11 i 36-37)
Koronawirus,
nowe przepisy
i propozycje rządu
004
FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI
FOT. JACEK SMARZ
Teksty sponsorowane - strony:
6-9, 12-13, 18-19, 20-21, 26-27,
30-31, 32-33, 38-39
Druk:
Media Magazines sp. z o.o.
ul. Ołowiana 10,
85-461 Bydgoszcz
Moda na elektryczne hulajnogi (56-57)
Strefa Biznesu MARZEC - KWIECIEŃ 2020
50
mld USD może kosztować światową
turystykę w 2020 r. epidemia
koronawirusa - szacuje Światowa
Organizacja Turystyki. Najbardziej
narażone na straty są regiony Azji.
54%
Strefa powitalna
Liczby
1,95
mld zł wynosi rekompensa-
ta za utracone wpływy
z abonamentu RTV dla Te-
lewizji Polskiej i Polskiego
Radia. Prezydent Andrzej
Duda podpisał nowelizację
ustawy 6 marca.
541,2
ofiar nadużyć w przedsiębiorstwach
spotkało się z korupcją i łapownictwem,
a z oszustwami księgowymi 49 proc.
- wynika z badania przeprowadzonego
przez firmę doradczą PwC.
mln zł netto zarobił na koniec stycznia
2020 r. sektor bankowy. To więcej
o 295,7 mln zł wobec wyniku na koniec
stycznia 2019 r. - poinformowała Komi-
sja Nadzoru Finansowego. 16 banków
(12 komercyjnych i 4 spółdzielcze)
wykazało łączną stratę w wysokości
226,8 mln zł. Banki te miały ok. 12,7
proc. udział w aktywach sektora. Pozo-
stałe banki wykazały łącznie zysk
w wysokości 699,1 mln zł.
100
50 ZŁ 32,25 MLD
ma nominał srebrnej monety z burszty-
nem, którą NBP wyemitował z okazji stu-
lecia zaślubin Polski z morzem. Na rewer-
sie widnieje gen. Józef Haller, wjeżdżają-
cy konno w wody Zatoki Puckiej.
Strefa Biznesu MARZEC - KWIECIEŃ 2020
obwodnic miast
zostanie zbudowa-
nych w ciągu naj-
bliższych 10 lat -
zapowiedział rząd.
W naszym regionie
mają się ich docze-
kać Strzelno, Lipno,
Kowalewo Pomor-
skie, Kruszwica, No-
wa Wieś Wielka
i Brześć Kujawski.
złotych wyniosły w 2019 r. długi firm wobec partnerów
biznesowych i banków - wynika z danych Rejestru
Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK.
005
FOT. NBP
FOT. MARIUSZ KAPAŁA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin