Cyberprzemoc - włącz blokadę na nękanie Poradnik dla rodziców.pdf

(3916 KB) Pobierz
CyBerprzemoC
wł ąCz BlokAdę nA nękAnie
Poradnik dl a rodziców
Anna Borkowska
Autorka:
Anna Borkowska
Redakcja językowa i korekta:
Agnieszka Cieślak
Layout, projekt okładki i skład:
Aneta Witecka
Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-NC)
Zdjęcia na okładce: AdobeStock
NASK Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
www.nask.pl
Wydanie I
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-65448-14-9
Druk
LOTOS Poligrafia, ul. Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa
Publikacja została wydrukowana w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści
z wykorzystywania technologii cyfrowych”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.
CyBerprzemoC
włąCz BlokAdę nA nękAnie
Poradnik dla rodziców
Anna Borkowska
Cyberprzemoc
włącz blokadę na nękanie
Poradnik dla rodziców
4
Zdj. AdobeStock
Cyberprzemoc
włącz blokadę na nękanie
Poradnik dla rodziców
SpiS treści
WStęp ...............................................................................................................................
6
czym jeSt cyberprzemoc?................................................................................
8
cyberprzemoc W liczbach .............................................................................11
cyberprzemoc a „tradycyjna” przemoc róWieśnicza ............13
KonSeKWencje cyberprzemocy .................................................................15
co mogę zrobić, aby moje dziecKo nie dośWiadczyło
cyberprzemocy? ....................................................................................................17
moje dziecKo jeSt nęKane W Sieci ..............................................................19
moje dziecKo jeSt SpraWcą cyberprzemocy...................................27
cyberprzemoc a praWo...................................................................................31
gdzie mogę SzuKać pomocy? ....................................................................
35
przydatne Strony ..............................................................................................
37
bibliografia..............................................................................................................38
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin